ลักษณะของครูที่ดีและไม่ดี(แก้ไข)

มาลา
ลักษณะของครูที่ดีและไม่ดี(แก้ไข)

                                                          คุณลักษณะที่ดีของครูที่ดี 

                        จากผลการวิจัย ฝ่ายโครงการของวิทยาลัยครูบ้านเจ้าพระยา ได้ทำการวิจัยเรื่องลักษณะของครูที่สังคมต้องการ โดยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ในเขตกรุงเทพฯ เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้สรุปผล ดังนี้
1. ด้านความประพฤติควรมีความประพฤติที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก ๆ และสังคม
2. ด้านความรู้ทางด้านวิชาการ ควรมีความรู้กว้างขวางนอกเหนือไปจากความรู้เฉพาะ
3. ด้านการสอนต้องรู้จักพัฒนาปรับปรุงการสอนของตนให้ได้ผลดี
4. ด้านการปกครองนักเรียน ควรฝึกนักเรียนให้มีวินัยควบคู่ไปกับการอบรมทางศีลธรรม
5. ด้านมนุษย์สัมพันธ์ของครู ครูควรสร้างความเข้าใจและคุณความดีของสังคม
6. ด้านบุคลิกภาพของครู ครูควรแต่งกายเหมาะสม มีอารมณ์มั่นคง มีเสียงพูดชัดเจน และมีลักษณะของความเป็นผู้นำ
7. ด้านการทำงานนอกเวลา และงานอดิเรกของครู เห็นว่าครูควรทำได้ไม่กฎหมาย หรือขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
             ผลงานการวิจัยของ เฉลียว บุรีภัคดี เกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่ดีโดยการรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ผู้บริหาร  พระ และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 7,762 คน มี ดังนี้


ครูที่นักเรียนไม่ชอบมากที่สุด เรียงจากมากไปหาน้อย มี ดังนี้
1.ขาดความรับผิดชอบ                       

2.การเป็นคนเจ้าอารมณ์                    

3.ขาดความยุติธรรม
4.เห็นแก่ตัว                                         

5.ประจบสอพอ

ครูที่นักเรียนชอบมากที่สุด มีดังนี้
1.ตั้งใจสอนและสอนเข้าใจแจ่มแจ้ง              

2.ความเข้าใจและเป็นกันเอง           

3.ความรับผิดชอบ               

4.มีความยุติธรรม                                                

5.ความเมตตา                                       

6.ร่าเริง แจ่มใส สุภาพ
7.มีวิธีสอนแปลก ๆ                                            

8.มีอารมณ์ขัน                                      

9.เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่

ความบกพร่องของครู จากมากไปหาน้อย มี ดังนี้
ชาย
1.ความประพฤติไม่เรียบร้อย                            

2.มัวเมาในอบายมุข                            

3.การแต่งกายไม่สุภาพ
4.การพูดจาไม่สุภาพ                                          

5.ไม่รับผิดชอบการงาน
หญิง
1.การแต่งกายไม่สุภาพ                                      

2.ความเป็นคนเจ้าอารมณ์

3.ประพฤติไม่เรียบร้อย
4.ไม่รับผิดชอบการงาน                                     

5.ชอบนินทา                                       

6.จู่จี้ขี้บ่น
7.วางตัวไม่เหมาะสม                                         

8.คุยมากเกินไป
หน้าที่ของครูที่มีความจำเป็นมากที่สุด คือ
1.สอนและอบรม                                

2.การเตรียมการสอน
3.หน้าที่ธุรการ เช่น ทำบัญชีเรียกชื่อและสมุดประจำวันชั้น
4.การแนะแนว                                    

5.การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม                               

6.ดูแลอาคารสถานที่
7.ทำความเข้าใจเด็ก

ลักษณะของครูที่ดี เรียงตามลำดับ คือ
1.ความประพฤติเรียบร้อย

2.ความรู้ดี                             

3.บุคลิกการแต่งกายดี                        

4.สอนดี
5.ตรงเวลา                                            

6.มีความยุติธรรม                

7.หาความรู้อยู่เสมอ                            

8.ร่าเริง แจ่มใส                                   

9.ซื่อสัตย์                              

10.เสียสละ

จำเนียร น้อยท่าช้าง ยังได้ทำการวิจัยเรื่องครูดีในทัศนะของเด็ก โดยเลือกสุ่มตัวอย่างจากนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 5 ทุกจังหวัด เป็นจำนวน 2,418 คน ชาย 1,203 หญิง 1,215 คน สรุปได้ดังนี้


เกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปของครู
1.ครูจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้                                         

2.อายุที่เหมาะสมของครูควรอยู่ในระหว่าง 31–40 ปี
3.สถานภาพสมรสของครูจะเป็นอย่างไรก็ได้
4.ครูที่สอนในระดับมัธยมศึกษาควรเป็นครูที่มีวุฒิในระดับปริญญาตรี
5.ครูควรมีความสามารถในการสอน โดยสามารถสอนได้ทั่วไป และมีความสามารถพิเศษเฉพาะรายวิชา
6.ในการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง เช่น วิทยาศาสตร์ ปรากฏว่านักเรียนต้องการเรียนกับครูที่จบวิทยาศาสตร์      เป็นวิชาเอกและจบวิชาครูมาด้วย

เกี่ยวกับบุคลิกภาพลักษณะของครู
1.ครูควรมีความสงบเสงี่ยม ต้องระมัดระวังในการวางตัวเสมอ
2.ครูควรแต่งกายเรียบร้อย ไม่แต่งกายนำสมัย และใช้เครื่องสำอางแต่พอประมาณ
3.พูดจาไพเราะนุ่มนวลอยู่เสมอ                      

4.ครูควรพูดเสียงดัง                           

5.มีอารมณ์เย็น
6.เป็นกันเองกับเด็กนักเรียนและมีอารมณ์ขันบ้าง       

7.มีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางด้านจิตใจและก็ทางด้านร่างกาย
8.มีลักษณะเป็นผู้นำและเป็นผู้ที่พึ่งพิงได้เกี่ยวกับทางด้านวิชาการของครู
1.ควรศึกษาและเพิ่มเติมความรู้อยู่เสมอในทุกด้าน                      

2.ควรมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
3.เคยเรียนวิธีสอนและผ่านการฝึกสอนมาก่อน                           

4.ควรมีวิชาความรู้วิชาวัดผล

5.ควรมีความรู้ในวิชาจิตวิทยา

ด้านการสอนและการปกครองของครู
1.ชอบครูที่ใช้อุปกรณ์การสอนช่วยในการสอน          

2.ไม่ชอบครูที่มีความชำนาญแต่ไม่เตรียมการสอน
3.ชอบครูที่ให้งานและตรวจงานเสร็จเสมอ  

4.ต้องการให้ครูสอนซ่อมนอกเวลาเรียน
5.ต้องการให้ครูมีกิจกรรมประกอบการสอนในบางโอกาส
6.ต้องการให้ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองบ้าง
7.ไม่ชอบครูที่เอาเวลาสอนไปทำงานอื่น
8.ชอบให้ครูยึดระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ โดยเคร่งครัด ถึงจะมีการลงโทษก็ยินดี
9.การลงโทษไม่ต้องการให้ครูเฆี่ยนตี
10.นักเรียนต้องการเรียนดีถึงแม้ว่าความประพฤติจะด้อยไปบ้าง

ความประพฤติของครู
1.ไม่เห็นด้วยกับการที่ครูจะไปเที่ยวพักผ่อนในสถานเริงรมย์ต่าง ๆ
2.ไม่อยากให้ครูดื่มสุรา เล่นการพนัน ไม่ว่าจะเป็นที่สโมสรข้าราชการหรือสถาบันที่ทั่ว ๆ ไป
3.ครูควรประพฤติตัวดีกว่าข้าราชการอาชีพอื่น ๆ เช่น หมอ หมายความว่า ตำรวจ ทหาร และข้าราชการปกครอง
4.ครูควรประพฤติตัวเรียบร้อย แต่ไม่ถึงกับจะเหมือนผ้าพับไว้
5.ครูควรรู้วัฒนธรรม แต่ไม่ต้องเคร่งครัดมากนัก                         

6.ครูควรเป็นกันเองกับเด็ก


มนุษย์สัมพันธ์ของครู
1.สามารถแนะนำให้เด็กได้ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องการเรียน
2.ไม่เห็นด้วยที่ครูแสดงตัวเป็นกันเองกับเด็กโดยการพูดจาแบบนักเลง ๆ
3.ชอบครูที่มีความยุติธรรมและเป็นคนใจดี
4.ไม่ชอบที่ครูจะเข้ากับผู้ปกครองโดยวิธีการร่วมดื่มสุราหรือเล่นการพนัน
5.ครูควรร่วมมือพัฒนาชุมชน เพื่อจะเข้ากับชุมชนได้
6.ครูควรเชิญผู้ปกครองมาร่วมปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมในโรงเรียนด้วย
                 ครูเป็นผู้ให้กำเนิดพลเมืองที่ดี คือ ชุบพลเมืองให้เป็นนักรู้ นักทำงาน นักพูด นักเขียน นักตำรา           นักประดิษฐ์ นักค้นคว้าเหตุผล นักปราชญ์ ฯลฯ เป็นต้น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มาลา แก้วแสงใส

คำสำคัญ (Tags)#ลักษณะของครูที่ดีและไม่ดี(แก้ไข)

หมายเลขบันทึก: 317579, เขียน: 02 Dec 2009 @ 01:39 (), แก้ไข: 13 Dec 2012 @ 19:15 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

khod
IP: xxx.26.253.93
เขียนเมื่อ 

เเล้วครูที่ไม่ดีละครับ กำลังศึกษาเลย

ธันยวี อิงแอบ
IP: xxx.51.186.29
เขียนเมื่อ 

คุรครูไม่ยุติะรรมเลยอ่ะ เรียนไม่รู้เรื่อง

Dftd33
IP: xxx.101.96.20
เขียนเมื่อ 

ครูดุมวาก แย่เลยๆ-3-


ชายไม่มีชื่อ
IP: xxx.46.198.79
เขียนเมื่อ 

แล้วครูที่ตีนักเรียนแบบไม่มีเหตุผลละคับ