บทความการเรียนรู้แบบ Backward Ddsjgn

กี้
บทความการเรียนรู้แบบ (Backward Ddsjgn)

 

การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยวิธี  Backward Design

 หลักการ แนวคิด Backward Design   Backward Design หรือการออกแบบย้อนกลับ เป็นกระบวนการออกแบบจัดการเรียนรู้หลักฐานการแสดงออกของผู้เรียน /  กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดกิจกรรมการเรียนตามหลักฐานการแสดงออกของผู้เรียน/กิจกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กำหนด วิธีนี้ได้เผยแพร่โดย Grant Wiggins และ Jay McTighe เมื่อ ค.ศ.1998ได้ให้แนวการออกแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับ1 หน่วยการเรียนรู้ไว้  3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ได้แก่
ขั้นที่ 1  กำหนดความรู้ความสามารถ ของผู้เรียนที่ต้องการให้เกิดขึ้น (Identify desired results)  ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นที่ 2  กำหนดหลักฐานที่แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง หลังจากได้เรียนรู้แล้ว ซึ่งเป็นหลักฐานการแสดงออกที่ยอมรับได้ว่า ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามที่กำหนดไว้ (Determine acceptable evidence of learning)
ขั้นที่ 3 ออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  (Plan learning experiences and instruction)   เพื่อให้ผู้เรียนได้ แสดงออกตามหลักฐานการแสดงออกที่ระบุไว้ในขั้นที่ 2 เพื่อเป็นหลักฐานว่า ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามที่กำหนดไว้ในขั้นที่ 1

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเทคนิค Backward Design

Wiggins และ McTighe ดังกล่าว พอจะนำมาประยุกต์ใช้สำหรับครูผู้สอนในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ที่สอดคล้องกับบริบทของ การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  มีขั้นตอนการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design ดังนี้
 1. กำหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้/จัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่มีคุณค่าต่อผู้เรียน และสังคมที่เหมาะสม
2. กำหนดความเข้าใจที่คงทน (Enduring understanding) ของหน่วยฯ ที่ต้องการให้เป็นความรู้ความเข้าใจติดตัวผู้เรียนไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นเวลานาน การเขียนความเข้าใจที่คงทน
3. กำหนดความคิดรวบยอดย่อย (Concepts) ที่สำคัญที่จะให้ผู้เรียนได้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามหน่วยการเรียนรู้
4. กำหนดความรู้ และทักษะเฉพาะวิชา (Subject-specific standard)  ที่เป็นความรู้ (K) ทักษะกระบวนการ(P) และ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม(A) เฉพาะวิชา ของแต่ละ Concept 
5. ตราจสอบความสอดคล้องของความรู้ และทักษะเฉพาะวิชา (ความรู้(K) ทักษะกระบวนการ(P) และ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม(A) ของแต่ละ Concept กับมาตรฐานการเรียนรู้
6. กำหนดทักษะคร่อมวิชา(Trans-disciplinary skills standards) ที่ต้องใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เช่น กระบวนการกลุ่ม การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน
7. กำหนดจิตพิสัย  (Disposition standards)  หน่วยการเรียนรู้ที่กำหนด ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ ผู้เรียนหน่วย
8. กำหนดคุณลักษณะพึงประสงค์ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ ที่กำหนด และบางครั้งอาจจะตรงกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาก็ได้ หรือไม่สอดคล้องก็ได้
9  จัดลำดับการประเมิน จากผังการประเมิน เพื่อวางแผนการ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
โดยนำ การประเมินจากผังการประเมินทุกรายการที่ไม่ซ้ำกัน มาจัดลำดับ ก่อนหลังตามความเหมาะสม หน่วย
 10. ออกแบบการจัดการเรียนรู้  เป็นการกำหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ หรือจัดประสบการณ์  การเรียนรู้ โดยนำการประเมินที่จัดลำดับไว้ มากำหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน กำหนดสื่อ อุปกรณ์ และแหล่งการเรียนรู้ และจำนวนชั่วโมง ของแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสม
11.จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ โดยนำการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ออกแบบไว้ในข้อ10จัดทำเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามความรู้ และทักษะเฉพาะที่กำหนดสำหรับความคิดรวบยอดหลัก
12.ตรวจสอบความเหมาะสมของการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ(ครูสอนสาขาเดียวกัน) ตั้งแต่เริ่มกำหนดหน่วย จนถึงจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
13.  ตรวจสอบความเหมาะสมของการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยให้เพื่อนครู ที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน ช่วงชั้นเดียวกัน อย่างน้อย 3 คน (ที่ไม่ใช่ผู้ร่วมทำหน่วยการเรียนรู้ที่ให้ตรวจสอบ) ให้ช่วยกันตรวจความเหมาะสมของกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตั้งแต่การกำหนดหน่วย   การเรียนรู้ กำหนด Concepts …จนถึงการออกแบบการจัดการเรียนรู้
 14. นำแผนการจัดการเรียนรู้ ไปจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งในการจัดการเรียนรู้นอกจากจะประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้ว ครูผู้สอนต้อประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของตนด้วยว่า การออกแบบการเรียนรู้หน่วยฯ นี้ ผู้เรียนมีความพึงพอใจเพียงใด ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียนเพียงใด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความ

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนการสอนที่เน้นจากนามประธรรมเป็นรูปประธรรม

หมายเลขบันทึก: 317509, เขียน: 01 Dec 2009 @ 19:55 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 21:59 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณกี้

เขาว่าหลักสูตรใหม่ล่าสุด เน้นเรื่องนี้มาก