การยืมครุภัณฑ์

1.    เลือกเมนู “การยืมคืนครุภัณฑ์”  ระบบจะเข้าสู่หน้าจอการกรอกข้อมูลการยืมคืนครุภัณฑ์

2.    คลิกเลือกรายการ “ยืมครุภัณฑ์” จากนั้นกด “ตกลง” ระบบจะเข้าสู่หน้าจอการกรอกข้อมูล
3.    กรอกข้อมูล “รหัสครุภัณฑ์” โดยการกรอกรหัสหรือจากการอ่าน barcode
4.    เลือกสภาพของครุภัณฑ์ และกรอกข้อมูลรายละเอียดของการยืมครุภัณฑ์
5.    จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการทำรายการยืมครุภัณฑ์
6.    จากนั้นกดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อทำการออกจากหน้าเมนู “การยืมครุภัณฑ์” และกลับเข้าสู่หน้าเมนูหลัก

http://www.gotoknow.org/file/daowrungt/yeem.jpg

การคืนครุภัณฑ์

1.    เลือกเมนู “การยืมคืนครุภัณฑ์”  ระบบจะเข้าสู่หน้าจอการกรอกข้อมูลการยืมคืนครุภัณฑ์ 
2.    คลิกเลือกรายการ “คืนครุภัณฑ์” จากนั้นกด “ตกลง” ระบบจะเข้าสู่หน้าจอการกรอกข้อมูล

3. กรอกข้อมูล “รหัสครุภัณฑ์” โดยการกรอกรหัสหรือจากการอ่าน barcode และกดปุ่ม “ค้นหา”
4. ระบบจะแสดงรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ได้มีการยืมไว้ ตามฐานข้อมูล
5. จากนั้นกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการทำรายการคืนครุภัณฑ์
6. จากนั้นกดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อทำการออกจากหน้าเมนู “การคืนครุภัณฑ์” และกลับเข้าสู่หน้าเมนูหลัก


http://www.gotoknow.org/file/daowrungt/ken.jpg

 

...........ตอนต่อไป จะเล่าถึงขั้นตอนสำคัญของงานพัสดุ (ครุภัณฑ์)..........