ปีการศึกษา 2549 ปีแห่งการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะต้องสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการตั้งแต่ชั้น ป.1 ขึ้นไป