ใครเป็นใครในการประชุม (นอกรอบ) ครั้งแรก

      เมื่อคืนวันที่ 26 พฤษภาคม  2549  ที่ผ่านมา  ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุม (นอกรอบ) กับกองทุนสวัสดิการชุมชน (โซนใต้) เนื่องจากมีเรื่องที่จะต้องขอความร่วมมือ/หาข้อสรุป/เรื่องแจ้งให้ทราบอยู่หลายเรื่อง  ครั้นจะรอจนกว่าจะมีการประชุมอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนหน้าก็ไม่ไหว  ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์จึงขอความร่วมมือจากคณะกรรมการกองทุนต่างๆประชุม (นอกรอบ) กันก่อน สาเหตุที่กำหนดเวลาประชุมซะดึก (ประมาณ 19.00น.)   เพราะ  ผู้วิจัยมีงานสอน  กว่าจะเลิกก็ 16.30น.  กว่าจะเดินทางไปถึงเถิน (ที่ประชุม) ก็เกือบ 1 ทุ่มแล้ว  (อ้อ! ในการประชุมครั้งนี้ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ได้ไปรับประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะคา และ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านป่าตัน  ให้ไปร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  เพราะ  เรื่องที่จะพูดคุยกันมีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ 2 กลุ่มนี้)

      การประชุม (นอกรอบ) ในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 15 คน  ประกอบด้วย

      1.คุณกู้กิจ   นันติชัย   ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านดอนไชย  ต.ล้อมแรด อ.เถิน

      2.คุณยุพิน  เถาเปี้ยปลูก เลขานุการกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านดอนไชย ต.ล้อมแรด  อ.เถิน

      3.คุณฐิติพร  สุภากุล  เหรัญญิกกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านดอนไชย  ต.ล้อมแรด  อ.เถิน

      4.คุณนวภัทร์  ปัญญาเทพ  ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านเหล่า  ต.ล้อมแรด  อ.เถิน

      5.คุณธวัช  ธนวิจิตรานันท์  ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่พริก  ต.แม่พริก  อ.แม่พริก

      6.คุณแทน  อริยะดิบ  คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่พริก  ต.แม่พริก  อ.แม่พริก

      7.คุณโสภณ  กันภัย  คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่พริก  ต.แม่พริก  อ.แม่พริก 

      8.คุณลำดวน  บุญมาวงศ์  คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่พริก  ต.แม่พริก  อ.แม่พริก 

      9.คุณบัณฑิตย์  สวรรค์บรรพต  คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่พริก  ต.แม่พริก  อ.แม่พริก

      10.คุณสุพิศ  ปัญโญ  คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพระบาทวังตวง  ต.พระบาทวังตวง  อ.แม่พริก

      11.คุณ........   ชุมภูบาง  คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพระบาทวังตวง  ต.พระบาทวังตวง  อ.แม่พริก

      12.คุณอุทัย  ใจเชื้อ  ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านป่าตัน  ต.ป่าตัน-นาครัว  อ.แม่ทะ

      13.คุณพิกุล  นกต่อ  ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเกาะคา  ต.เกาะคา  อ.เกาะคา

      14.อาจารย์พิมพ์ฉัตร  รสสุธรรม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

      15.อาจารย์วิไลลักษณ์  อยู่สำราญ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ลำปาง

      สำหรับข้อสรุปที่ได้จากการประชุมจะเล่าสู่กันฟังต่อไปค่ะ  อ้อ! เกือบลืม  ในการประชุมครั้งนี้ทุกกลุ่มมีมติร่วมกันว่าจะเปลี่ยนชื่อองค์กรใหม่  จากเดิมที่เป็น  องค์กรออมทรัพย์ชุมชน............  หรือ  สถาบันพัฒนาระบบการออมเพื่อสุขภาวะและสวัสดิการชุมชนตำบล..............  เป็น "กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล....." หรือ "กองทุนสวัสดิการชุมชนบ้าน....."

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (0)