พฤติกรรมมนุษย์

กาญจนา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พฤติกรรมมนุษย์

พฤติกรรมมนุย์ หมายถึง การกระทำของมนุษย์และการแสดงออกของมนุย์

พฤติกรรมแบ่งออกได้ 2 ชนิด  คือ

1.พฤติกรรมภายนอก คือ พฤติกรรมที่เรามองเห็นได้และสามารถตรวจสอบได้โดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

2.พฤติกรรมภายใน คือ ความรู้สึก ความคิด ทัศนะคติ เจตคติ การชอบไม่ชอบ อารมณ์

ปัจจัยพื้นฐาน

1.ปัจจัยพื้นฐานทางชีววิทยา (พันธุกรรม)

     สามารถแบ่งได้ 4 ระบบ คือ

       1.ระบบรับ

       2.ระบบประสาทส่วนกลาง

       3.ระบบประสาทอัตบาล

       4.ระบบปฎิบัติการ

2.ปัจจัยพื้นฐานทางสังคมวิทยา

       1.ประชากร

       2.วัฒนธรรม

       3.ผลผลิตทางวัตถุของวัฒนธรรมในสังคม

       4.การรวมกันของสังคม

3.ปัจจัยพื้นฐานด้านจิตวิทยา

4.ทฤษฎีเกี่ยวกับจริยธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สรุปได้ดีค่ะ ควรบันทึกต่อไปเรื่อย ๆค่ะ