ตัวอย่างการตั้งคำถาม AI


คำถาม AI

ผมลองพัฒนาตัวอย่างการตั้งคำถามแบบ AI เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการความรู้แบบสุนทรียสาธก

ตัวอย่างคำถามสำหรับพัฒนากลยุทธ์การเงินการบัญชีใช้กับการถามตนเองของผู้ประกอบการ และพนักงาน หรือทีมงาน
•นโยบายการจัดหาเงินทุน: เคยกำหนดนโยบายจัดหาเงินทุนครั้งใด ที่ทำให้กิจการดีขึ้น  ความยุ่งยากน้อยลงอย่างไม่เป็นมาก่อน
•การควบคุมการขายเครดิต: ขายเครดิตให้ใคร รู้สึกว่าเสี่ยงน้อยที่สุด ทำให้กิจการขยายตัวมากที่สุด ตอนนั้นคิดอย่างไร
•การวางแผนกำไร: วางแผนกำไรครั้งใด ให้ผลออกมาดีที่สุด
•แผนการบริหาร แผนการลดต้นทุน: การลดต้นทุนครั้งใดรู้สึกว่าทำให้การทำงานดีขึ้นอย่างไม่เป็นมากก่อนนโยบายการจัดหาเงินทุน
•การปรับโครงสร้างระบบการเงิน: การปรับโครงสร้างทางการเงิน (สัดส่วนระหว่างเงินเรา กับเงินเขา) รู้สึกว่าทำให้เราหายใจคล่องขึ้น ไปทำอย่างอื่นได้ เกิดผลกระทบน้อยที่สุด 
•กลยุทธ์การใช้เงินทุน: ใช้เงินทุนไปลงทุนทำอะไรแล้วทำให้ได้สินค้า บริการ หรือส่งผลให้ได้ลูกค้าประเภทภักดีกับเราที่สุด
•การบริหารเงินทุน: บริหารเงินทุนครั้งไหนรู้สึกว่าทำให้เราสบายใจที่สุด

ตัวอย่างคำถามสำหรับพัฒนากลยุทธ์การขายใช้กับการถามตนเองของผู้ประกอบการ และพนักงาน หรือทีมงาน
•เป้าหมายการขาย (ยอดเงิน, ปริมาณ) ครั้งไหนที่การขายเป็นไปตามเป้าหมาย การขายครั้งใดที่ทำให้เราเข้าไปเร็วที่สุด คืออะไร เหตุการณ์ไหน
•ช่องทางการขาย: ช่องทางการขายที่ไหน สร้างยอดขายให้เรามากที่สุด อะไรนำไปสู่การได้ชองทางนั้น เหตุการณ์
•บุคลากรการขาย: ใครมีเทคนิคที่น่าทึ่งที่สุด น่าทำตาม ครั้งไหน ตอนได้เขามาใหม่ๆ เขามีการแสดงออกอย่างไรที่ไม่เหมือนคนอื่นๆ
•ฐานการขาย: พื้นที่ใด สร้างยอดขายได้มากที่สุด เกิดอะไรขั้น อะไรเป็นที่มา
•การส่งเสริมการขาย: ส่งเสริมการขายครั้งใดได้ลูกค้าประเภทที่ตอมายังซื้อสินค้าเราอยู่ และบอกต่อคนอื่นมาด้วย
•การผสมผสานการขาย การบริการ: การขายพร้อมเสนอบริการ เช่นซ่อมฟรีสามปี ครั้งใดที่ทำให้ได้ลูกค้าประเภทภักดีต่อเรามากๆ
•ค่าใช้จ่ายการขาย: ในครั้งใดที่ขายได้มากๆ แต่เรากลบเสียค่าใช้จ่ายการขายน้อยที่สุด
•เทคนิคการขาย การพัฒนาคน: เคยพัฒนาใครแล้คนนั้นสร้างยอดขายให้มาก พัฒนาเขาด้วยวิธีอะไร ในทางกลับกันเคยได้รับการพัฒนาเทคนิคการขายจากใคร แล้วทำให้เราสามารถสร้างยอดขายมากขึ้นอย่างไม่เป็นมาก่อน
•กระบวนการขาย: กระบวนการขายแบบใดที่เรารู้สึกว่าทำให้เราสบายใจ สนับสนุนงานของเราได้มากที่สุด แล้วทำให้เราได้ลูกค้ามากที่สุด

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล
ใช้กับการถามตนเองของผู้ประกอบการ และพนักงาน หรือทีมงาน
•ทบทวนระบบบุคคล: ครั้งไหนที่มีการพัฒนาระบบทรัพยาบุคคล แล้วเกิดผลดีตามมามากที่สุด คือได้คนดีเข้ามา หรือรู้กสึกยุ่งยากใจน้อยลงที่สุด
•แผนจำนวนคน: จำนวนคนที่ใช้ทำงานหนึ่งๆ แล้วส่งผลให้ได้งานมากที่สุดคือเท่าใด คนแบบไหนมาทำด้วยกันถึงดีที่สุด
•สวัสดิการ: ปรับปรุงสวัสดิการครั้งใดส่งผลให้รักษาคนดีได้ต่อไป
•ระบบค่าจ้าง ค่าตอบแทน: ระบบใดส่งผลให้ดึงดูดคนดีเข้ามา หรือรักษาคนดีได้มากที่สุด
•ระบบการฝึกอบรม: อบรมแบบใด ระบบใดทำให้คนสร้างผลงานได้ตรงใจเราและลูกค้ามากที่สุด
•การประเมินผลและระบบการให้รางวัล: ประเมินผลและให้รางวัลครั้งใดทำให้รักษาคนดีได้นานที่สุด
•การวางแผนค่าใช้จ่ายบุคลากร: วางแผนครั้งใดแล้วเป็นไปตามนั้นมากที่สุด

กลยุทธ์การกระจายสินค้า
ใช้กับการถามตนเองของผู้ประกอบการ และพนักงาน หรือทีมงาน
•Lead time การกระจายสินค้า: ตั้งแต่ปรับปรุงเรื่อง Leadtime  กระจายสินค้ามาครั้งไหนลูกค้าชอบที่สุดแต่เราก็ลดภาระเราลงที่สุด
•การตอบสนองการกระจายสินค้า: การกระจายสินค้าในจุดใดที่ราบรื่นที่สุด
•การออกแบบเครือข่ายกระจายสินค้า: การวางแผนเครือข่ายกระจายสินค้าครั้งใด ทำให้เราทำงานได้ราบรื่นที่สุด
•ต้นทุนการกระจายสินค้า: ต้นทุนการกระจายสินค้าในจุดใดที่ทำให้เราสบายใจที่สุด
•สมรรถนะการกระจายสินค้า: สมรรถนะการกระจายสินค้าตัวใดดีที่สุด อะไรนำมาสู่สมรรถนะนั้น ด้วยการตัดสินใจอะไร
•ฐานการกระจายสินค้า: ฐานการกระจายสินค้าใดของบริษัทเราที่ทำให้เราสบายใจที่สุด
•แผนการลดต้นทุน: ครั้งใดที่เราได้ลดต้นทุนแล้วทำให้เราสบายใจที่สุด
•ดำเนินการภายในหรือจ้างภายนอก: อะไรที่เคยทำข้างในแล้วดีกว่าทำข้างนอก อะไรที่เราได้ยินมาว่าถ้าทำข้างนอกน่าจะดีกว่า

กลยุทธ์ระบบสารสนเทศใช้กับการถามตนเองของผู้ประกอบการ และพนักงาน หรือทีมงาน
•การปรับปรุงระบบสารสนเทศที่มีอยู่: การปรับปรุงระบบข้อมูลอะไรส่งผลให้การตัดสินใจของเราเร็วขึ้น แม่นยำขึ้น หรืออย่างน้อยก็ทำงานได้ง่ายขึ้น
•การวางแผนระบบสารสนเทศ: การวางแผนครั้งใด นำไปสู่การพัฒนาระบบที่ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นในที่สุด
•การพัฒนาระบบ: พัฒนาระบบครั้งใดได้สาระสนเทศที่เอาไปตัดสินใจได้เร็วขึ้น ผิดน้อยลง
•การลงทุนในระบบ: การลงทุนพัฒนาระบบครั้งใดทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น
•ระบบสนับสนุนการดำเนินงาน: ระบบอะไรทำให้เราทำงานง่ายขึ้น ผิดน้อยลง


กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ใช้กับการถามตนเองของผู้ประกอบการ และพนักงาน หรือทีมงาน
•นโยบายสินค้า: เคยออกนโยบายสินค้าครั้งใด ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น หรือนำมาซึ่งลูกค้าขาประจำ
•นโยบายคุณภาพ: เคยใช้นโยบายคุณภาพอะไรที่ส่งผลให้ได้ลูกค้ารายใหญ่
•การพัฒนาแบรนด์: เคยใช้แผน ความพยายามครั้งใดที่ทำให้คนรู้จักตัวเรา สินค้าเราหรือบริษัทของเราในวงกว้างแล้วได้ลูกค้าใหม่มา
•การลงทุนพัฒนาเทคนิค: เคยพัฒนาเทคนิคการผลิตสินค้าครั้งใด แล้วส่งผลให้ได้ยอดขาย หรือลูกค้าใหม่มากขึ้น
•Leadtime การวางแผนพัฒนา: ครั้งใดที่คิดทำอะไรใหม่แล้วเกิดเป็นสินค้าจริงขึ้นมาในระยะเวลาอันสั้น สินค้านั้นสร้างยอดขายได้มากที่สุด
•ระบบการพัฒนาสินค้าใหม่: ตั้งแต่พัฒนาระบบพัฒนาสินค้าขึ้นมา (อาจเป็นกระบวนการก็ได้) ครั้งใดได้ผลที่สุด
•ต้นทุนเป้าหมาย: ตั้งแต่มีการกำหนดต้นทุนเป้าหมายมา ครั้งใดได้ต้นทุนที่ส่งผลให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำการส่งเสริมการขายมากที่สุด
•การสำรวจผลิตภัณฑ์และตลาด: ครั้งใดที่การสำรวจผลิตภัณฑ์และตลาดนำมาสู่การวางแผนกลยุทธ์ได้ตรงที่สุด
•การสำรวจตลาด: การสำรวจตลาดครั้งใดทำให้เราได้แนวโน้มที่เอาไปใช้วางแผนได้ตรงที่สุด
•ขอบเขตการพัฒนาเทคนิค: การกำหนดขอบเขตการพัฒนาเทคนิคครั้งใด ส่งเสริมให้ได้สินค้า/บริการที่ลูกค้าชอบที่สุด
•กระบวนการการวางแผนการพัฒนา: การวางแผนครั้งใดได้ผลที่สุดเช่นเพิ่มยอดขายได้ หรือลดต้นทุนได้จริงลองเล่ากระบวนการ
•พัฒนาสินค้าใหม่ : พัฒนาสินค้าตัวใหม่ครั้งใดที่ประสบความสำเร็จที่สุด ตอนนั้นทำอย่างไร


กลยุทธ์การผลิตใช้กับการถามตนเองผู้ประกอบการ และพนักงาน

•การพัฒนาเทคนิคการผลิต: ในการพัฒนาเทคนิคการผลิตครั้งได้ ที่เรารู้สึกว่าได้ผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิม หรือเข้าท่าที่สุด กรุณาเล่ารายละเอียด
•การลงทุนเครื่องจักร: การลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ครั้งใดที่ส่งผลให้มีผลผลิต หรือลูกค้ารู้สึกว่าได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุด กรุณาเล่ารายละเอียด
•ชนิดของการผลิต: ผลิตสินค้าด้วยวิธีการใด กระบวนการใด ขั้นตอนใหนที่รู้สึกว่าเกิดผลผลิตสูงที่สุด
•ระบบอัตโนมัติ: ระบบอัตโนมัติแบบไหน ที่ไหนในองค์กรที่เราทำงานด้วยรู้สึกว่าทำให้เราทำงานง่ายลงที่สุด กรุณาเล่ารายละเอียด
•ระบบมาตรฐาน: มาตรฐานการทำงานตรงไหน (ทางการหรือ/ไม่ทางการ) ที่มีแล้วทำให้คนทำงานรู้สึกสบายใจที่สุดกรุณาเล่ารายละเอียด
•ระดับของสต๊อก: ครั้งไหนที่เรารักษาระดับสต็อกในระดับนั้นแล้วรู้สึกไม่มากไม่น้อยเกินไป
•การจัดหาชิ้นส่วน วัตถุดิบ: ครั้งใดที่เราได้ชิ้นส่วน วัตถุดิบมาด้วยต้นทุนถูกที่สุด กรุณาเล่ารายละเอียด
•แผนบุคลาการ: ครั้งไหนที่เราวางแผนงานเรื่องบุคลากร แล้วมันเป็นไปอย่างที่คิดจริงๆ หรือใกล้เคียง
•การควบคุมคุณภาพ: การควบคุมคุณภาพครั้งใด กระบวนการใด ขั้นตอนใด ที่เรารู้สึกทำตามแล้วเราสบายใจที่สุด หรือทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น
•ปริมาณการผลิต: ปริมาณการผลิตใครใดที่เกิดมากขึ้นอย่างผิดปกติ แต่เราก็จัดการได้และดีด้วย
•สั่งทำภายนอกหรือไม่: ครั้งใดที่เราให้คนนอกทำงานให้ ผลิตให้แล้วรู้สึกเราไปทำอย่างอื่นได้ดีมากขึ้น ตอบสนองลูกค้าได้มากขึ้น
•ต้นทุนเป้าหมาย: เคยกำหนดต้นทุนเป้าหมายแล้วทำให้ทำงานได้ดีขึ้นรวมทั้งเป็นไปตามนั้นด้วย

หมายเลขบันทึก: 314169เขียนเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2009 15:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 มิถุนายน 2012 13:42 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)

ขอบคุณค่ะ

ได้ความรู้เพิ่มอีกเยอะเลยค่ะ (^_^)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี