สิริมงคลของชีวิต

สิริมงคลของชีวิต

      
             หนังสือดีที่ไปพบเข้าโดยบังเอิญ ชื่อ  “สิริมงคลของชีวิต”หนังสือธรรมะที่พูดถึงความดีของคนดีเป็นสิริมงคลในทุกที่ทุกสถาน เป็นงานพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ  สวฑ. ฒโน) เป็นหนังสือธรรมะที่ให้คุณค่า ความรู้แนวทางในพุทธศาสนา และมีภาพวาดสวยงามตามแนวศิลปะไทย นับว่าเป็นหนังสือที่น่าอ่านเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเล่มหนึ่ง
          เนื้อหาของ “สิริมงคลของชีวิต” แบ่งออกเป็นสองเรื่องคือ ชีวิตจะเป็นสุขได้อย่างไร และ โลก-ชีวิตในทางพุทธธรรม โดยท่านได้นิพนธ์ว่าประโยชน์ของชีวิตที่มนุษย์ต้องการให้ได้มานั้น ประกอบด้วย ทรัพย์ ศิลปะวิทยา ยศ ไมตรีและความผาสุขนั้น จะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตอันได้แก่ ความขยันหมั่นเพียร รู้จักรักษาทรัพย์ มีกัลยาณมิตรและใช้ชีวิตสมควรกับกำลังทรัพย์ที่หามาได้ สิ่งเหล่านี้นับเป็นประโยชน์สูงสุดของชีวิตมนุษย์ในปัจจุบัน ขณะเดียวกันมนุษย์ควรวางแผนอนาคตอันยังประโยชน์สุขแก่ชีวิตภายหน้าด้วยความไม่ประมาท ถึงพร้อมด้วยศีล ทานและการรู้จักบาปบุญคุณโทษ  ทางเกิดประโยชน์ภายหน้าเหล่านี้ยังเป็นสาเหตุสนับสนุนให้เรามีความมั่นคงถาวรในชีวิตแห่งปัจจุบันด้วย   และหลักธรรมหนึ่งที่อยู่ในเรื่องโลก-ชีวิตในพุทธธรรมคือพระพุทธเจ้าสอนให้มนุษย์รู้จักพึ่งตนเอง นับถือตนเอง  การสร้างตนเองให้สามารถพึ่งตนเองได้สามารถป้องกันอันตรายและเป็นแนวทางดำรงตนให้เจริญ   ดังนั้นเมื่อเราต้องการความสุขในชีวิตจึงต้องสร้างความสุขนั้นด้วยตนเอง
          นับว่าหนังสือ สิริมงคลแห่งชีวิต เป็นหนังสือที่ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย มีตัวอย่างเป็นนิทาน,พุทธประวัติ ชี้ให้เห็นหลักธรรม ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี อีกส่วนหนึ่งของหนังสือที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวกับหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าคือภาพวาดแนวจินตนาการของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผลงานของท่านมีความงดงาม และมีความหมาย  ด้วยเหตุผลทั้งหลายทั้งมวลที่กล่าวมาแล้วทำให้หนังสือเล่มนี้มีทั้งความรู้และความงาม ถือได้ว่า หนังสือ “สิริมงคลของชีวิต” เป็นหนังสือแนวปรัชญาที่ดีมากเล่มหนึ่งเลยทีเดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรและการสอนความเห็น (0)