6. ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตอบ 1. มนุษย์ได้รับความสะดวกสบาย เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ 
     2. รับข้อข่าวสารข้อมูลได้มากมายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
       เช่น การบริการข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต การสืบค้นหาข้อมูลทาง  
       อินเตอร์เน็ต 
    3. ความบันเทิง เช่น เครื่องเล่น VCD เครื่องเล่นDVD 
      เครื่องเล่น MP3 เครื่องเล่นMP4 
    4. การงานธุรกิจ เช่น เครื่องจักรกลต่างๆ 
    5. การศึกษา เช่น การสืบค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพื่อการหา   
      ข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อการทำรายงาน 
    6. การแพทย์ เช่น เครื่องตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด 
      เครื่องเอกซเรย์