4.เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการรวมตัวกันของเทคโนโลยีใดบ้าง

เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย เทคโนโลยีที่สำคัญ 2 สาขา คือ “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์” และ “เทคโนโลยีโทรคมนาคม”

ตอบ

 เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย เทคโนโลยีที่สำคัญ 2 สาขา คือ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์” และ “เทคโนโลยีโทรคมนาคม

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
             
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการจัดการระบบสารสนเทศ คือ

ช่วยในการจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมูล ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะอาศัยเทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์

และอุปกรณ์สำหรับรับข้อมูลและแสดงผล

เทคโนโลยีโทรคมนาคม


   เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับส่งผลลัพธ์ที่ได้จากคอมพิวเตอร์ไปให้ยังผู้ใช้ที่อยู่ห่างไกล

เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับส่งผลลัพธ์ที่ได้จากคอมพิวเตอร์ไปให้ยังผู้ใช้ที่อยู่ห่างไกล

ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม

 ได้แก่ โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ รวมถึงเทคโนโลยีเครือข่าย คอมพิวเตอร์    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัสนีมความเห็น (0)