การ ลปรร ใน นักศึกษาแพทย์ ในประเด็นที่น่าสนใจ เป็นประสบการณ์ตรงที่เด็กๆ นำมาเล่าสู่กันฟัง และ สรุปออกมา ให้เห็นว่า อาจารย์ที่ดีในประสบการณ์ตรงของเด็กๆที่กำลังจะขึ้นเรียนในชั้นปีสุดท้าย สรุปได้ดังนี้

  ๑. เข้าสอนตรงเวลา 

  ๒. สอนโดยการสอดแทรกจริยธรรม

  ๓. มาดูคนไข้ อย่างสม่ำเสมอ

  ๔. ส่งเสริมให้นักศึกษามีกิจกรรม

  ๕. ไม่ต่อว่าผู้ป่วย

  ๖. ไม่ด่านักศึกษาต่อหน้าผู้ป่วย

  ๗. ไม่เถียงกันให้นักศึกษาฟัง

  ๘. สอนให้ทันในเวลาราชการ หลีกเลี่ยงการสอนในวันหยุดราชการ 

  ๙.ด่าอย่างมีเหตุผล

  JJ