เชิญผู้สนใจเข้าชม แลกเปลี่ยนความรู้ด้านชาติพันธุ์ได้ที่ http://www.sri.cmu.ac.th/~ethnic/