ได้ทำคำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑-ม.๓  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โดยยึดตามมาตรฐาน  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  โดยใช้หลักสูตร พ.ศ.2544 เป็นแนวทาง อาจจะยังไม่ถูกต้องดีนัก แต่ถ้าใครสนใจจะนำไปเพื่อเป็นแนวทาง ในการศึกษาเพิ่มเติม ดูได้ตามตัวอย่างนะคะ

ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 http://gotoknow.org/file/katcharin/math2.doc