เมื่อนำคำว่าเทคโนโลยีข้อ 2 กับคำว่า สารสนเทศข้อ 1 มารวมกันเป็น เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงอะไร ยกตัวอย

เมื่อนำคำว่าเทคโนโลยีข้อ 2 กับคำว่า สารสนเทศข้อ 1 มารวมกันเป็น เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงอะไร ยกตัวอย่าง

ตอบคำถาม

เมื่อนำคำว่าเทคโนโลยีข้อ 2 กับคำว่า สารสนเทศข้อ 1 มารวมกันเป็น เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงอะไร  ยกตัวอย่าง

ตอบ      เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่สารสนเทศ ซึ่งรวมแล้วก็คือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม หรือ Computer and Communications ที่นิยมเรียกย่อ ๆ ว่า C&C  http://gold.rajabhat.edu/

เทคโนโลยี หมายถึง วิทยาการที่เกียวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525 : 406)

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ทุกสาขา ซึ่งได้มีการจัดรวบรวมแล้วบันทึกลงในสื่อหรือวัสดุทั้งในรูปสิ่งตีพิมพ์และไม่ตีพิมพ์ สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลและสังคม (สารสนเทศกับการศึกษาค้นคว้า 2546 : 4)

เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงหมายถึง การนำเอาเทคโนโลยีมาจัดการในกระบวนการดำเนินงานสารนิเทศหรือสารสนเทศในขั้นตอนต่างๆ ตังแต่การเสาะแสวงหา การวิเคราะห์ การจัดเก็บและการเผยแพร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความถูกต้อง ความแม่นยำความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ นำมาใช้ประโยชน์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์   http://www.school.net.th

    เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology IT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies: ICTs) ก็คือ เทคโนโลยีสองด้านหลัก  ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้าง และเผยแพร่สารสนเทศในรูปต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นยำ และความรวดเร็วให้ทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์

ประโยชน์และตัวอย่างของเทคโนโลยีสารสนเทศ

   1  การสื่อสารถือเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ สิ่งสำคัญที่มีส่วนในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ประกอบด้วย Communications media, การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecoms), และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)   

    2  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักที่มากไปกว่าโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ เช่น แฟกซ์, อินเทอร์เน็ต, อีเมล์ ทำให้สารสนเทศเผยแพร่หรือกระจายออกไปในที่ต่าง ๆ ได้สะดวก

    3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลให้การใช้งานด้านต่าง ๆ มีราคาถูกลง 

    4  เครือข่ายสื่อสาร (Communication networks) ได้รับประโยชน์จากเครือข่ายภายนอก เนื่องจากจำนวนการใช้เครือข่าย จำนวนผู้เชื่อมต่อ และจำนวนผู้ที่มีศักยภาพในการเข้าเชื่อมต่อกับเครือข่ายนับวันจะเพิ่มสูงขึ้น

    5  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และต้นทุนการใช้ ICT มีราคาถูกลงมาก  http://dusithost.dusit.ac.th

   สรุป  เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  การนำเทคโนโลยีมาจัดการในกระบวนการดำเนินงานสารสนเทศ  เพื่อใช้ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สร้าง และเผยแพร่สารสนเทศในรูปต่าง ๆ ทั้งเสียง ตัวเลข ตัวอักษร และภาพ  เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการใช้ประโยชน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยศกร ละมัยสะอาดความเห็น (0)