วันนี้ความสนใจเรื่องการประเมินคุณภาพ มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์โดยเฉพาะในเรื่องของมาตรฐาน ได้รับทราบจากผศ.ดร.วิบูลย์ในการประชุม QA KM และ กพร. ว่ามาตรฐานและตัวบ่งชี้มีการปรับเปลี่ยนเหลือ 7 มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. รอบ 2 ในเดือนสิงหาคม 2551 ใช้ข้อมูลของปีการศึกษา 2548-2550 ดังนั้นข้อมูลจะต้องจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นงานที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบครับ วันนี้ผมเองได้ไปขอคำแนะนำในการคำนวณประมาณการรายรับปี 49 จากผู้อำนวยการกองแผนงาน และผู้อำนวยการกองแผนงานได้เสนอแนะให้รวมโครงการที่เป็นลักษณะงานเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อที่จะไม่ให้มีโครงการมากเกินไป สำหรับสำนักงานเลขานุการในการประเมินดัชนีที่ 1.2 การจัดทำแผนดำเนินงาน ก็จะมักมีปัญหาเรื่องแผนดำเนินงานไม่ครอบคลุมภารกิจหลัก หน่วยงานในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ก็มีปัญหาเรื่องมีโครงการไม่ครบทุกหน่วยงาน คือ งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และงานห้องปฏิบัติการ มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ประเมิน ให้ใส่ผู้รับผิดชอบงานลงไปด้วยในโครงการ เพื่อให้มีงานที่รับผิดชอบครบทั้ง 5 งาน ผมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสำนักงานเลขานุการบางหน่วยงานก็บอกว่า โครงการจะต้องเป็นโครงการของสำนักเลขานุการเอง ไม่ใช่โครงการที่สนับสนุนงานของคณะ เป็นคนละมุมมอง ............. ใครมีแนวคิดที่น่าสนใจ ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานด้านแผนงานดำเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลักของสำนักงานเลขานุการครับ (ระยะนี้เป็นช่วงของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2549 .... จะได้ตั้งรับกันทันครับ)