ชาวกองการเจ้าหน้าที่ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเกี่ยวงานด้านสารบรรณและทรัพยากรบุคคลร่วมแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ ที่ท่านประสบผลสำเร็จ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่ปฏิบัติ