คุณธรรมพื้นฐาน

คุณธรรมพื้นฐาน

1.ความสามัคคี

2.ความรับผิดชอบ

3.ประหยัด

4.มีวินัย

5.ขยัน

6.ซื่อสัตย์

7. อดทน

8.การมีนำใจ

วิธีการสร้างนิสัยให้นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐานด้วยกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ

    กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนจะต้องเป็นผู้จัดการตั้งอนุกรรมการขึ้นมา  1  ชุดดำ เนินการเกี่ยวกับการรับซื้อขยะในโรงเรียน ทุกๆวันนักเรียนจะปฏิบัติตามหัวข้อต่อไปนี้

   1. ประชุมนักเรียนทั้งโรงเรียนชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ ตลอดจนความรู้ที่นักเรียนจะได้รับ (ประเภทของขยะ วิธีการกำจัดขยะ วิธีการดำเนินการกับขยะที่จะนำกลับไปใช้ได้ใหม่)และวิธีดำเนินการและวิธีการปฏิบัติของนักเรียน

   2. นักเรียนแต่ละชั้นเรียนเก็บขยะรวมกันและนำไปขายกับคณะกรรมการชุดที่สภานักเรียนตั้งขึ้น (กิจกรรมประชาธิปไตย) คุณธรรมที่ได้คือ ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความสามัคคี

   3. นักเรียนทำบัญชีห้องเรียน นำเงินมาฝากไว้กับครูประจำชั้น คุณธรรมที่ได้คือ การประหยัด

   4. เก็บขยะรวมกันทุก ๆ วัน เมื่อได้เงินมาเป็นจำนวนหนึ่งนำมารวมกันทั้งโรงเรียน แบ่งเงินจำนวนนั้นช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน (คุณธรรมที่ได้ความอดทน การมีนำใจ)