สอบภาคข. พรบ การศึกษา

แนวข้อสอบ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545

 

1.  พรบ.  การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ให้ไว้เป็นปีที่เท่าใดในรัชกาลปัจจุบัน

          ก.  ปีที่  52     ข.  ปีที่  54    ค.  ปีที่  53    ง.  ปีที่  55

2.  พรบ.  การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด

          ก.  14  สิงหาคม  2542                 ข.  19  สิงหาคม  2542

          ค.  20  สิงหาคม  2542                 ง.  22  สิงหาคม  2542

3.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

          ก.  การศึกษา  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล

          ข.  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ  การจัดการศึกษาภาคบังคับ  9  ปี

          ค.  ผู้สอน  คือ  ครูและคณาจารย์

          ง.  ครู  คือ  บุคลากรวิชาชีพที่ทำหน้าที่หลักด้านการสอน

 

4.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

 ก.  มาตรฐานการศึกษา  คือ  ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์

               และมาตรฐานที่ต้องการ

ข.     การประกันคุณภาพภายใน  ดำเนินการโดย สมศ.

ค.     สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ

ง.      สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นองค์กรมหาชน

5.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง

          ก.  หลักการและความมุ่งหมาย         ข.  ความมุ่งหมายและหลักการจัดการ

          ค.  ความมุ่งหมายและหลักการ         ง.  หลักการและจุดมุ่งหมาย

6.  การจัดการศึกษาตามมาตรา  8    ข้อใดไมใช่

          ก.  เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

          ข.ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

          ค.  การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

          ง.  การเรียนรู้มุ่งปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

7.  การจัดระบบ  โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ยึดหลักกี่ด้าน

          ก.  4  ด้าน     ข.  3  ด้าน     ค.  5  ด้าน     ง.  6  ด้าน

 

8.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกระจายอำนาจตามมาตร  9

          ก.  กระจายอำนาจจากกระทรวง  ไปสู่  สพฐ.

          ข.  กระจายอำนาจจาก สพฐ.  ไปสู่ สพท.

          ค.  กระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่สถานศึกษา และ  อปท.

          ง.  กระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่ และสถานศึกษาโดยตรง

9.  การจัดการศึกษาตามมาตรา  10  รัฐจัดแก่ผู้มีสิทธิอย่างไร

          ก. จัดอย่างถูกต้องทั่วถึงและมีคุณภาพ

          ข.  จัดอย่างถูกต้องทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

          ค.  จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

          ง.  จัดอย่างมีคุณภาพ  ถูกต้อง  ไม่เก็บค่าใช้จ่าย

10.  บุคคลที่มีความบกพร่องให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างไร

          ก.  จัดให้เป็นพิเศษ              ข.  จัดให้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ

          ค.  จัดให้ฟรีและมีคุณภาพ     ง.  เหมือนคนปกติ

11.  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาคนพิการ

          ก.  จัดให้ตั้งแต่ก่อนเกิดหรือพบความพิการ

          ข.  จัดให้ตั้งแต่เข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับตาม ม. 17

          ค.  จัดให้เมื่อเด็กสามารถดูแลตัวเองได้

          ง.  จัดให้ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ

12.  การศึกษาตามข้อใดคือหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ปกครอง

          ก.  การศึกษาภาคบังคับ                 ข.  การศึกษาปฐมวัย

          ง.  การศึกษาขั้นพื้นฐาน                 ง.  การศึกษาระดับอุดมศึกษา

13.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องกรณีบิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  จัดการศึกษาตามมาตร  12  และ  13

          ก.  ได้รับเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

          ข.  รัฐสนับสนุนให้มีความรู้ในการอบรมเลี้ยงดูและการศึกษา

          ค.  ได้รับเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ง.  ได้รับการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษีในส่วนการจัดการศึกษา

14.  การศึกษามีกี่รูปแบบ

          ก.  2  รูปแบบ                     ข.  3  รูปแบบ

          ค.  4  รูปแบบ                    ง.  5  รูปแบบ

15.  “มีจุดมุ่งหมาย  เงื่อนไข  ความสำเร็จที่ยืดหยุ่น”  หมายถึง

          ก.  การศึกษาในระบบ           ข.  การศึกษานอกระบบ

          ค.  การศึกษาตามอัธยาศัย              ง.  การศึกษาคนพิการ

 

16.  สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้กี่รูปแบบ

          ก.  2  รูปแบบ                     ข.  3  รูปแบบ

          ค.  4  รูปแบบ                    ง.  5  รูปแบบ

17.  การศึกษามีกี่ระดับ

          ก.  1  ระดับ                       ข.  4  ระดับ

          ค.  2  ระดับ                       ง.  3  ระดับ

18.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา

          ก. ต่ำกว่าปริญญาตรี            ข.  ต่ำกว่าปริญญา

          ค.  ปริญญา                       ง.  สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน

19.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ

          ก.  อายุอย่างเข้าปีที่  6  จนถึงย่างเข้าปีที่  17

          ข.  อายุย่างเข้าปีที่  7  จนถึงย่างเข้าปีที่  16

          ค.  อายุย่างเข้าปีที่  6  จนถึงย่างเข้าปีที่  16

          ง.  อายุย่างเข้าปีที่  7  จนถึงย่างเข้าปีที่  15

20.  การจัดการศึกษาปฐมวัยจัดได้ในสถานศึกษาใด

          ก.  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย    ข.  โรงเรียน

          ค.  ศูนย์การเรียน                          ง.  ถูกทุกข้อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณิตศาสตร์ บริหารการศึกษา ห้องสมุด แผนงานและนโยบายความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มาดูข้อสอบและให้กำลังใจครับ