เทคโนโลยี กับคำว่า สารสนเทศ รวมกันเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ ... (ข้อ 3)

เมื่อเอาคำว่า เทคโนโลยี กับคำว่า สารสนเทศ รวมกันเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ Information   Technology  หรือ  IT
                    จากข้อความข้างบนนี้  แยกออกได้และมีความหมาย  ดังนี้
             1.  เทคโนโลยี  Technology   หมายถึงการนำเอาความรู้จากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์เข้าด้วยกันเพื่อ
ให้สิ่งต่าง ๆ มีประโยชน์ในทางการปฎิบัติและการอุตสาหกรรม เช่น ซิป (Chip)  ถูกสร้างมาจากทรายหรือซิลิกอน ผ่านกรรมวิธีพิเศษจน
เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูงและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมาก
             2. เทคโนโลยีสารสนเทศ  Information   Technology   หมายถึง  เทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลสารสนเทศทำให้สารสนเทศนั้นมีประโยชน์และสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น

ประโยชน์ของผู้มีความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT
      
      1. ใช้คอมพิวเตอร์ได้สะดวกและคุ้มค่า
            2. ทันกับสภาพสังคมที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถคาดการแนวโน้มการใช้ในอนาคตได้
            3. สามารถเลือกซื้อ  หรือเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้เหมาะสมกับงานและความต้องการของตน
            4. รู้ทันข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ
            5. มีความรู้กว้างขวางหลายสาขา  มีความรู้รอบตัวมากขึ้น

แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT
           
     ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกันมากขึ้น  เนื่องจากมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อำนวยความสะดวกในการทำ
งานมากขึ้น  คอมพิวเตอร์ก็ได้พัฒนารูปแบบการใช้งานให้มีความสะดวกและง่ายขึ้นโปรแกรมการทำงานต่าง ๆ ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้  และยังสามารถทำงานได้หลายอย่างในเครื่องเดียวกัน  การประมวลผลก็เร็วขึ้นนอกจากนั้นยังสามารถทำงานในลักษณะการดูหนังฟัง
เพลงได้ด้วย      แม้แต่การสื่อสารกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ทำได้ง่ายดาย  คนจึงมักจะพูดว่า    "โลกไร้พรหมแดน"  ก็เพราะการใช้
คอมพิวเตอร์ติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็ว  สิ่งที่องค์กรต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงในการนำเทคโนโลยีมาใช้  มีดังนี้
               1.  ความจำเป็น  เช่น  ถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กมีบุคลากรไม่มาก  การใช้เทคโนโลยีก็อาจจะทำให้สิ้นเเปลืองและค่าใช้จ่ายมากกว่าที่ใช้แรงงานจากมนุษย์ก็เป็นได้
               2. การพัฒนาการของเทคโนโลยี จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว     ทำนำเทคโนโลยีมาใช้จึงต้องคำนึงถึงอนาคตด้วย  เนื่องจากแนว
โน้มการพัฒนาของเทคโนโลยีจะเป็นอย่างไรนั้นองค์กรต้องใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้วย
               3. การบริหารจัดการ  ต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับรูปแบบขององค์กร     อันจะมีผลต่อความได้เปรียบเสียเปรียบด้านการ
ตลาดด้วย

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
            1. ด้านการติดต่อสื่อสาร  มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างไม่มีอุปสรรค  ดังคำที่ว่า  "โลกไร้พรหมแดน"
            2. ด้านการศึกษา  นักเรียนนักศึกษาในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเรียนอยู่ที่บ้านไม่ต้องมาโรงเรียนใช้วิธีการเรียนทางไกลโดยเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต
            3. ด้านการดำเนินชีวิต    มนุษย์มีความสุขสะบายมากขึ้นการทำงานหากมีความเสี่ยงสูงก็ใช้หุ่นยนต์ทำหน้าที่แทน  การดูแลรักษาความปลอดภัยก็ใช้โปรแกรมคอดตรวจสอบให้ทั้งหมดได้
            4. ด้านสุขภาพ  วงการแพทย์รักษาโรคได้มากขึ้น  มีระบบแพทย์ออนไลน์คอยดูแลรักษาทางอินเตอร์เน็ตได้โดยร่วมกันรักษาโรคทั่วโลกได้
            5. ด้านการท่องเที่ยวและความบันเทิง  สามารถผ่านระบบอินเตอร์เน็ต    ทุกรูปแบบ เช่น  การจอดตั๋ว  การตรวจสอบสถานที่  การสอบถามข้อมูล  การดูหนังฟังเพลง  ตลอดจนการซื้อของไม่ต้องไปเดินซื้อตามห้างสรรพสินค้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภัทรมน ถาวรสุวรรณ์ความเห็น (2)

นางสาววิไลพร อธิกพันธุ์ น้ำ 4/ทีต้า เลขที่ 26 จ้า
IP: xxx.157.246.159
เขียนเมื่อ 
           เนื้อหาน่าสนใจ อ่านเข้าใจง่าย เป็นเนื้อหาที่ชัดเจน บอกถึงจุดประสงค์ของสิ่งต่างๆ ว่าใครทำอะไรต้องการอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และรู้ว่ามันคืออะไรมีความหมายว่าอย่างไร ยังไงก็ขอให้ตั้งใจทำนะ เราจะเป็นกำลังใจให้เสมอ  รักเพื่อนทุกๆ คน
ใคร..จะบอก???
IP: xxx.144.144.164
เขียนเมื่อ 

อยากรุประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ว่ามีการพัฒนาการอย่างไร??