หน้าที่พลเมือง

หน้าที่พลเมือง

หน้าที่พลเมือง

อ้างอิง เอกสารบรรยาย CSR Campus ของสถาบัน THAIPAT
  • ต้องเป็นผู้มีความพากเพียรแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพของตนโดยชอบธรรม
  • ต้องไม่ทำการเบียดเบียนคนอื่น ๆ ด้วยกาย วาจา หรือแม้คิดด้วยใจ
  • ต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนในศาสนาที่เป็นหลักจรรยาของประเทศบ้านเมืองที่ตนเป็นพลเมืองอยู่นั้นโดยเคร่งครัด
  • ต้องเป็นผู้ที่ต้องเชื่อฟังยำเกรงต่อประราชกำหนดกฎหมายของประเทศบ้านเมืองทุกเมื่อ
  • ต้องเป็นผู้มีความสัตย์
  • ต้องมีความสามิภักดิ์ในประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นประมุขของชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องราวอันน้อยนิดความเห็น (0)