คณิตศาสตร์ 1 ค21101

ตัวชี้วัด

   ตัวชี้วัด  

ค ๑.๑ ม.๑/๑  ระบุหรือยกตัวอย่าง และเปรียบเทียบจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ 

                   ศูนย์  เศษส่วนและทศนิยม                      

 ค ๑.๑ ม.๑/๒ เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม และเขียน

                   แสดงจำนวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (scientific notation)      

ค ๑.๒ ม.๑/๑ บวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็มและนำไปใช้แก้ปัญหา ตระหนักถึงความ

                 สมเหตุสมผลของคำตอบ อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก   การลบ

                 การคูณ การหารและบอกความ สัมพันธ์ของการบวกกับการลบ  การคูณกับ

                 การหารของจำนวนเต็ม

ค ๑.๒ ม.๑/๓ อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการ   ยกกำลังของจำนวนเต็ม เศษส่วน และ

                  ทศนิยม

ค ๑.๒ ม.๑/๔ คูณและหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

ค ๑.๔ ม.๑/๑ นำความรู้และสมบัติ เกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหา

ค ๓.๑ ม.๑/๑  สร้างและบอกขั้นตอนการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต

ค ๓.๑ ม.๑/๒ สร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตและบอก

                  ขั้นตอนการสร้างโดยไม่เน้นการพิสูจน์                  

ค ๓.๑ ม. ๑/๓ สืบเสาะ สังเกต  และคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต

ค ๖.๑ ม.๑/๑   ใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา

ค ๖.๑ ม.๑/๒ ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีใน

                   การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ค ๖.๑ ม.๑/๓  ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม            

ค ๖.๑ ม.๑/๔  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร

                    การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน

ค ๖.๑ ม.๑/๕   เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์และนำความรู้  หลักการ  

                    กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆ

ค ๖.๑ ม.๑/๖  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตร 51

คำสำคัญ (Tags)#ตัวชี้วัด ค21101

หมายเลขบันทึก: 305899, เขียน: 14 Oct 2009 @ 16:18 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 13:04 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

bwc <N.>
IP: xxx.172.107.43
เขียนเมื่อ 

2 standfor ? 1 standfor ? 1 standfor ? 0 standfor ? 1 standfor ?