คณะศึกษาศาสตร์ ม.ทักษิณ จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพครูฯ(ตอนที่1)

ม.ทักษิณ จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูของคุรุสภา

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมชุดวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพครูของคุรุสภา เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพครู เป็นครูมืออาชีพที่มีความสอดคล้องกับข้อบังคับของคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548

กำหนดการฝึกอบรม  

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2552  สามารถเปิดอบรมได้ 3 ชุดวิชาคือ

  1. ชุดวิชาที่ 4  จิตวิทยาสำหรับครู
  2. ชุดวิชาที่ 5  การวัดและประเมินผลการศึกษา
  3. ชุดวิชาที่ 7  วิจัยทางการศึกษา

มีผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 1 ทั้งสิ้นประมาณ 180 คน

 รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคม 2552  สามารถเปิดอบรมได้ 3 ชุดวิชาคือ

  1. ชุดวิชาที่ 2  การพัฒนาหลักสูตร
  2. ชุดวิชาที่ 4  จิตวิทยาสำหรับครู
  3. ชุดวิชาที่ 7  วิจัยทางการศึกษา

มีผู้เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 2 ทั้งสิ้นประมาณ 100 คน

 วัตถุประสงค์ที่สำคัญของหลักสูตร

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพครูที่เป็นไปตามมาตรฐานคุรุสภา

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548

คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร

1. เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เป็นอาจารย์ประจำตามสัญญาที่ไม่มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระยะเวลาการฝึกอบรม   ใช้เวลาฝึกอบรมชุดวิชาละ 60 ชั่วโมง  ลักษณะการฝึกอบรมเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่อง สาระความรู้และสมรรถนะของ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2550 โดยมีหลักสูตร รูปแบบ และวิธีการฝึกอบรม ดังนี้

1.หลักสูตรเน้นการอบรมโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน โดยมีสัดส่วนของภาคทฤษฎี : ภาคปฏิบัติคือ 60 : 40 ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง ในแต่ละสาระตามมาตรฐานความรู้

2.รูปแบบการฝึกอบรม เป็นการเรียนรู้จากปัญหาและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเป็นฐานในการฝึกอบรม

3.วิธีการฝึกอบรม ใช้วิธีการที่หลากหลายตามความเหมาะสม เช่น การบรรยาย การอภิปราย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การฝึกปฏิบัติงาน การศึกษาดูงาน เป็นต้น

4.การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม ใช้วิธีการวัดและประเมินผลหลากหลายวิธีการตามความเหมาะสม เช่น การสังเกต การรายงาน การนำเสนอผลงาน การทดสอบ เป็นต้น

  โครงสร้างหลักสูตร  

หลักสูตรฝึกอบรมชุดวิชาชีพสอดคล้องกับสาระความรู้ และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพ      ตามมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1   ชุดฝึกอบรมตามมาตรฐานความรู้ 9 ชุดวิชา ได้แก่

1) ชุดฝึกอบรมที่ 1  ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

2) ชุดฝึกอบรมที่ 2  การพัฒนาหลักสูตร

3) ชุดฝึกอบรมที่ 3  การจัดการเรียนรู้

4) ชุดฝึกอบรมที่ 4  จิตวิทยาสำหรับครู

5) ชุดฝึกอบรมที่ 5  การวัดและประเมินผลการศึกษา

6) ชุดฝึกอบรมที่ 6  การบริหารจัดการในห้องเรียน

7) ชุดฝึกอบรมที่ 7  การวิจัยทางการศึกษา

8) ชุดฝึกอบรมที่ 8  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

9) ชุดฝึกอบรมที่ 9  ความเป็นครู

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ในแต่ละชุดวิชามีผู้ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 30 คนและสำหรับการวัดและประเมินผลผู้ผ่านโครงการอบรมมีลักษณะดังนี้

การวัดและประเมินผล

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมในแต่ละชุดวิชา

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านเกณฑ์การประเมินแต่ละชุดวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60ทั้งนี้ มีการนำผลการปฏิบัติงานมาร่วมประเมินด้วย

 สำหรับคำอธิบายชุดฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรจะแจ้งรายละเอียดในครั้งต่อไป

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานประชาสัมพันธ์ ม.ทักษิณ

คำสำคัญ (Tags)#ข่าว ม.ทักษิณ ตุลาคม 2552

หมายเลขบันทึก: 305550, เขียน: 13 Oct 2009 @ 14:09 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 15:30 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

อรวรรณ
IP: xxx.42.85.158
เขียนเมื่อ 

จะเปิดรุ่นที่ ๓ เมื่อไหร่ค่ะ

ทวิรัตน์
IP: xxx.173.129.152
เขียนเมื่อ 

ถ้าเป็นไปได้ขอให้เปิดเร็วๆนะครับ อยากอบรมมาตราฐานที่ 2 อะครับ