งานชลประทานบุกเบิกบนดอย ๒ แห่ง คือหนองหอยและอ่างขางนี้ เป็นฝีมือบุกแหลกของนายช่างยุทธ ที่ว่าบุกนี้บุกจริงๆ จนเกือบตกผาสูง แต่มือไวใจเร็ว คว้ากิ่งไม้เอาไว้ได้ วันหนึ่งตามเสด็จฯ ไปอ่างขาง นายช่างยุทธถูกอธิบดีว่า "สามอ่างแล้ว ยังไม่ขางเสียที" คือนายช่างท่านติดอ่าง
        รับสั่งเล่าว่า เมื่อนายช่างยุทธถวายรายงาน ย่อมจะต้องว่า "ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม" นายช่างจะ "เขาะๆๆ เด-ชะ ใต้ๆๆๆ ..."
        ตอนหลัง นายช่างไม่ขอ เริ่มด้วยเดชะไปเลย ทำให้คำอื่นๆ ในประโยคตามกันออกมาอย่างราบรื่น (สำหรับนายช่างยุทธ)

ที่มา : ที่สุดของหัวใจ
สำนักพิมพ์ : กันตนา