บทเรียนสำเร็จรูป

เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงธนบุรี  ตอน การพัฒนาปรับปรุงความเจริญในด้านต่างๆ

วิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

-------------------------------------------------------------------

แนวคิด

           1. ในสมัยกรุงธนบุรีเป็นช่วงที่บ้านเมืองกำลังอยู่ในระยะหัวเลี้ยวหังต่อเพราะไทยเพิ่งกอบกู้เอกราชคืนมาจากพม่าหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องร่วมกันพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า

         2. การที่จะพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้นั้นจะต้องพัฒนาพร้อมกันไปทุกๆ ด้านทั้งด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษาด้านศาสนา และด้านศิลปวัฒนธรรม

จุดประสงค์

  1. อธิบายโครงสร้างการจัดการปกครองสมัยกรุงธนบุรีได้
  2. สรุปลักษณะการใช้กฎหมายและระบบการศาลในสมัยกรุงธนบุรีได้
  3. อธิบายลักษณะเศรษฐกิจและโครงสร้างของสังคมไทยสมัยกรุงธนบุรีได้
  4. อธิบายแนวทางการปรับปรุงประเทศด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมได้

คำชี้แจง

             บทเรียนนี้เป็นบทเรียนที่นักเรียนจะเรียนสำเร็จได้ด้วยตนเองโดยการอ่านและปฏิบัติตามคำสั่งภายในกรอบแต่ละกรอบแต่ละกรอบอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากปฏิบัตินอกเหนือคำสั่งในแต่ละกรอบแล้วจะไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนเรื่องนี้ ฉะนั้นนักเรียนทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองเป็นสำคัญ ในการเรียนนั้นให้เริ่มอ่านกรอบที่ 1 เป็นตอนแรกแล้วปฏิบัติตามคำสั่งท้ายกรอบอย่างเคร่งครัดโดยไม่ข้ามขั้นตอนแล้วนักเรียนจะประสบความสำเร็จ การตอบคำถามในแต่ละกรอบให้นักเรียนเลือกตัวเลือกไว้ในใจแล้วปฏิบัติตามคำสั่งนั้นๆ ในแต่ละคำสั่งด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  อ่านรายละเอียดเต็มๆ ได้ที่นี่..คลิ๊กเลย