รายงานการพัฒนาการใช้สื่อเอกสารประกอบการเรียน

วรรณธนา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิธีการสอนแบบโครงงาน วิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

     รายงานการพัฒนาการใช้สื่อเอกสารประกอบการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต โดยวิธีการสอนแบบโครงงาน กลุ่มสาระการเรียน รููู้้้วิทยาศาสตร์  ช่วงชั้นที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดแม่เปียะ ผู้ศึกษาค้นคว้า มีวัตถุประสงค์ ของการศึกษา ค้นคว้าเพื่อหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบ การเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต  โดยวิธีการสอนแบบโครงงาน ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนผลสัมฤทธิ์เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีีชีวิต  ก่อนเรียน และหลังเรียนที่สอนโดยใช้เอกสาร ประกอบการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต  โดยวิธีการสอนแบบโครงงานและเพื่อศึกษา ความพึง พอใจที่มี  ต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต  โดยวิธีการสอนแบบโครงงาน โดยใช้ประชากรในการศึกษา ครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดแม่เปียะ  อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา  จำนวน 48 คน จาก 1 ห้องเรียน ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้สอน รับผิดชอบ ในการจัดการเรียนการสอน และกำลังเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2550  และในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาค้นคว้าใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มศึกษา ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต  โดยวิธีการสอนแบบโครงงาน  จากกลุ่มศึกษา โดยรวมมีีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.53/82.11 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  และแยกตามเนื้อหา มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน สูงกว่า ก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียน อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 และ โดยรวมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน สูงกว่าก่อนการ ใช้เอกสารประกอบการเรียน อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .01(t=66.453)และ ความพึงพอใจ ที่มีเอกสารประกอบการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การดำรงพันธุ์ ของสิ่งมีชีวิต โดยวิธีการสอน แบบโครงงาน  โดยรวม มีระดับความ พึงพอใจมากที่สุด (=4.56 S.D.=0.14) ด้านเป็นการเรียนรู้     ที่เป็นกระบวน การอย่างมีระบบ และด้าน ได้ฝึกความรับผิดชอบ และความอดทน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้านอื่น ๆ  มี ระดับความพึงพอใจมาก ตามลำดับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนในฝันความเห็น (3)

เด็กแม่เปียะ
IP: xxx.206.154.22
เขียนเมื่อ 

ทามไมไม่มีเว็บกล้องวงจรปิดของโรงเรียนมั้งอะ??????

IP: xxx.183.168.125
เขียนเมื่อ 

มีแล้วค่ะ

 

vrrntana49
IP: xxx.183.168.125
เขียนเมื่อ 

มีตั้ง 8 ตัวแล้วค่ะ