เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 เวลา 14.00 น. วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นวิทยากรจำเป็นเพื่อบอกวิธีการเข้าสมัครเป็นสมาชิก weblog  ของ สพท.นบ.1 โดยมีสมาชิกของกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมเป็นคุณกิจ จำนวน 10 ท่าน โดยในวันนี้ เป็นการเริ่มต้นสมัครสมาชิก weblog และวิธีการใช้ weblog เพื่อการทำงานและติดต่อสื่อสารในเรื่องที่เราไม่รู้และขอความรู้จากท่านผู้รู้แล้ว ทั้งที่มีความชำนาญ และที่เคยปฏิบัติและได้ผลมาแล้วซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่ทุกคนสามารถเข้าไปแสวงหาความรู้ได้อย่างดีเยี่ยม  ทุกคนที่เข้าร่วมคุยกันวันนี้เป็นผู้สนใจใฝ่ศึกษาอย่างดี และมีความกระตือรือร้น ในสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน โดยได้รับการพูดคุยนำร่องจากท่านธเนศ ขำเกิด และหัวหน้ากลุ่มอำนวยการท่านมะลิวัลย์  อินทรเศียร มาบ้างแล้ว สมาชิกของกลุ่มจึงเข้าใจมากขึ้น ซึ่งเป็นความคิดที่ดีมากในการนำร่องวิธีการทำ KM ของ สพท.นบ.1 ให้ได้ผลสำเร็จดังที่ทุกคนหวังกันไว้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพ จะดูได้จากการพูดคุยกัน การรับฟังกัน การแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆกัน โดยไม่แบ่งว่าใครตำแหน่งอะไร แต่ทุกคนสามารถที่จะแสดงความคิดและทุกคนก็รับฟังกันได้ เพราะทุกคนคือเพื่อนร่วมงานกัน และทุกคนแยกออกว่าเวลานี้พวกเราจะทำอะไรกัน.