"It's not too hard to find some love but it's also not easy to make that love to be forever."
อันความรักไม่ใช่เรื่องยากที่จะได้มา และมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ที่จะรักษาความรักนั้นให้อยู่เป็นนิรันดร์
+
"Life is beautiful with people like you in it."
ชีวิตช่างงดงามนัก เมื่อมีคนอย่างคุณอยู่ด้วย
+
"The only abnormality is the incapacity to love."
ได้มีรักและสูญเสียมันไป ยังดีเสียกว่า ไม่รู้จักความรักเลย
+
"Thoughts of you brighten up my day."
การได้คิดถึงคุณ ทำให้วันของฉัน..สว่างไสว
+
"To LOVE is to GIVE."
ความรักคือการให้