แบบทดสอบกลางปีม3

โคโระ
รวบรวมจากNT

ข้อสอบเก็บคะแนนกลางปี

รายวิชาวิทยาศาสตร์  ว 33101                 โรงเรียนธรรมวิทย์ราษฎร์บำรุง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                 จำนวนข้อสอบ 60 ข้อ 20 คะแนน

 

คำชี้แจง     จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว  

     1.      ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตแตกต่างกัน

               ก.    สิ่งแวดล้อม                                                              

               ข.    การกินอาหาร

               ค.    พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม                                   

               ง.    ลักษณะเด่นของพ่อและแม่

     2.      หน่วยควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม คือข้อใด

               ก.    ยีน                                                                               ข.   เซลล์

               ค.    นิวเคลียส                                                                   ง.   โครโมโซม

     3.      การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีส จะได้ผลดังข้อใด

               ก.    ได้เซลล์ใหม่ 1 เซลล์

               ข.    ได้เซลล์ใหม่ 2 เซลล์

               ค.    ได้เซลล์ใหม่ 2 เซลล์ ที่มีจำนวนโครโมโซมเท่าเซลล์เดิม

               ง.    ได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ ที่มีจำนวนโครโมโซมครึ่งหนึ่งของเซลล์เดิม

     4.      จากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีส จะได้ผลดังข้อใด

               ก.    เซลล์ไข่ 1 เซลล์                                                      

               ข.    เซลล์อสุจิ 2 เซลล์

               ค.    เซลล์ร่างกาย 2 เซลล์                                              

               ง.    เซลล์สืบพันธุ์ 4 เซลล์   

     5.      ถ้าพ่อมีหมู่เลือดโอ (ii) แม่มีหมู่เลือดบี (IBi) ลูกที่เกิดมาจะมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดบ้าง ในอัตราส่วนเท่าใด

               ก.    หมู่เลือดโอ

               ข.    หมู่เลือดบี

               ค.    หมู่เลือดโอ : หมู่เลือดบี = 1 : 1

               ง.    หมู่เลือดโอ : หมู่เลือดบี = 3 : 1

     6.      ข้อใดกล่าวถูกต้อง

               ก.    การกลายเกิดได้เฉพาะมนุษย์

               ข.    การกลายมีสาเหตุมาจากมนุษย์เท่านั้น

               ค.    การกลายคือการเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม

               ง.    การกลายคือการเปลี่ยนแปลงของยีนทำให้มีสมบัติต่างจากเดิม                  

     7.      ข้อใดไม่ใช่ความผิดปกติที่เกิดจากการเพิ่มจำนวนโครโมโซม

               ก.    กลุ่มอาการดาวน์                                                     

               ข.    กลุ่มอาการพาโตว์

               ค.    กลุ่มอาการเอ็ดวาร์ด                                                

               ง.    กลุ่มอาการเทอร์เนอร์

     8.      ข้อใดไม่ใช่ความผิดปกติที่เกิดจากโครโมโซมเพศ

               ก.    กลุ่มอาการพาโตว์                                                   

               ข.    กลุ่มอาการเทอร์เนอร์

               ค.    กลุ่มอาการดับเบิลวาย                                            

               ง.    กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์

     9.      ถ้าผู้หญิงคนหนึ่งมีโครโมโซมเพศเป็น  XO  แสดงว่ามีความผิดปกติในข้อใด

               ก.    กลุ่มอาการดาวน์                                                     

               ข.    กลุ่มอาการเทอร์เนอร์

               ค.    กลุ่มอาการคริดูซาต์       

               ง.    กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์

   10.      การที่มารดามีลูกเมื่ออายุมาก ลูกที่เกิดขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติข้อใด

               ก.    กลุ่มอาการดาวน์                                                     

               ข.    กลุ่มอาการคริดูซาต์        

               ค.    กลุ่มอาการเทอร์เนอร์                                             

               ง.    กลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์

 

 

   11.      ลักษณะในข้อใดไม่ถูกควบคุมด้วยยีน

               ก.    สีตา                                                                             ข.   ติ่งหู                                                    

               ค.    สีผิว                                                                             ง.   สายตา

   12.      สัตว์ชนิดหนึ่งเพศผู้มีจีโนไทป์แบบ Bb ผสมพันธุ์กับเพศเมียจีโนไทป์ Bb รุ่นลูกจะมีจีโนไทป์ได้กี่แบบ

               ก.    1  แบบ                                                                       ข.   2  แบบ

               ค.    3  แบบ                                                                       ง.   4  แบบ

   13.      ข้อใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันแบบไม่ต่อเนื่อง

               ก.    น้ำหนัก                                                                     

               ข.    ลักยิ้ม

               ค.    ส่วนสูง                                                                      

               ง.    ผมหยิก

   14.      ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับยีนศีรษะล้านที่เป็นลักษณะเด่นในผู้ชาย แต่เป็นลักษณะด้อยในผู้หญิง

               ก.    ยีนศีรษะล้านมีเฉพาะในเพศชายเท่านั้น                                                         

               ข.    รากผมของเพศชายอ่อนแอกว่าเพศหญิง

               ค.    ยีนศีรษะล้านถูกฮอร์โมนเพศหญิงข่มไว้                                                                                               

               ง.    ยีนศีรษะล้านได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนเพศชายเท่านั้น

15. ข้อใดไม่เกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

               ก.    ผมตรง                                                                       

               ข.    ผิวเผือก

               ค.    ดวงตาสีน้ำตาล                                                        

               ง.    ผิวคล้ำเพราะอาบแดด

   16.      ข้อใดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพ

               ก.    การผลิตผงซักฟอก                                                  

               ข.    นำกลิ่นตะไคร้มาใช้ไล่ยุง

               ค.    การนำขยะเปียกไปหมักให้ได้แก๊ส                     

               ง.    การแยกขยะก่อนทิ้ง

   17.      เพนิซิลิน เป็นสารปฏิชีวนะที่สกัดมาจากสิ่งมีชีวิตใด

               ก.    ยีสต์                                                                            

               ข.    เชื้อรา

               ค.    แบคทีเรีย                                                                  

               ง.    โพรโทซัว

   18.      การผลิตน้ำส้มสายชูอาศัยกระบวนการทำงานของสิ่งมีชีวิตใด

               ก.    ยีสต์                                                                            

               ข.    เชื้อรา

               ค.    แบคทีเรีย                                                                  

               ง.    สาหร่าย

   19.      ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการผสมเทียม

               ก.    เป็นการผสมสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์                                                                   

               ข.    ผสมโดยไม่ใช้เซลล์อสุจิและเซลล์ไข่

               ค.    คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่ต้องการแล้วผสมตามธรรมชาติ

               ง.    นำเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิออกมาผสมนอกร่างกาย

   20.      ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพต่อมนุษย์

               ก.    ทำให้มนุษย์มีอาหารที่มีความหลากหลายมากขึ้น

               ข.    ทำให้มนุษย์มีความปลอดภัยด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น

               ค.    ปรับปรุงสายพันธุ์พืชและสัตว์ให้ตรงตามความต้องการ

               ง.    ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์

 

   21.      ข้อใดเป็นความหลากหลายระดับพันธุกรรม

               ก.    ต้นกาฝากบนต้นมะม่วง

               ข.    ปลาและเต่าที่อาศัยในบ่อ

               ค.    ในสระน้ำมีบัว ปลา และกบอาศัยอยู่

               ง.    ในสระน้ำมีบัวหลวง และบัวเผื่อนอยู่ร่วมกัน

   22.      ในบึงหนึ่งซึ่งมี ปลา กบ เต่า และบัว ดำรงชีวิตอยู่ จัดได้ว่าเป็นความหลากหลายในระดับใด

               ก.    ระดับพันธุกรรม                                                      ข.   ระดับชนิดพันธุ์

               ค.    ระดับระบบนิเวศ                                                     ง.   ระดับองค์รวม

   23.      บนเกาะหนึ่งซึ่งมีลักษณะระบบนิเวศที่หลากหลาย จัดได้ว่าเป็นความหลากหลายในระดับใด

               ก.    ระดับพันธุกรรม                                                      ข.   ระดับชนิดพันธุ์

               ค.    ระดับระบบนิเวศ                                                     ง.   ระดับโลก

   24.      ข้อใดเป็นการจำแนกสิ่งมีชีวิตแบบผิวเผิน

               ก.    การจำแนกโดยอาศัยถิ่นที่อยู่

               ข.    การจำแนกโดยอาศัยลักษณะทางพันธุกรรม

               ค.    การจำแนกโดยอาศัยลักษณะภายนอก หรือลักษณะต่างๆ ที่สังเกตได้

               ง.    การจำแนกโดยอาศัยลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของตัวอ่อน

   25.              การศึกษาลักษณะที่ใช้ในการจำแนกสิ่งมีชีวิต ลักษณะในข้อใดที่ต้องอาศัยวิธีการศึกษาที่ยุ่งยากซับซ้อนที่สุด

               ก.    ลักษณะการเจริญเติบโต                                        

               ข.    ลักษณะซากดึกดำบรรพ์

               ค.    ลักษณะโครงสร้างของเซลล์                                

               ง.    ลักษณะทางพันธุกรรม

   26.      วิธีการเปรียบเทียบความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตโดยอาศัยการเปรียบเทียบความแตกต่างทีละคู่ของโครงสร้างลักษณะและแบ่งสิ่งมีชีวิตทีละ 2 กลุ่ม มีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด

               ก.    Nomenclature                                                          ข.   dichotomous key      

               ค.    Identification                                                           ง.   Taxonomy                  

   27.      ข้อใดเป็นลำดับในการจำแนกสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุด

               ก.    Division                                                                     ข.   Kingdom

               ค.    Species                                                                       ง.   Genus

   28.      จงเรียงลำดับการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตจากใหญ่ไปเล็ก

               1.    Genus                        2.    Order                              3.   Family                          4.    Division

               ก.    1 ® 2 ® 3 ® 4                                              ข.   4 ® 3 ® 1 ® 2

               ค.    4 ® 2 ® 3 ® 1                                              ง.   4 ® 3 ® 2 ® 1

 

   29.      นกยูง จัดเป็นชื่อของสิ่งมีชีวิตแบบใด

               ก.    ชื่อสามัญ                                                                   ข.   ชื่อวิทยาศาสตร์

               ค.    ชื่อวงศ์                                                                        ง.   ชื่อเฉพาะ

   30.      การตั้งชื่อแบบทวินามประกอบด้วยชื่อในระดับใดบ้าง

               ก.    ระดับจีนัส  และระดับสปีชีส์                                ข.   ระดับจีนัส  และระดับออเดอร์

               ค.    ระดับออเดอร์  และระดับสปีชีส์                          ง.   ระดับแฟมิลี่  และระดับออเดอร์

   31.      ข้อใดเป็นการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องที่สุด

               ก.    Citrus histrix                                                            ข.   citrus histrix

               ค.    Citrus Histrix                                                           ง.   Citrus histrix

   32.      แนวคิดการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตที่นิยมในปัจจุบัน คือ แนวคิดของใคร

               ก.    โรเบิร์ต วิตตาเกอร์                                                   ข.   โคปแลนด์

               ค.    อริสโตเติล                                                                 ง.   แอนสต์ เฮคเคล

   33.      พืชในข้อใดจัดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

               ก.    ข้าวโพด ถั่ว                                                               ข.   พลับพลึง มะลิ

               ค.    แก้ว บัว                                                                      ง.   ข้าวโพด กล้วย

   34.      สนสองใบ จัดเป็นพืชในข้อใด

               ก.    พืชที่ไม่มีท่อลำเลียง

               ข.    พืชที่มีระบบท่อลำเลียง และไม่มีเมล็ด

               ค.    พืชที่มีระบบท่อลำเลียง และเมล็ดไม่มีเปลือกหุ้ม

               ง.    พืชที่มีระบบท่อลำเลียงที่เมล็ดมีเปลือกหุ้ม

   35.      ข้อใดที่ ไม่ใช่ลักษณะของพืชใบเลี้ยงคู่

               ก.    มีเส้นใบเป็นร่างแห

               ข.    ไม่มีแคมเบียม

               ค.    กลุ่มท่อลำเลียง เรียงเป็นวงรอบลำต้น

               ง.    เมล็ดประกอบด้วย 2 ซีก

   36.      ผิวหนังเป็นเกล็ดและแห้ง ใช้ปอดในการหายใจ ไข่มีเปลือกเหนียวห่อหุ้ม เป็นลักษณะของสัตว์ในกลุ่มใด

               ก.    สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก                                       ข.   สัตว์พวกปลา

               ค.    สัตว์ปีก                                                                       ง.   สัตว์เลื้อยคลาน

   37.      บุคคลในข้อใดเป็นผู้ค้นพบว่ามีจุลินทรีย์อยู่ในโลก

               ก.    คาโรลัส ลินเนียส                                                    ข.   รอเบิร์ต คอคซ์

               ค.    อริสโตเติล                                                                 ง.   หลุยส์ ปาสเตอร์

   38.      Bacillus anthracis  เป็นต้นเหตุของโรคใด

               ก.    อหิวาตกโรค                                                              ข    แอนแทรกซ์

               ค.    คอตีบ                                                                          ง.   วัณโรค

   39.      ข้อใดที่ ไม่ใช่ลักษณะอาการของไข้หวัดนก

               ก.    สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้

               ข.    ทำให้เกิดอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

               ค.    สามารถติดต่อจากสัตว์ปีกสู่คนได้

               ง.    เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคในสัตว์ปีก

   40.      ข้อใดเป็นโรคที่เกิดจากไวรัส

               ก.    เยื่อหุ้มสมองอักเสบ                                                ข.   บาดทะยัก

               ค.    ไข้เลือดออก                                                              ง.   ปอดบวม

 

   41.      ข้อใดไม่ใช้วิธีการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศป่าชายเลน

               ก.    พืชมีรากค้ำจุน และรากอากาศ

               ข.    เมล็ดพืชงอกตั้งแต่อยู่บนต้นแม่ เมื่อหล่นสู่พื้นก็เจริญได้ทันที

               ค.    ปลาตีนพัฒนาครีบให้มีความแข็งแรงสามารถใช้เดินแทนการว่ายน้ำ

               ง.    พืชซึ่งพัฒนาเมล็ดให้มีน้ำหนักเบา และมีขนช่วยให้ลมสามารถพัดไปได้ไกล

   42.      ข้อใดจัดเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

               ก.    ระบบนิเวศโลก

               ข.    ระบบนิเวศบนบก

               ค.    ระบบนิเวศป่าชายเลน

               ง.    ระบบนิเวศในแหล่งน้ำ

   43.      ข้อใดเป็นองค์ประกอบทางชีวภาพ

               ก.    ดิน                                                                             

               ข.    แร่ธาตุ

               ค.    สิ่งมีชีวิต                                                                   

               ง.    อุณหภูมิ

   44.      สิ่งมีชีวิตในข้อใดมีบทบาทในระบบนิเวศต่างจากข้ออื่นๆ

               ก.    แมว                                                                            ข.   มด

               ค.    กระต่าย                                                                      ง.    ลิง

ดูเฉลยที่นี่ได้เลยค่ะ   http://www.gotoknow.org/blog/scit/358231                 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Scit

คำสำคัญ (Tags)#nt#ข้อสอบกลางปี#วิทย์ม.3

หมายเลขบันทึก: 303815, เขียน: 07 Oct 2009 @ 10:08 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:45 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 12, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (12)

กิ๊กก๊อก กั๊ก
IP: xxx.28.45.20
เขียนเมื่อ 

อยากเฉลยอ่ะค๊า พอจะมีไหม

??

เขียนเมื่อ 

จะเฉลยในเร็ววันนี้ค่ะ โปรดติดตามต่อไปนะคะ

ไม่นานจะสอบ
IP: xxx.137.193.254
เขียนเมื่อ 

อยากได้เฉลยก่อนเดือนหน้า

IP: xxx.180.93.176
เขียนเมื่อ 

อยากได้เฉลย

 

 

 

 

 

หวานเย็น
IP: xxx.49.251.123
เขียนเมื่อ 

อยากได้เฉลยจัง

ตอนไหนจะเฉลยค่ะ...

ยุ่งมาก
IP: xxx.6.26.197
เขียนเมื่อ 

คำสั่งบอกมี 60 ข้อ  

แต่มัยโจทย์มี แค่ 44 ข้อเองอะ

...
IP: xxx.55.154.42
เขียนเมื่อ 

ที่มันมี 44ข้อไม่ใช่เพราะมันมีเฉพาะเรื่องพันธกรรมหรอค่ะ

 

aun
IP: xxx.52.237.174
เขียนเมื่อ 

ขอเฉลยหน่ายค่ะ :')

PigNone
IP: xxx.204.249.64
เขียนเมื่อ 

ผมคิดว่าข้อ 7. น่าจะตอบ ง. นะแต่โจทย์เฉลยว่า ก.

ข้อ 43 ควรจะเป็น ค แต่เฉลยว่า ข

ข้อ 44 ควรจะเป็น ข แต่เฉลยว่า ค

2โอ้ะ
IP: xxx.27.139.70
เขียนเมื่อ 

ทำไมเห็นข้อสอบแค่44ข้อเองคะ

ธนา
IP: xxx.5.22.129
เขียนเมื่อ 

https://www.gotoknow.org/posts/303816 เฉลยเว็บนี้ครับ

Maew
IP: xxx.158.165.137
เขียนเมื่อ 

ขอดูเฉลยหน่อยค่ะ!!!.