ข้อมูลและสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไร

มารู้กันดีกว่าว่า...ข้อมูลและสารสนเทศแตกต่างกันอย่างไร???

 ข้อมูล

ความหมายของข้อมูล (Data)

      ข้อมูล  หมายถึง  ข้อเท็จจริง   ข่าวสารรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการจัดเก็บ เพื่อที่จะเรียกข้อมูลมาอ้างอิงหรือแก้ไขได้ในภายหลังตามวัตถุประสงค์ของข้อมูล   อาจจะมีทั้งชนิดที่เป็นข้อความ (Text)   ตัวเลข (Numbers)   วันที่(Dates)   หรือแม้กระทั่งรูปภาพ  (Pictures)  หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ  เช่น   บุคคล    สิ่งของ   สถานที่   ฯลฯ   

      ข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  อย่างต่อเนื่อง  ข้อมูลต้องถูกต้องแม่นยำ  ครบถ้วนขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินการที่ให้ความสำคัญของความรวดเร็วของการเก็บข้อมูล


 สารสนเทศ

ความหมายของสารสนเทศ (Information)

      ประศาสตร์  บุญสนอง   ให้ความหมายของคำว่าสารสนเทศไว้ว่า   ผลลัพท์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล  ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้   ตัวอย่าง   คะแนนเฉลี่ย   รายได้เฉลี่ย   เป็นต้น
      ส่วน ม.ร.ว.เฉลิมสุข  บุญไทย  ได้ให้ความหมายว่า  ข้อมูลและความสัมพันธ์ ซึ่งได้รวบรวมหรือจัดการด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง   ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ    ในกระบวนการวางแผน  การควบคุมกำกับงาน และการประเมินผลงาน  หรืออาจจะกล่าวว่า   สารสนเทศ  หมายถึง  ผลของการวิเคราะห์  เปรียบเทียบ และแปลผลข้อมูลพื้นฐานภายในระบบสารสนเทศ  ซึ่งข้อมูลพื้นฐานนั้นมีคุณค่าจำกัด  จนกว่าจะได้มีการนำไปวิเคราะห์และแปลผลเพื่อการนำไปใช้

อ้างอิง

http://www.edu.nu.ac.th/icte/quest/question.asp?GID=59

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปฐมาความเห็น (0)