สืบเนื่องจากการจัดอบรมสัมมนาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผู้ปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.48 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 และวันที่ 18 เม.ย.49 โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล

     โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ครั้งนี้ได้ รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร และ รศ.ลำปางแม่นมาตย์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมเข้ารับฟัง