การแลกเปลี่ยนความรู้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ดี (Best Practice Sharing)

KM การบริหารงานบุคคล วันที่ 24-25 พ.ค.49 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2

     สืบเนื่องจากการจัดอบรมสัมมนาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผู้ปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.48 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 และวันที่ 18 เม.ย.49 โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล

     โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ครั้งนี้ได้ รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร และ รศ.ลำปางแม่นมาตย์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมเข้ารับฟัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยจัดอบรมและสัมมนาความเห็น (0)