ร่าง ข้อบัญญัติท้องถิ่น บทเรียนที่น่าเรียนรู้

พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา เป็นแหล่งระบบนิเวศน์ที่สำคัญ เนื่องจากมีป่าชายเลน ตะกอนเลน ที่เป็นแหล่งอาหาร หลบซ่อน วางไข่ และอาศัย ทำให้อ่าวของตำบลท่าศาลาคงความอุดมสมบูรณ์มาโดยตลอด แต่จะมีการทำการประมงผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยการตรวจตราและเฝ้าระวังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประจำการที่อำเภอขนอม อำเภอสิชล และอำเภอปากพนังเป็นหลัก พื้นที่อำเภอท่าศาลาจึงเป็นช่องว่างในการตรวจตราและเฝ้าระวังการทำประมงที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลามักได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรในพื้นที่จากปัญหานี้มาโดยตลอด ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ขึ้นใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามแผนที่แนบท้ายประกาศ

 

   ร่าง -

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  

  เรื่อง

การ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน  

พ.ศ. ๒๕๕๒  

 

หลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  

เรื่อง การ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

พ.ศ. ๒๕๕๒

           

หลักการ

            พื้นที่ชายหาดและชายฝั่ง ถือ เป็นพื้นที่สาธารณะ และเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพของชาวประมง ตามตามหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพื่อบังคับใช้ในพื้นที่โดยจัดทำแผนที่แนบท้ายประกาศ และต้องไม่ขัดกับกฎหมายหลัก ทั้งนี้เป็นไปตามกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

 เหตุผล

            พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา เป็นแหล่งระบบนิเวศน์ที่สำคัญ เนื่องจากมีป่าชายเลน ตะกอนเลน ที่เป็นแหล่งอาหาร หลบซ่อน วางไข่ และอาศัย ทำให้อ่าวของตำบลท่าศาลาคงความอุดมสมบูรณ์มาโดยตลอด แต่จะมีการทำการประมงผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยการตรวจตราและเฝ้าระวังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประจำการที่อำเภอขนอม อำเภอสิชล และอำเภอปากพนังเป็นหลัก พื้นที่อำเภอท่าศาลาจึงเป็นช่องว่างในการตรวจตราและเฝ้าระวังการทำประมงที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลามักได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรในพื้นที่จากปัญหานี้มาโดยตลอด ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ขึ้นใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามแผนที่แนบท้ายประกาศ

 

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

เรื่อง การ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

พ.ศ. ๒๕๕๒

           โดยที่ประชาชนในตำบลท่าศาลา สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เห็นร่วมกันว่า ควรจะได้มีการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา เรื่อง “การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน” ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ในท้องถิ่นของตนเอง (๒๔) การจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖๙/๑ บัญญัติให้ การปฎิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติเพื่อใช้ในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลเพื่อปฎิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพของบุคคล รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๓ บัญญัติให้กระทำได้เพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม และเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพ

โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๗๑ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จึงตราข้อบัญญัตินี้ไว้ดังต่อไปนี้

               ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ว่าด้วย “การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๒”

            ข้อ ๒ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาแล้ว สิบห้าวัน

               ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ  ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน   ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

               ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

 

หมวด ๑

บททั่วไป

 ข้อ ๕ ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

           เขตอนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่ง หมายความว่า พื้นที่ชายหาด ทะเล ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาเขตที่ ๑ เขตที่ และ เขตที่ ๒  ตามแผนที่ท้ายข้อบัญญัตินี้

            คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการบริหารเขตอนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่งตำบลท่าศาลาตามข้อบัญญัตินี้

          ทำการประมง หมายความว่า จับ ดัก ล่อ ทำอันตราย ฆ่าหรือเก็บสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือทำการประมงหรือด้วยวิธีใด ๆเครื่องมือทำการประมง หมายความว่า เครื่องกลไกเครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ์ ส่วนประกอบ อาวุธ เสาหลัก หรือเรือบรรดาที่ใช้ทำการประมง 

         เรือ หมายความว่า ยานพาหนะทางน้ำทุกชนิด 

        ใบอนุญาต หมายความว่า ใบอนุญาตซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้แก่บุคคลใดใช้ทำการประมงหรือทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่อนุญาต 

       ผู้รับอนุญาต หมายความว่า บุคคลผู้ได้ใบอนุญาต ให้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อบัญญัตินี้ 

     เครื่องมือประจำที่ หมายความว่า เครื่องมือทำการประมงซึ่งใช้วิธีลงหลักปัก ผูก ขึง รั้ง ถ่วง หรือวิธีอื่นใด อันทำให้เครื่องมือนั้นอยู่กับที่ในเวลาทำการประมง 

   เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา คณะกรรมการบริหารเขตอนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่ง และผู้ซึ่งนายกได้แต่งตั้งให้มีหน้าที่ดำเนินการตามข้อบัญญัตินี้ 

  นายก หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  

  หมวด ๒

เขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

            ข้อ ๖ โดยที่ปรากฎว่ามีการใช้เครื่องมือการประมงบางชนิดทำการประมงทะเลส่งผลต่อการทำลายสัตว์น้ำวัยอ่อน ทรัพยากรหน้าดินใต้ท้องทะเล และทำให้เกิดสิ่งกีดขวางทางทะเล เพื่อประโยชน์ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม และเพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพการประมงในทะเลและชายฝั่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ให้แบ่งเขตทะเลและชายฝั่งเป็น ๒ เขต ประกอบด้วย    เขตอนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่ง เขตที่ ๑ ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร จากขอบน้ำชายฝั่งออกไปในทะเล    และ เขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเขตที่ ๒ ระยะทาง ๕,๔๐๐ เมตร จากขอบน้ำชายฝั่งออกไปในทะเล ตามแผนที่แนบท้ายข้อบัญญัตินี้

        ข้อ ๗ ในเขตอนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่งเขตที่ ๑ บุคคลสามารถทำการประมงด้วยเครื่องมือการประมงที่ไม่ฝ่าฝืน พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ และห้ามทำการประมงดังต่อไปนี้

(๑)  การทำการประมงด้วยเครื่องมือประจำที่ทุกชนิด

(๒)  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุกชนิด

(๓)  การใช้โพงพาง รั้วไซมาน หรือกั้นซู่รั้วไซมาน ลี่ หรือเครื่องมือที่มีลักษณะและวิธีการคล้ายคลึงกัน ทำการประมง

            คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของนายก อาจอนุญาตให้กลุ่มองค์กรชุมชนซึ่งประกอบด้วยสมาชิก  ที่มีภูมิลำเนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือทำการประมงด้วยเครื่องมือประจำที่ได้เท่าที่ไม่ขัดขวางการทำการประมงของชาวประมงอื่นๆ หรือเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่อการอนุรักษ์

            การอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทำการประมงด้วยเครื่องมือประจำที่ ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่มีส่วนได้เสียในพื้นที่ที่จะอนุญาต และต้องจัดทำเป็นใบอนุญาตโดยระบุตำแหน่ง เนื้อที่ ระยะเวลา และบุคคลที่รับผิดชอบในนามกลุ่มองค์กรชุมชนที่ชัดเจน  บุคคลหรือกลุ่มองค์กรที่ได้ดำเนินการก่อนออกข้อบัญญัตินี้ให้ขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน หลังประกาศมีผลบังคับใช้

            การอนุญาตเป็นการอนุญาตเฉพาะกลุ่มองค์กรชุมชนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ไม่สามารถเช่าช่วง หรือโอนสิทธิแก่บุคคลหรือกลุ่มองค์กรชุมชนอื่นได้

            ข้อ ๘ ในเขตอนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่งเขตที่ ๒ บุคคลสามารถทำการประมงด้วยเครื่องมือการประมงที่ไม่ฝ่าฝืน พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ และห้ามทำการประมงด้วยเครื่องมือการประมงดังต่อไปนี้

(๑)  การประมงโดยใช้เครื่องมืออวนประกอบคันรุนประกอบเรือยนต์

(๒)   การประมงโดยอวนลากคู่เป็นการทำประมงโดยใช้เรือยนต์ 2 ลำในการลากอวนและถ่างปากอวน

(๓)  การประมงโดยใช้อวนทุกชนิดที่มีขนาดตาอวนต่ำกว่า ๒.๕ เซนติเมตรประกอบแสงไฟ ทำการประมงในเวลากลางคืน

(๔)  การประมงโดยใช้เครื่องมือคราดหน้าดินประกอบเรือยนต์ทุกชนิด

คณะกรรมการโดยความเห็นชอบของนายก อาจอนุญาตให้มีการทำการประมงตาม (๑) (๒) (๓) (๔)

ได้  เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ ทั้งนี้ ต้องกระทำโดยเปิดเผยและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่มีส่วนได้เสียในพื้นที่ที่จะอนุญาต และต้องจัดทำเป็นใบอนุญาตโดยระบุตำแหน่ง เนื้อที่ ระยะเวลา และบุคคลที่รับผิดชอบที่ชัดเจน

 

หมวด ๓

คณะกรรมการบริหารเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตำบลท่าศาลา

 

ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการบริหารเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจำนวนไม่เกิน ๓๕ คน

ประกอบด้วย

(๑)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา             เป็นประธานคณะกรรมการ 

(๒)   กำนันตำบลท่าศาลา                                    รองประธาน

(๓)  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา    รองประธาน

(๔)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

จากหมู่บ้านอยู่ติดชายทะเลหมู่บ้านละ๑ คน              กรรมการ

(๕)  ผู้ใหญ่บ้านที่พื้นที่หมู่บ้านอยู่ติดชายทะเล         กรรมการ

(๖)  ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา                                    กรรมการ

(๗)  ผู้แทนกลุ่มองค์กรชุมชนในตำบลท่าศาลาที่มีวัตถุประสงค์และการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์

     ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นที่ประจักษ์ จำนวน ๘ คน        กรรมการ

(๘)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเห็นสมควรจำนวน ๓ คน                          กรรมการ

            กรรมการตาม (๔ )ให้เลือกโดยที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการตาม (๖) และ (๗)ให้นายกแต่งตั้งโดยปรึกษาหารือกับประชาคมตำบล 

            คระกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และให้คณะกรรมการตาม(๔) (๕) (๖) มีวาระคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้แต่ต้องไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน   

           

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการบริหารเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑)   บริหารเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

(๒)  จัดทำแผนงานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระยะ ๓ ปี เสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

(๓)   ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานใน (๒)

(๔)   จัดให้มีอาสามัครจากราษฎรอาสาตรวจตรา เฝ้าระวัง การกระทำที่ฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๕)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้ และให้นำความในข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ มาใช้บังคับกับคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

(๖)   จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนในตำบลท่าศาลา

 

ข้อ ๑๑ ให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการที่ได้รับเลือกหรือแต่งตั้งจะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งกรรมการนั้นว่างลง และให้ผู้ที่ได้รับเลือก หรือแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ในกรณีที่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบวัน จะไม่ดำเนินการเลือกหรือแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นก็ได้ และในกรณีนี้ให้คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู่

 

ข้อ ๑๒ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการตามข้อ ๘ (๔) (๖) (๗) พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

เท่าที่มีอยู่ให้ออกเพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือมีความประพฤติ

เสื่อมเสีย

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๗)   กรรมการตามข้อ ๙ (๔)  พ้นจากการเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

 

ข้อ ๑๓ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมครั้งใด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ใช้กระบวนการปรึกษาหารือจนได้ข้อยุติ กรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้  ที่ประชุมอาจมีมติให้ใช้วิธีลงคะแนนได้ โดยใช้เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๑๔ ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ตามความเหมาะสม และเพียงพอกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข้อ ๑๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา แต่งตั้งให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และราษฎรอาสาสมัครตามข้อบัญญัตินี้เป็นเจ้าพนักงานส่วนตำบล

 

หมวด ๔

บทลงโทษ

ข้อ ๑๖ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติข้อ ๗ และ ๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท และในกรณีที่ผู้นั้นกระทำผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๙๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎหมายอื่น ให้เจ้าพนักงานส่วนตำบลดำเนินการกล่าวโทษร้องทุกข์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย  

 

 

ประกาศ ณ วันที่      เดือน       พ.ศ.

 

(ลงชื่อ)

 

(นายอภินันท์  เชาวลิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

 

 

(ลงชื่อ)

            (นายเสรี  ทวีพันธ์)

           นายอำเภอท่าศาลา 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง#อบต.ท่าศาลา#เครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา#การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง#ข้อบัญญัติท้องถิ่น ทางทะเล

หมายเลขบันทึก: 301018, เขียน: 26 Sep 2009 @ 14:21 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 16:00 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก


ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจ น่าติดตาม และเสนอแนะให้ อปท.อีกหลายที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้

เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่องค์กรระดับตำบล

ผลักดัน ภายใต้การมีสวนร่วมกับทุกฝ่ายครับ

สนใจข้อมูล ติดต่อมาได้ครับ

บรรจง
IP: xxx.137.145.222
เขียนเมื่อ 

ไม่เห็นมีแผนที่แนบท้ายเลย

อยากเห็นจะไดรู้ว่าบริเวณไดบ้าง

สามสาม
IP: xxx.157.247.225
เขียนเมื่อ 

เรื่องแผนที่ ยังอัพโหดไม่เป็นครับ หลักการ คือ ขอบตำบลทั้งสองข้าง

ยื่นออกไปในทะเล 1.5 และ 5.4 กม.ครับ

peath_peath
IP: xxx.175.178.213
เขียนเมื่อ 

ขอเรียนถามว่า การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนี้ จะต้องดุอะไรเป็นเกณฑ์ว่าควรทำเรื่องไหนดีค่ะ หากได้เรื่องแล้ว มีขั้นตอนการทำอย่างไรค่ะ พอดีเป็นที่ทำงานใหม่ค่ะ ขอคำแนะนำด้วยนะค่ะ