เป็นครั้งแรกในการสมัคร Weblog กับ Gotoknow จุดประสงค์หลักเพื่อเรียนรู้การใช้ประโยชน์ของ Weblog ในการเผยแพร่ KM ในชุมชนแห่งการเรียนรู้นี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป