AAR (After   Action  Review ) คือ

  • การเรียนรู้ก่อนดำเนินการ
  • เรียนรู้ระหว่างทำงาน
  • เรียนรู้หลังทำงาน 

        เป็นวิธีการที่จะสร้างความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้น และนำไปใช้ได้จริง