โรงเรียนนันทบุรีวิทยา  เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณใจเมืองน่าน ก่อตั้งมาเป็นเวลานานร่วม 50 ปี แรกตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระประสงค์ให้โรงเรียนสงเคราะห์เด็ก เยาวชน ประชาชน

                        โรงเรียนผ่านการมีผู้บริหารมาหลายท่าน / รูป ล่าสุดหลังจากที่ ว่าที่ ร.ต.สมเดช อภิชยกุล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างน่านลาออกสมัคร สว.แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ได้รับการทาบทาม และให้มาเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนันทบุรีวิทยา

                        ด้านอาคารเดิม อยู่บริเวณวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร พระอารามหลวง ต่อมาขยายมาสร้างอาคารที่บริเวณวัดสวนตาล ( บริเวณเทศบาลเมืองน่าน ) และต่อมาล่าสุดได้รับงบประมาณสร้างอาคารได้พระนาม สิรินทร บริเวณบ้านปางค่า

                        ด้านจัดการศึกษา มีพระ / เณร และฆราวาส เด็ก เยาวชน ชายหญิง เป็นเรื่องท้าทายผู้บริหาร คณาจารย์ คณะผู้บริหารไม่น้อย  ด้วยนักเรียนมาจากหลากหลายชนเผ่าชาติพันธุ์ และท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจทรุดโทรม สังคมโลกาภิวัฒน์แปรปรวน  การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ คุณค่าภายใต้โรงเรียนตามพระประสงค์ ไม่ง่าย