การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็น โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวายวิทยาคาร

บทคัดย่อวิชาคณิตศาสตร์

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  (5E) 

 ผู้วิจัย              นางสุนิษา  เหลือถนอม

หน่วยงาน      โรงเรียนสวายวิทยาคาร  ตำบลสวาย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต  1 

ปีที่วิจัย          2551

 บทคัดย่อ

 

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง  ความน่าจะเป็น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ให้มีประสิทธิภาพ 80 / 80   2)  เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง  ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  (5E)  ก่อนเรียนและหลังเรียน  3)  เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1  โรงเรียนสวายวิทยาคาร  ตำบลสวาย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต  1 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2551  จำนวน  30  คน

                เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 

1)  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็น  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  (5E)  จำนวน  12  แผน  ใช้เวลา  16  ชั่วโมง (รวมการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ) 

2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็น  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ

3)  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  (5E)จำนวน 20 ข้อ

ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  (5E)  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.92/81.22
  2.  ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

 เรื่องความน่าจะเป็น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  (5E)หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

   3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1  ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็น  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  (5E)  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sawaiwitความเห็น (26)

วาสินัน คุชิตา
IP: xxx.26.121.36
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่ดี มีกระบวนการในการสอนเข้าใจแต่อาจจะเข้าใจไม่มาก

นางสาวจิราพา ภาคคำ ชั้นม.5/2 เลขที่ 3
IP: xxx.26.121.36
เขียนเมื่อ 

มีข้อมูลที่ดี มีกระบวนการสอนที่เข้าใจ

นางสาวจันทกานต์ เพ็ชรพราว ชั้นม.5/2 เลขที่ 2
IP: xxx.26.121.36
เขียนเมื่อ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ก็ดีน่ะค่ะ ใช้ได้ดีค่ะ

สุรสิทธิ์ พรมทอง
IP: xxx.26.121.36
เขียนเมื่อ 

เมื่อเปิดดูแล้วอ่าน ก็มีความเข้าใจในการอธิบาย

แต่จะเข้าใจน้อยไม่มาก

กิตติวรรณ สายนรา
IP: xxx.26.118.208
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วเข้าจัยดีนิดหน่อย เข้าจัยบ้างไม่เข้าจัยบ้าง

อารีรัตน์ อินทร์อร่าม
IP: xxx.26.118.208
เขียนเมื่อ 

เข้าจัยง่ายอ่านแล้วได้ความรู้

สุพัตรา ปู่ชู
IP: xxx.26.118.208
เขียนเมื่อ 

มีข้อมูลที่ดี

อรพิน สุลินทาบูรณ์
IP: xxx.26.118.208
เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่ง่ายๆๆๆๆๆเข้าจัยดี

สุภาพร หนึ่งใจ
IP: xxx.26.118.208
เขียนเมื่อ 

ไม่ค่อยเข้าจัยเท่าไหร่ แต่อ่านแล้วเข้าจัยมากขึ้น

ราตรี ศิลาลาย
IP: xxx.26.118.208
เขียนเมื่อ 

ก็เข้าจัยดีอ่านง่ายดี

ชุดาภา ราสี
IP: xxx.26.118.208
เขียนเมื่อ 

ไม่ค่อยเข้าจัยอ่ะนะ แต่ก็เข้าจัย

ลูกปลา เพ็งเล็งดี
IP: xxx.26.118.208
เขียนเมื่อ 

มีกระบวนการสอนดี เข้าจัย

จินตนา พูนมาก
IP: xxx.26.118.208
เขียนเมื่อ 

เข้าจัยนิดหน่อยอ่ะ

ส่องแสง พันสี
IP: xxx.26.118.208
เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่ทำความเข้าจัยง่ายมาก

ศุภลักษณ์ บุญมานนท์
IP: xxx.26.118.208
เขียนเมื่อ 

เข้าจัยง่ายนิดหน่อย

พิมพ์ลภัส
IP: xxx.53.219.243
เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานที่ดี นำไปเป็นแบบอย่างได้ ดีมากค่ะ

ชัยยุทธ์
IP: xxx.26.119.24
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วเข้าใจดี การเรียนการสอนแบบ 5 E ไม่ยากเลยนะ นักเรียนได้สืบเสาะหาความร้ด้วยตนเองอีกด้วย

อัญชลี
IP: xxx.26.117.92
เขียนเมื่อ 

มีกระบวนการในการสอนเข้าใจง่าย.... แต่ต้องนำไปปฏิบัติดูก่อนนะ...

จะจ้า
IP: xxx.26.117.92
เขียนเมื่อ 

เยี่ยม มาก มากค้า

โดโด้
IP: xxx.26.121.16
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากครับ จะนำไปเป็นตัวอย่างต่อไป

IP: xxx.53.105.200
เขียนเมื่อ 

น่าจะเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี เพราะรูปแบบเทคนิค 5E เป็นรูปแบบที่ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนในทุกกระบวนการ

นางจิตรา สุขคุ้ม
IP: xxx.53.105.200
เขียนเมื่อ 

เป็นวิจัยที่ดี มีประโยชน์

นางวรรณา สิยาชีพ
IP: xxx.26.114.143
เขียนเมื่อ 

เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

พอเพียง
IP: xxx.25.202.22
เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมากครับ ขอให้พัฒนาต่อไป

บีบี
IP: xxx.152.37.141
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ ชอบค่ะ เป็นศิษย์เก่าสวายวิทยาคารเองค่ะ

เขียนเมื่อ 

ต้องการอ่านงานวิจัยฉบับเต็มต้องทำอย่างไรครับ