ประเทศฝรั่งเศส

ตั้งอยู่ตรงกลางทวีปยุโรปตะวันตก ดังนั้นอารยะธรรมของฝรั่งเศสก็คือ ส่วนหนึ่งของอารยธรรมตะวันตกนั่นเอง หลายครั้งฝรั่งเศสรับเอาอารยธรรมของชาติอื่นเข้ามาผสม ผสานกับอารยธรรมดั้งเดิมและประเทศอื่นๆ ก็รับเอาอรรยธรรมของฝรั่งเศสไปหลายครั้งหลายครา เช่นกัน ความสำคัญของอารยธรรมฝรั่งเศสที่ยอมรับหลายสมัย ฝรั่งเศสรับเอาภาษาละตินของโรมันมาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนคริสตกาล และวิวัฒนาการมาเป็นภาษาฝรั่งเศสในสมัยกลาง ภาษาฝรั่งเศสมีความสำคัญขึ้นมาพร้อมๆ กับที่ฝรั่งเศสได้เป็นประเทศผู้นำของยุโรปในรัชสมัย พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภาษาฝรั่ง เศสได้รับการยกย่องว่ามีความไพเราะสละสลวย และเป็นภาษาของสังคมชั้นสูงของยุโรปและภาษาทางการฑูตระหว่างศตวรรษ ที่ 17-19 ปัจจุบัน แม้ฝรั่งเศาจะสูญเสียฐานะประเทศผู้นำระหว่างยุโรป ภาษาฝรั่งเศสยังใช้เป็นภาษาราชการในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเช่น ตูนิเซีย โมรอคโค และอัลจีเลีย เป็นต้น

ในด้านการเมือง อิทธิพลของนักคิดนักเขียนฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 18 หรือที่เรียกว่า "ยุคแห่งความรู้แจ้ง" เป็นไปอย่าง กว้างขวางและมีส่วนก่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญในทางการเมืองการปกครองของหลายประเทศเริ่มด้วยการปฏิวัติเพื่อ อิสรภาพของอเมริกาในปี 1776 และการปฏิวัติครั้งใหญ่ของฝรั่งเศสเองในปี 1789 วรรณกรรมเชิงปรัชญาของมงเตสกิเออ (Montesquiru) วอลแตร์(Voltaire) และรุสโซ(Rousseau) ได้วางพื้นฐานด้านแนวความคิดที่นักปฏิวัตินำไปใช้ในการหาทาง สร้างสังคมใหม่ในภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวความคิดในเรื่องสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และประโยชน์สุขของประชาราษฎร์ส่วนรวม

ในด้านกฏหมาย ประมวลกฏหมายนโปเลียน(Codes Napoleons) ที่พระเจ้านโปเลียนมหาราชทรงให้รวบรวมขึ้นในต้น ศตวรรษที่ 19 ได้เป็นแบบฉบับของกฏหมายหลายประเทศ รวมทั้งกฏหมายของไทยนักกฏหมายไทยจึงนิยมไปทำการศึกษาใน ประเทศฝรั่งเศสกันตลอดมา

ไทยและประเทศฝรั่งเศสมีสัมพันธไมตรีกันมานานกว่า 300 ปีแล้ว โดยมีการส่งคณะฑูตเพื่อ เจริญสัมพันธไมตรีอย่างเป็นทางการหลายครั้ง ระหว่างสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกับพระเจ้าหลุยส์ ที่ 14 ในศตวรรษที่ 17 แต่การเดินทางไปมาแต่ละครั้งกินเวลานาน ต้องรอนแรมทางเรือหลายเดือน จึงจะถึง ปัจจุบัน การเดินทางติดต่อสื่อสารเป็นไปได้โดยสะดวกรวดเร็ว นอกจากท่องเที่ยวคนไทยยังไปประเทศฝรั่งเศสเพื่อการ ศึกษา ติดต่อธุรกิจการค้า หรือร่วมประชุมสัมมนาเป็นประจำ ชาวฝรั่งเศสก็นิยมมาท่องเที่ยวประกอบธุรกิจ หรือพำนักอยู่ใน ประเทศไทยเช่นกัน นอกจากนั้นแล้ว ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ก็ยังติดต่อค้าขาย กับประเทศไทยโดยตรง หรือในฐานะที่ไทยเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสและ ภูมิหลังของชาวฝรั่งเศส นอกจากจะเป็นพื้นฐานของการศึกษาและวรรณคดีฝรั่งเศสแล้ว ยังอำนวยประโยชน์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านอื่นๆ อีกด้วย