ความหมายของ PBL


การเรียนรู้แบบ PBL

การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Basd Learning ; PBL)  เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนได้นำความรู้เดิมมาใช้และศึกษาค้นคว้าตนเองโดยวิธีการต่าง ๆ จากหลากหลายแหล่งความรู้ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดการเรียนรู้หรือแก้ปัญหา โดยที่มิได้เตรียมตัวล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหานั้นมาก่อน

โจทย์ปัญหา (Problem) คือ รายละเอียด สถานการณ์จริง ซึ่งประกอบด้วยปรากฎการณ์หนึ่ง ๆ หรือมากกว่าที่ต้องการให้ผู้เรียนอธิบายเพื่อทำความเข้าใจ

หลักการ คือ ผู้เรียนเป็นกลุ่มประมาณ 8 - 10  คน ได้รับโจทย์ปัญหา ซึ่งเป็นสถานการณ์หรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในวิชาชีพนั้น ๆ  ครูทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย สนับสนุน กระตุ้นและประเมินผลผู้เรียนรวมทั้งกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่ออภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เป็นข้อสรุปและความรู้ที่ได้จากการศึกษาปัญหา

ลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบ PBL คือ

  • ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เรียนรู้เอง กำหนดสิ่งที่ต้องการเรียนรู้และการค้นคว้าหาข้อมูล
  • ผู้สอน คือ ผู้อำนวยความสะดวก สร้างโจทย์ปัญหาเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนต้องการจะเรียนรู้เป็นตัวนำไปสู่การพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหา
  • แหล่งเรียนรู้หรือสภาพแวดล้อม ควรสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน  3 ขั้น คือ การกระตุ้นความรู้เดิม  การสร้างเสริมความรู้ใหม่และการสร้างความเข้าใจให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Basd Learning ; PBL) มี 7 ขั้นตอน ดังนี้

  1. อธิบายคำศัพท์ที่ไม่เข้าใจ
  2. การตั้งปัญหา
  3. การระดมสมอง
  4. การวิเคราะห์ปัญหา
  5. การสร้างประเด็นการเรียนรู้
  6. ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
  7. รายงานต่อกลุ่ม

ขอบคุณ..วิทยากรทุกท่านของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์..ที่ให้ความรู้ในเรื่องนี้คะ

(ที่มา : เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างพลังการเรียนรู้ด้วย PBL. จัดโดยคณะทำงานพัฒนาการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 3 - 4 กันยายน 2552)

 **********************

หมายเลขบันทึก: 295878เขียนเมื่อ 8 กันยายน 2009 22:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 มิถุนายน 2012 15:11 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

กำลังใช้ PBLกับเด็กมัธยม ค่ะ ขอบคุณนะค่ะ เป็นความรู้อย่างมากค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี