การประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2548 "ภาษาอังกฤษ"

การประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2548 "ภาษาอังกฤษ"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 ได้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2548 "ภาษาอังกฤษ" ขึ้น ในระหว่างเดือนมีนาคม 2549 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนนั้น เพื่อต้องการให้สถานศึกษาทราบและนำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ไปปรับปรุงและแก้ไขและนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนในสถานศึกษาของตนเอง โดยเน้นการสื่อสารทางด้านภาษา และคิดหาวิธีการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ รักการอ่าน สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองต่อไป...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1ความเห็น (1)

janya
IP: xxx.26.186.121
เขียนเมื่อ 

ผลเปงงัยมั่งเพ่?

สาวก aua