สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 ได้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2548 "ภาษาอังกฤษ" ขึ้น ในระหว่างเดือนมีนาคม 2549 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนนั้น เพื่อต้องการให้สถานศึกษาทราบและนำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ไปปรับปรุงและแก้ไขและนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนในสถานศึกษาของตนเอง โดยเน้นการสื่อสารทางด้านภาษา และคิดหาวิธีการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ รักการอ่าน สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองต่อไป...