สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 ได้ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เครื่องมือ ภาษาอังกฤษ จากสำนักทดสอบทางการศึกษา เพื่อทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศของนักเรียนทุกคน ผลการทดสอบครั้งนี้ต้องการให้สถานศึกษาทราบข้อมูลและนำไปเป็นแนวทาง ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนานักเรียนในสถานศึกษาของตนเองเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ ให้ดีขึ้น โดยเน้นกิจกรรมเพื่อการสื่อสารทางด้านภาษาต่อไป...