รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา ภาษาอังกฤษ อ 33101

บทเรียนสำเร็จรูป

ชื่อเรื่อง            รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา ภาษาอังกฤษ33101 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)

ผู้รายงาน         นางพรทิพย์  ไชยประณิธาน

ปีที่ศึกษา         2550

 

                                                                บทคัดย่อ

 

                                การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  เพื่อผลิตและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป 

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3 (อ33101)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  3/2 

โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิยา)  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่  2  

ปีการศึกษา  2550  จำนวน  34  คน  โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive  Random  Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บข้อมูลประกอบด้วย  บทเรียนสำเร็จรูป   แบบทดสอบวัดความสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  

นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพของบทเรียน

สำเร็จรูปตามเกณฑ์  จากสูตร E1 /E2 สถิติทดสอบที (T-test dependent)

            ผลการศึกษาพบว่า

1.        ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3

 (อ33101)  มีประสิทธิภาพ 83.45/82.12  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 

2.        ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  แตกต่างกัน

โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใช้บทเรียนสำเร็จรูปสูงกว่าก่อนการใช้บทเรียนสำเร็จรูป 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.        ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนสำเร็จรูป พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจ

ต่อบทเรียนสำเร็จรูป  รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (อ33101) ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยในชั้นเรียน

คำสำคัญ (Tags)#ภาษาอังกฤษ#วิจัยในชั้นเรียน#ผลงานวิชาการ#บทเรียนสำเร็จรูป

หมายเลขบันทึก: 295479, เขียน: 07 Sep 2009 @ 13:48 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 10:56 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้ค่ะ