การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

งานวินัย
1.  การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
        1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สาเหตุการกระทำผิดวินัย การเสริมสร้างวินัยจรยธรรม ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยและจริยธรรม
        2.  ให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องเสริมสร้าง และพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
        3.  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเสริมสร้าง และพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
        4.  จัดทำและสนับสนุนการจัดทำเอกสาร คู่มือ สื่อ เกี่ยวกับการักษาวินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
        5.  ติดตามประเมินผลการพัฒนาวินัย จริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.  การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
        (1) การดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง
             ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
                1.  รับเรื่องร้องเรียน เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
                2.  ร่วมเป็นคณะกรรมการสืบสวน/อบสวนวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
                3.  ตรวจสอบสำนวนการสืบสวน สอบสวน พยานหลักฐานและเสนอความเห็นเพื่อให้มีการพิจารณาลงโทษทางวินัย หรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง
                4.  ประสานกับหน่วยงานหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัยร่วมกัน
                5.  ให้คำปรึกษาแนะนำ อบรมและพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการทางวินัย
                6.  จัดทำสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐานการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอต่อองค์คณะบุคคลผู้มีอำนาจพิจารณา หรือหน่วยงานบังคับบัญชา
                7.  ดำเนินการออกคำสั่งลงโทษตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
        (2) การดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดวินัยร้ายแรง
             ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
                1.  รับเรื่องร้องเรียนและสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นตามกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัย
                2.  ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วปรากฏ  กรณีมีมูล การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
                3.  ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณา
                4.  ตรวจสอบสำนวนการสอบสวนพิจารณาพยานหลักฐานและเสนอความเห็นเพื่อให้มีการพิจารณาสั่งลงโทษทางวินัย หรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง
                5.  ประสานงานกับหน่วยงานหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย  กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดร่วมกัน
                6.  จัดทำสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐานการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอ องค์คณะผู้มีอำนาจพิจารณาหรือหน่วยงานบังคับบัญชา
                7.  ดำเนินการออกคำสั่งลงโทษตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
3.  การสั่งพักราชการ สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
        1.  เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีสาเหตุให้สั่งพักราชการไว้ก่อน
        2.  เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีสาเหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
4.  การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
        1.  ผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนจัดทำรายงานผลการดำเนินการเมื่อมีการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา
        2.  จัดทำรายงานผลการดำเนินการดำเนินการเมื่อมีการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา

งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
1.  การอุทธรณ์
     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
        1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษเพื่อใช้เป็น  แนวทางพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและการใช้สิทธิทางกฎหมายและการรักษาสิทธิ
        2.  รับเรื่องอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจพิจารณาและเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา
        3. ให้คำปรึกษาแนะนำสิทธิการอุทธรณ์ และการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ตรวจสอบคำอุทธรณ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.  การร้องทุกข์
     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
        1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาร้องทุกข์ เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและการใช้สิทธิทางกฎหมายและรักษาสิทธิ
        2.  ให้คำปรึกษา แนะนำการร้องทุกข์และตรวจสอบคำร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
        3.  รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบพิจารณาและเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา
           
งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ
1.  การดำเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในหน่วยงาน
     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
        1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งการจัดระบบการจัดเก็บให้บริการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
        2.  ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ กรณีที่เป็นปัญหาทางกฎหมายให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
หน่วยงานในสังกัด
        3.  ส่งเสริม อบรม แนะนำให้ความรู้และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบวินัย
          
2.  การดำเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
        1.  ตรวจสอบการดำเนินการจัดทำนิติกรรมหรือเอกสารมีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานในสังกัดมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สัญญาซื้อขาย
สัญญาจ้าง สัญญาเช่า สัญญาลาศึกษาต่อ สัญญาค้ำประกัน หนังสือรับสภาพหนี้  หนังสือมอบอำนาจ  การบอกเลิกสัญญา ฯลฯ
        2.  ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง ในกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เสียหาย หรือมีส่วนได้เสียและประสานกับพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดี
        3.  พิจารณาดำเนินการหาตัวผู้รับผิดชอบทางละเมิด และการใช้สิทธิเรียกร้องติดตาม ทวงถามให้ผู้ต้องรับผิดชำระหนี้แก่ทางราชการ
        4.  ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ปรึกษา แนวทางต่อสู้ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง รวมทั้งการเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญา ถูกจับกุมคุมขัง ถูกฟ้องคดีแพ่งถูกฟ้องคดีอาญา ถูกฟ้องคดีปกครองหรือถูกกระทำละเมิด
        5.  ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย