การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

krooso
การดำเนินการทางวินัย


การดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

งานวินัย
1.  การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
        1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สาเหตุการกระทำผิดวินัย การเสริมสร้างวินัยจรยธรรม ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยและจริยธรรม
        2.  ให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องเสริมสร้าง และพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
        3.  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเสริมสร้าง และพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
        4.  จัดทำและสนับสนุนการจัดทำเอกสาร คู่มือ สื่อ เกี่ยวกับการักษาวินัยและการป้องกันการกระทำผิดวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
        5.  ติดตามประเมินผลการพัฒนาวินัย จริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.  การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
        (1) การดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง
             ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
                1.  รับเรื่องร้องเรียน เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
                2.  ร่วมเป็นคณะกรรมการสืบสวน/อบสวนวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
                3.  ตรวจสอบสำนวนการสืบสวน สอบสวน พยานหลักฐานและเสนอความเห็นเพื่อให้มีการพิจารณาลงโทษทางวินัย หรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง
                4.  ประสานกับหน่วยงานหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยในกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดวินัยร่วมกัน
                5.  ให้คำปรึกษาแนะนำ อบรมและพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการทางวินัย
                6.  จัดทำสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐานการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอต่อองค์คณะบุคคลผู้มีอำนาจพิจารณา หรือหน่วยงานบังคับบัญชา
                7.  ดำเนินการออกคำสั่งลงโทษตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
        (2) การดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำผิดวินัยร้ายแรง
             ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
                1.  รับเรื่องร้องเรียนและสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นตามกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัย
                2.  ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วปรากฏ  กรณีมีมูล การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
                3.  ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณา
                4.  ตรวจสอบสำนวนการสอบสวนพิจารณาพยานหลักฐานและเสนอความเห็นเพื่อให้มีการพิจารณาสั่งลงโทษทางวินัย หรือให้ความเห็นในระดับโทษทางวินัยที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง
                5.  ประสานงานกับหน่วยงานหรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย  กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำผิดร่วมกัน
                6.  จัดทำสรุปรวบรวมเอกสารหลักฐานการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอ องค์คณะผู้มีอำนาจพิจารณาหรือหน่วยงานบังคับบัญชา
                7.  ดำเนินการออกคำสั่งลงโทษตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
3.  การสั่งพักราชการ สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
        1.  เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีสาเหตุให้สั่งพักราชการไว้ก่อน
        2.  เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีสาเหตุให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
4.  การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
        1.  ผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนจัดทำรายงานผลการดำเนินการเมื่อมีการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา
        2.  จัดทำรายงานผลการดำเนินการดำเนินการเมื่อมีการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา

งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
1.  การอุทธรณ์
     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
        1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆกรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษเพื่อใช้เป็น  แนวทางพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและการใช้สิทธิทางกฎหมายและการรักษาสิทธิ
        2.  รับเรื่องอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจพิจารณาและเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา
        3. ให้คำปรึกษาแนะนำสิทธิการอุทธรณ์ และการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ตรวจสอบคำอุทธรณ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.  การร้องทุกข์
     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
        1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาร้องทุกข์ เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและการใช้สิทธิทางกฎหมายและรักษาสิทธิ
        2.  ให้คำปรึกษา แนะนำการร้องทุกข์และตรวจสอบคำร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
        3.  รับเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบพิจารณาและเสนอให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณา
           
งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ
1.  การดำเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในหน่วยงาน
     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
        1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งการจัดระบบการจัดเก็บให้บริการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
        2.  ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ กรณีที่เป็นปัญหาทางกฎหมายให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
หน่วยงานในสังกัด
        3.  ส่งเสริม อบรม แนะนำให้ความรู้และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบวินัย
          
2.  การดำเนินงานด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
     ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
        1.  ตรวจสอบการดำเนินการจัดทำนิติกรรมหรือเอกสารมีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานในสังกัดมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น สัญญาซื้อขาย
สัญญาจ้าง สัญญาเช่า สัญญาลาศึกษาต่อ สัญญาค้ำประกัน หนังสือรับสภาพหนี้  หนังสือมอบอำนาจ  การบอกเลิกสัญญา ฯลฯ
        2.  ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง ในกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้เสียหาย หรือมีส่วนได้เสียและประสานกับพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดี
        3.  พิจารณาดำเนินการหาตัวผู้รับผิดชอบทางละเมิด และการใช้สิทธิเรียกร้องติดตาม ทวงถามให้ผู้ต้องรับผิดชำระหนี้แก่ทางราชการ
        4.  ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ปรึกษา แนวทางต่อสู้ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง รวมทั้งการเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญา ถูกจับกุมคุมขัง ถูกฟ้องคดีแพ่งถูกฟ้องคดีอาญา ถูกฟ้องคดีปกครองหรือถูกกระทำละเมิด
        5.  ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน director

คำสำคัญ (Tags)#การดำเนินการทางวินัย

หมายเลขบันทึก: 295423, เขียน: 07 Sep 2009 @ 10:02 (), แก้ไข: 17 Sep 2012 @ 02:19 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 36, อ่าน: คลิก


ความเห็น (36)

ภรรยาหลวง
IP: xxx.122.23.156
เขียนเมื่อ 

มีพนักงานข้าราชการครู จ.บุรีรัมย์ แย่งสามีชาวบ้าน ชื่อ ญ.ทำตัวไม่เหมาะสมกับเป็นแม่พิมพ์ของชาติ เป็นเด็กอายุประมาณ 24 ทำงานเกี่ยวกับด้านเอกสาร

คนร้องทุกข์
IP: xxx.67.150.66
เขียนเมื่อ 

เรียน หน่วยงานที่เยวข้อง

เรื่อง ร้องเรียนข้าชการครู

เนื่องจาก นางวาสนา ขุนทอง หรือครูจอย ประจำโรงเรียนเซ็นแมรี่ อุดรธานี(ข้อความนี้ไม่ได้มีเจตนาทำลายชื่อเสียงโรงเรียนแต่อย่างใด)แต่เพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็ว

เนื่องจากครูวาสนา กระทำตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นบุคคลที่น่ายกย่องในสังคม เธอแอบชอบสามีดิฉันอยู่เนื่องจากเมื่อก่อนเคยร่วมงานกัน ดิฉันและสามีอยู่กทม.แต่ครูวาสนาสอนอยู่ที่อุดรธานีเธอเป็นหม้าย ลูก2 คนแล้ว เธอพยายามทำทุกอย่างให้ครอบครัวดิฉันแตกแยก เช่นให้คนอื่นโทรหาดิฉันแล้วบอกว่าสามีดิฉันพาผู้หญิงมานอนที่บ้าน เวลาดิฉันไปทำงาน แต่สามีดิฉันกล้าสาบานว่าไม่เป็นความจริง ดิฉันตรวจสอบจากเบอร์ที่โทรเข้ามาโทรไปถามcallcenter ทุกเครือข่าย สรุปว่าเป็นซิมที่จดทะเบียนในภาคอีสาน ข้าพเจ้าจึงรู้ความจริง จากนั้นครูวาสนา ได้ใช้เบอร์ตู้บ้าง มือถือบ้างโทรมาด่าดิฉัน ส่งข้อความมาด่าบ้าง พยายามสร้างเรื่องให้ครอบครัวต้องมีปัญหา และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก ทำงานก็ไม่มีสมาธิ เนื่องจากเธอเป็นผู้มีความรู้ล่าสุดเธอพยายามค้นหาประวัติดิฉันและได้เบอร์แม่ของดิฉันที่อยู่ต่างหวัด เธอโทรไปด่าแม่ของดิฉันสร้างเรื่องต่าง ๆนานา ซึ่งแม่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลย มันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง

ดิฉันต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและตักเตือนการกระทำที่ไม่เหมาะสมนี้ด้วย เพราะแม่ใคร ใครก็รัก ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกท่านที่ยื่นมือ ยื่นความเป็นธรรมมาให้

ดิฉันกล้าสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเรื่องที่ ร้องเรียนมาเป็นความจริงทุกประการ

ทีน
IP: xxx.207.35.52
เขียนเมื่อ 

ร้องเรียน ครูโรงเรียนเชื้อเพลิงจังหวัดสุรินทร์ เป็นเมียน้อย ชื่อพัชรา วรวุธ มีการจดทะเบียนซ้อน ปลอมแปลงเอกการต่างๆ ชอบรุกราน เมียหลวง คนประเภทนี้ไม่น่าจะมาเป็นครูได้เลย รู้ทั้งรู้ว่าเขามีเมียมีลูกแล้ว ยังมาแย่งเขา แถมยังยุให้สามีฟ้องอย่าเมียหลวงอีก เรียนผู้มีอำอาจช่ายลงไปจัดการหน่อย สงสารเมียหลวงเขาถูกแต่รังเก ขออย่าได้นิ่งเฉย จะขอบพระคุณอย่างยิ่ง ขอความปรึกษาหน่อย อยากจะฟ้องเมียน้อยคนนี้จะฟ้องได้ที่ไหน มีขั้นตอนอย่างไร แบบไม่ค่าไช้จ่าย

แม่ของลูกที่ร้าวใจ
IP: xxx.29.41.121
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะดิฉันก็เป็นลูกผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องการความเป็นธรรมดิฉันมีลูกชาย อายุ ขวบเมื่อปีการศึกษาที่แล้วเขาเรียนอยู่ชั้นอนุบาล โรงเรียนวัดดอนเมืองทหารอากาศอุทิศเขตดอนเมืองกรุงเทพมีคุณครูเล็กเป็นครูประจำชั้น และมีครูหน่อย ปนัดดา ดีบ้านพร้าวเป็นครูพี่เลี้ยง ดิฉันให้สามีไปรับลูกบ้างตามสมควรพอมารู้อีที ครูพี่เลี้ยงที่ชื่อปนัดดา ดีบ้านพร้าวมามีอะไรกับสามีดิฉันแล้วทั้งที่เขามีสามีแล้วชื่อทวี ดีบ้านพร้าว และยังมีลูกอีก ๓ คน ฉันขอร้องเขาให้เลิกยุ่งกับสามีดิฉันแต่เขากลับหอบผ้ามาเช่าห้องอยู่กับสามีดิฉันเคยทำเรื่องไปถึงผ.อ.แล้วท่านแค่ทำทันบนเอาไว้แล้วเขายังบอกว่าถ้าเขายุ่งกับสามีดิฉันอีกเขาจะลาออกแต่เขาก็ยังแอบได้เสียกันรถที่ครูคนนี้ใช้ก็ชื่อสามีดิฉันดิฉันขอความเป็นธรรมด้วยนะค่ะ

คนหน้าด้าน
IP: xxx.49.193.28
เขียนเมื่อ 

ผู้บังคับบัญชา รู้เห็นเป็นใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นชู้สาวกัน และมีการนอนกันในบ้านพักส่งเสียงรบกวนเพื่อนครูโสดด้วยกัน

ทำเอาหูไปนา เอาตาไปไร่ เพราะตัวเองก็คั่วผู้ใต้บังคับบัญชา (แบบว่าคอเดียวกันเลยฆ่ากันไม่ลง ) ฮ่า ๆๆๆ ว่างจะเอาชื่อมาลงนะจ๊ะ

IP: xxx.31.121.84
เขียนเมื่อ 

ไม่แสดงตน [IP: 117.47.233.8]

เมื่อ 28 สิงหาคม 2553 10:39

#2151748 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

ผอ.ร.ร.มหาชนะชัยใครๆก็รู้มือถือสากปากถืออะไรก็ไม่รู้ ชอบดูถูก กลั่นแกล้งครูด้วยกัน หลงตัวเอง ที่ไหนได้ตัวทุจริตชัดๆ ไม่มีใครกล้าพูด ด่าครูน้อยยังกะขี้ข้าแบ่งพรรคแบ่งพวก ผอ.คนนี้แหละไม่มีสมองคิด ว่าคนอื่นดีนัก

ทำไมนิสัยเหมือนกับ ผอ โรงเรียนข้อยวะ โรงเรียนข้อยอยู่แถวชายแดนเด้อ สิบอกให้ แถมเริ่ดดดดดด แถะได๊

นักเรียนโง่คือหยัง แต่เรื่องเอาหน้าเพิ่นละโพดกว่าไผ๋

พูดดี ปฏิบัติแย่
IP: xxx.173.252.111
เขียนเมื่อ 

นายสมเจต พูลมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ได้นำรถราชการ รถกะบะของโรงเรียนไปใช้ส่วนตัว สำหรับผู้บริหาร

เอาไปใช้ส่วนตัวได้ไหมค่ะ จะทำอย่างไรดีค่ะ

นายอลวน อลเวง
IP: xxx.120.161.56
เขียนเมื่อ 

วันนี้ผมขออนุญาต แนะนำตัวเองครับ

กระผมชื่อ นายอลวน อลเวง เป็นผู้บริหาร ระดับ ซี คู่ (ยังคี่ไม่ออกครับผม)

กระผม กำลังมองหาคู่ เพราะว่า กระผม ต้องมี ผู้ช่วย ( ให้ครบ 4 คน)

ตอนนี้กระผม มีแล้ว 1 และ 2 คนที่ 3 กับ คนที่ 2 อยู่ที่เดียวกัน แต่คนที่ 4 ผมกำลังมองๆ หาอยู่

กระผม รูปไม่หล่อ แต่คารมดีเป็นต่อ หน้าตาต้องมาก่อน วิชาการ งานโชว์อะไร ที่หรู ผมจะต้องหราทันที

งบประมาณเท่าไหร่ ผมไม่อั้น ทุ่มสุด ๆ (ก็ไม่ใช่เงินผมนี่นา) ผมอยากด่าใคร ผมก็ด่า ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

แบบว่า ผมไม่แคร์สื่อไงครับ ลูกน้องผมแต่ละคน หัวอ่อน ทั้งนั้น จนบางครั้งผมลืมตัว บอกว่าเขาโง่ครับ หุ หุ

ก็เขาโง่จริง ๆ นี่ครับ ใครล่ะ จะฉลาดแกมโกง เล่ห์เหลี่ยมไร้พรมแดนแบบกระผม หาไม่มีอีกแล้วครับ

ผมถนัดเรื่องหรูหรา และ เป็นนักสะสม หมายเลขต่าง ๆ ผู้ช่วยของผมแต่ละคนเก่ง ๆ ทั้งนั้น นะครับ

งานอดิเรก ยามว่าง กระผมชอบเล่นเกมส์ครับ เล่นการ์ด J Q K ช้อบ ชอบครับ กระผมเล่นในคอมพิวเตอร์ครับ

แฮ่ะ ๆๆ ชีวิตจริง กระผมไม่เคยเล่นการพนันทุกชนิด ซื่อสัตย์ต่อครอบครัวทุกครัว (เพราะกระผมมีหลายครัวครับ)

บุคลากรที่ผมชอบ จะต้องมีพฤติกรรม ทางชู้สาวยอดเยี่ยม ยิ่งท่านใด ฉาวโฉ่ กระผม ให้ 2 ขั้นเลยครับ

ผมชอบขู่ลูกน้องว่าจะตั้งกรรมการสอบ โดยเฉพาะพวกที่ ไม่เลียแข้งผม ผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก

แต่ถ้าลูกน้องคนไหน มั่วแบบชู้สาวกัน ในสถานศึกษา กระผมสนับสนุนครับ และไม่เคยคิดจะตั้งกรรมการสอบ

จะให้สอบได้ไงครับ บางคนก็เพื่อนกัน หยวน ๆ น่า คอเดียวกัน ประเดี๋ยวสอบไปสอบมา ผมจะโดนร่างแหด้วย

เรื่องนี้ผมขอละเว้นครับ ว่าง ๆ ผมจะมาแนะนำ ชื่อสกุลจริง นะครับ ขอตัวไปขู่ลูกน้องก่อน สวัสดีครับ

เขียนเมื่อ 

จากมือซ้าย หรือมือขวาเอ่ย?

เนื้อร้ายที่เป็นบ่อนทำลายองค์กร

1. คนทำงานของตัวเองไปวัน ๆ คือครูที่ทำหน้าที่สอน (หน้าที่หลัก)

ทำอะไรเป็นทีม ก็คือ พวกพ้องตัวเอง (ทำตังแบ่งแยกจากคนส่วนมาก ก้าวก่ายงานกลุ่มสาระอื่นๆ)

ส่วนรวมที่ไม่เข้าร่วมที่ว่า คือ การไปประจบนายเป็นทีม

2. ด่าเจ้านาย ด่าว่าอย่างไร บ้าง (พิมพ์แจ้งรายละเอียดมาเลย)

อาจหนักถึงผู้ปกครอง คือใครหรือ นักเรียนก็บ่น

(ทำสำรวจโพล แบบโพลสวนดุสิต หรือยัง?)

เนื้อดีที่สร้างองค์กรยิ่งใหญ่

ผู้นำ (นำใครล่ะ เห็นแต่ตามหลังนายต้อย ๆ ) เสียสละ (กล้าเสียสละสามีด้วยหรือเปล่า)

ทุ่มเท ลงทุน สร้างทีม (ทีมพวกข้าขอเสนอหน้า ใครอย่าแตะ)

ขอยกย่องผู้ที่เขียนบทความนี้ ในองค์กร นายที่ควรปกป้อง คือ

นายที่มีความเป็นธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งต่อหน้าที่ลับหลัง

หมายเหตุ กรุณา อย่าลบ เพราะไม่ได้เอ่ยชื่อใคร คุณจะมาเดือดร้อนอะไรด้วย

แค่การเผยแพร่เอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร

ถ้าผู้ดูแลระบบจะลบ ให้แจ้งระเบียบในการโพสด้วย เพราะใช้คำสุภาพแล้ว

และไม่ได้ทำความเสียหายแก่ทางราชการ

ถ้าข้อความขี้ถูกลบ จะมีข้อความใหม่มาทันที

และอาจจะเป็นบทความเรื่องชู้สาวมาแทน

จากหน่วยงานคลื่นใต้น้ำ ปากจัดกัดไม่ปล่อย แห่งวงการครูพันธ์ใหม่หัวใจแกร่ง

พฤติกรรมครู
IP: xxx.7.176.230
เขียนเมื่อ 

เรื่องพฤติกรรมครู  ในจังหวัดนครสวรรค์  ที่โรงเรียนมัธยมฯแห่งหนึ่งในตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ ครูผู้หญิงคนนี้สอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นคนขอนแก่น อำเภอพล  มีสามีและก็พักอยู่ที่รร.วันศุกร์สามีก็จะมารับกลับบ้าน  แต่มาช่วงปลายปีที่แล้วสามีมารับก็ไม่ยอมกลับบ้านและได้เกิดเหตุการณ์ที่สามีนำปืนมายิ่งขู่ มาขว้างบ้านพักครูจนกระจกแตกเสียหายก็ไม่ยอมกลับบ้าน หลายต่อหลายครั้ง  เหตุที่ไม่ยอมกลับบ้านเพราะ เธอมาสนิทสนมกับครูชายรร.เดียวกันที่มีครอบครัวแล้ว  และก็ไปไหนมาไหนกันค่ำมืดดึกดื่น สามีก็มาอาระวาดหลายครั้ง  แต่ก็ไม่มีใครทำอะไรครูสาวคนนี้เพราะขณะนั้นผู้บริหารเองก็ไม่ธรรมดาเรื่องแบบนี้ เลยกลายเป็นว่าครูคนนั้นก็หย่ากับสามีและก็มาคบหากับครูชายอย่างเปิดเผย พาไปหลับนอนบนบ้านพักครูเดินเข้าออกอย่างไม่ละอายทั้งที่ลูกเมียของครูผู้ชายคนนั้นก็มาพักที่รร.ทุกเสาร์อาทิตย์  จึงอยากจะฝากให้ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลวินัยครูมีมาตรการอะไรให้ชัดเจนครูคนนี้ไม่สมควรที่จะอยุ่ที่รร.นี้ตั้งแต่ช่วงสามีมาอาระวาดแล้วแต่กลับไม่มีใครทำอะไรสักนิด  เป็นเรื่องที่ฉาวมากเพราะครูสาวคนนี้ไม่มีความละอายต่อพฤติกรรมของตัวเองสักนิดเดียว  วอนผู้ใหญ่ช่วยลงไปตรวจสอบพฤติกรรมของครูสาวคนนี้ที  พฤติกรรมแบบนี้ไม่สมควรให้พักบ้านพักครูด้วยเพราะนี่รร.ไม่ใช่ ร.ร.

1234
IP: xxx.172.139.237
เขียนเมื่อ 

จากคำถามที่ไม่เข้าท่าว่า ดร.ประยงค์ แก่นลาและนส.สุธันยา ศรีลารักษ์ เค้าเป็นอะไรกัน ทำไมถึงสนิทกันมาก สุธันยาพูดตอแหลอะไร ประยงค์ก็เชื่อหมด ไม่ใช้สมองคิด

ตอบ เขาไม่ได้เป้็นอะไรกันหรอกเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้ผู้บังคับบัญชากันอย่าพูดแบบไม่เข้าท่า คอยจับผิดคนนั้นคนนี้ไปวันๆไม่คิดจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินนี้เลยเหรอ

คณบดี ดีวงศ์
IP: xxx.19.66.227
เขียนเมื่อ 

มีครูผู้ชายชื่อ ท. สอนอยู่ในอ.หนองสองห้องจ.ขอนแก่น แอบคบกับนักเรียนแบบชู้สาวนักเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกัน ครูคนนี้มีลูกมีเมียแล้วคนในอ.หนองสองห้องรับรู้พฤติกรรมของครูผู้ชายคนนี้ดีเพราะเห็นเดินกอดกันเวลามาเดินซื้อของแบบไคนที่พบเห็นโดยไม่อายโดยเฉพาะเพื่อนครูในโรงเรียนเดียวกัน แอบคบกันตั้งแต่ม.๒จนม.๓ก็ไม่มีใครกล้าร้องเรียนครูคนนี้สักคน

คณบดี ดีวงศ์
IP: xxx.19.66.227
เขียนเมื่อ 

มีครูผู้ชายชื่อ ท. สอนอยู่ในอ.หนองสองห้องจ.ขอนแก่น แอบคบกับนักเรียนแบบชู้สาวนักเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกัน ครูคนนี้มีลูกมีเมียแล้วคนในอ.หนองสองห้องรับรู้พฤติกรรมของครูผู้ชายคนนี้ดีเพราะเห็นเดินกอดกันเวลามาเดินซื้อของแบบไคนที่พบเห็นโดยไม่อายโดยเฉพาะเพื่อนครูในโรงเรียนเดียวกัน แอบคบกันตั้งแต่ม.๒จนม.๓ก็ไม่มีใครกล้าร้องเรียนครูคนนี้สักคน

IP: xxx.174.5.131
เขียนเมื่อ 

ครูทุกวันนี้ไม่มีจรรยาบรรณเอาซะเลย ไม่รู้สามี-ภรรยาใครมั่วไปหมด ผู้หญิงก็หน้าด้าน ผู้ชายก็หน้าทน ซ้ำยังมาระรานภรรยาเขาและสามีก็หลงจนตีลูกเมีย ภรรยาทำดีแค่ไหนก็มองไม่เห็น สันดารชอบมั่วเซ็กซ์ วอนผู้มีอำนาจช่วยจัดการหน่อยค่ะ

น้าที่เป็นครู
IP: xxx.52.216.81
เขียนเมื่อ 

อาจารย์สุวิทย์  เพชรนารายณ์อยู่โรงเรียนสัตหีบสาขา 1 พูดไม่เพราะไม้ให้เกียรตฺผู้ปกครองกล่าวหาว่านักเรียนอยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงพอถามว่ามีพฤติกรรมอย่างไรกลับไม่ตอบและใช้คำไม่เหมาะสมถามดี ๆ กลับตอบไม่ดีควรให้กลับไปรับการอบรมจรรยาบรรณครู - อาจารย์ไม่รู้ว่ามาเป็นอาจารย์ได้อย่างไรไม่มีเห็นผลควรมีจิตสำนึกของความเป็นครูให้มากกว่านี้ไม่ใช่ใช้แต่อารมณ์อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจพฤติกรรมด่วนทำให้นักเรียนไม่อยากไปเรียนเพราะโดนคุกคามโดนว่ากดดันนักเรียนอาจารย์ที่มีพฤติกรรมแบบนี้ควรออกไปอย่าให้เสียสถาบันของการศึกษา

ใช้การปกครองแบบสองมาตรฐาน
IP: xxx.164.158.142
เขียนเมื่อ 

ที่ อบต.บาง.....จ.ฉะเชิงเทรา ก็มีเหมือนกันใช้การปกครองลูกน้องแบบ 2 มาตรฐาน ใครพวกเมียไม่เคยโดน ใครไม่ใช่พวกเมียกูโดน(เป็น อบต.ที่สวยที่สุดในฉะเชิงเทรา) เมียเป็นข้าราชการแต่เวลาตัดสินปัญหากลับใช้ความรู้สึกตัดสินไม่ชอบหน้าใครคนนั้นซวยจริงๆ

บังคับไม่ใช้กู้ เพื่อ ผลประโยชน์ของตนเอง
IP: xxx.10.6.132
เขียนเมื่อ 

ทหาร ในจังหวัดลพบุรี หลาย ๆ กองพัน หรือ ค่าย ต่าง ๆ ถูกจำกัดสิทธิ์ ในการกู้เงิน กับธนาคารกรุงไทย ที่ให้ ข้าราชการกู้เงิน 100 เท่าของเงินเดือน แต่ทางผู้บังคับบัญชาไม่เซ็นต์เอกสารให้ เนื่องจากให้กู้แต่ กับ สหกรณ์ ซึ่งกู้ได้น้อย และ หักตลอดจนเงินเดือนไม่เหลือในแต่ละเดือน และทางผู้บังคับบัญชา ก็ไม่สนใจในส่วนด้านนี้ และ ให้แต่กู้สหกรณ์ เนื่องจากผู้บังคับบัญชา จะได้รับผลประโยชน์ กับการกู้กับสหกรณ์(ผลประโยชน์คือเงินปันผลต่าง ๆ ในระดับผู้บังคับที่ไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน) แต่ทาง ข้าราชการชั้นผู้น้อยต้องการกู้เพื่อให้ได้เงิน มาปิดหนี้ ย่อย ๆ และจ่ายชำระเพียงด้านเดียว เพื่อให้เหลือเงินเดือน ไว้ใช้บ้าง ตอนนี้ข้าราชการทหารชั้นผู้น้อยจะตายแล้ว รบกวน ผู้มีอำนาจผู้ดูแลหน่อย ไม่ใช้ให้สิทธิ์ขาด แม้แต่ การดำรงชีวิตให้ครอบครัว ก็ยังมาบงการอีกอย่างนี้ เรียกว่าอะไร แจ้งให้ทราบด้วย

......
IP: xxx.130.154.143
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอายุ24มีแฟนเปนครูอายุ39เปนครูช่างคบกันมาสองปีแรกๆก็ดีหลังๆไปแปลกๆไม่ค่อนมาหาแร้วก็มาจับได้ว่าเค้าแอบไปมีอะไรกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนเค้าเองซึ้งมีพาณิชย์ด้วยพึ่งมาจับได้เมื่อเดือนสิงหานี้เองเค้าหลอกมาเกือบ2ปีความลับหลายๆอย่างก็เริ่มแตกเค้ามีผู้หญิงอีกหลายคนมากสรุปเค้าบอกเลิกกับทุกคคนรวมทั้งฉันด้วยแร้วเค้าก็จะไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนที่ทำงานกระทรวงศึกษาธิการแร้วฉันก็ไปโว้ยวายจนเข้าไม่ได้แต่งกัน มาหลังๆเค้าตีตัวออกห่างไม่รับผิดชอบอะไรเรย ฉันบอกเค้าว่าฉันจะไปร้องเรียนว่าเค้าไม่รับผิดชอบฉันเค้าบอกว่าเค้าเปนครูเอกชนเค้าไม่สนใจอยู่แร้ว ฉันก็เรย งง งง ว่าทำไมครูเอกชนก็เอาผิดอะไรไม่ได้เรยหรอ

**แต่อยากจะบอกว่าครูช่างยนต์ที่นี้ทั้งแผนกไม่สมควรที่จะเปนครูเรยสักนิดเดียวเพราะว่าเท่าที่ฉันคบกับแฟนมาได้เจอเพื่อนเค้าได้รู้เรื่องต่างๆมาตลอด ว่าพวกเค้าชอบไปเอาเด็กพาณิชย์ในโรงเรียนพวกเค้าเองนั้นล่ะมาเปนกิ๊ก รวมทั้งแฟนฉันด้วยเพื่อนเค้าก็แนะนำมาให้แต่สำหรับแฟนเราไม่รู้เรยเค้าแค่เล่าแต่เรื่องเพื่อนๆเค้าเท่านั้น ถ้าใครอยากรู้ว่าโรงเรียนอะไรเมล์มาแร้วจะบอก เรื่องนี้เปนความจิงทุกอย่างที่ฉันกล้าเอาตัวเองรับรอง มีลูกมีหลานอย่าได้เอาไปเข้าที่นี้เรย ใครที่รู้ว่าควรจะไปร้องเรียนที่ไหนแนะนำให้หน่อนนนะค่ะเพราะอยากให้เค้าจำบ้างว่าผู้หญิงไม่ใช่ของเล่นที่จะมาเอาแร้วก็ทิ้ง ขอบคุณค่ะ

ชาวบ้าน
IP: xxx.77.241.3
เขียนเมื่อ 

มี ผอ.โรงเรียนประถม ท่านหนึ่งร่วมกับวัฒนธรรมอำเภอ (ชาวบ้านเรียก)ที่ ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ทำตัวอย่าง

น่าเอือมระอา ยุยงชาวบ้าน, สร้างความแตกแยก,ไม่มีความยุติธรรม,ไม่มีจริยธรรมในจิตใจ ไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านทั้งๆที่ท่านก็โตมาในสถานที่เช่นนั้น ทำตัวเป็นหัวโจกยกพวกชาวบ้าน(เป็นเครื่องมืออย่างดีคือ ผญบ.)เข้าทำการที่เป็นประโยชน์ของตัวและพวกพ้องโดยไม่สนใจเพื่อนบ้านที่ไปเบียดเบียนเขา...ลุ่มหลงอำนาจ แทนที่จะพัฒนาเด็ก สอนเด็กให้รู้หนังสือ เป็นคนดี แต่กลับไปสอนพ่อของเด็กลักขโมย...มันไม่ถูกต้อง...วัฒนธรรมอำเภอ แทนที่จะมีจริยธรรม คุณธรรม ระอาแก่ใจบ้างก็ไม่มี หรือว่าเป็นเพื่อนกันแล้วสุมหัวกันทำเลวไปเลย...

ท่านทั้งสองน่ะมีความพร้อมทุก อย่ามาเบียดบังชาวบ้านเลย มันไม่สนุกหรอกนะ กับพฤติกรรมแบบที่ท่านปฏิบัติตัวทุกวันนี้

น้อน
IP: xxx.228.24.229
เขียนเมื่อ 

ทำไมครูถึงชอบเป็นเมียน้อยครับ หรือว่าเงินเดือนน้อยเลยต้องหาเงินเพิ่มจากการเป็นเมียน้อยแล้วเงินดีครับ เพื่อนผมคนหนึ่งก็มีเมียน้อยเป็นครู อยู่ จ.สุโขทัย เมียน้อยชอบให้เพื่อนผมซื้อของให้ตลอดโดยเฉพาะเครื่องสำอางค์ครับ แปลกแต่จริง

ครู
IP: xxx.175.255.52
เขียนเมื่อ 

ร้องเรียนตรงนี้แล้ว จะได้อะไรหรือไม่

นามสมมุติ
IP: xxx.175.34.175
เขียนเมื่อ 

เด็กชายคนหนึ่ง อายุประมาณ เก้าปีเศษ เรียนอยู่ชั้น ป.4 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เหตุเกิดเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 เวลา 11.20 น.ได้ถูกครู ที่สอนหนังสือรายวิชา กอท. ชื่อนางทัศนา ท่าประสาร ใช้ชามกระเบื้องขว้างใส่ที่เด็ก กระเบื้องแตกบาดที่แขนข้างขวา เย็บ 5 เข็ม ครูท่านนั้นจึงพาเด็กมา โรงพยาบาลวัฒนานคร เพื่อรักษา แต่....ครูท่านนั้นให้ประวัติว่าเด็กเดินแล้วถูกกระเบื้องบาด ( ซึ่งเด็กเดิน 2 ขา ไม่ใช่ 4 ขา )ครูท่านนั้นได้กระซิบบอกแม่เด็กว่า ครูเป็นคนขว้างชามใส่เด็กเอง แต่ไม่ใช่เด็กคนนี้เป็นเด็กอีกคนหนึ่ง ซึ่งพลาดไปโดนเด็ก แล้วครูท่านนั้นยัดเงินใส่มือเด็ก500 บาทบอกว่าเป็นค่าทำขวัญ ซึ่งการกระทำครั้งนี้ครูบอกว่าโมโหเด็กอีกคนมาก แม่เด็ดก็ดีเกินไปบอกว่าแล้วก้อแล้วกันไปขออย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเป็นพอ และนำเงิน500บาท ไปคืน ผอ.แต่ผอ. งงมากเรื่องเกิดขึ้น ผอ.ไม่ทราบเรื่องเลย ( เหมือนครูจงใจปิดปัง )บอก *** และย้อนเรื่อง ตอนที่เด็กอยู่ ป.2 เด็กคนนี้โดนสุนัขของโรงเรียนกัด แล้วแม่เด็กคนนั้น ก็พูดคำเดิม แล้วก็แล้วกันไป สรุป เด็กคนนี้ซวยที่มีแม่แบบนี้ หรือ โชคร้ายที่เลือกเรียน โรงเรียนนี้ อยากให้ตรวจสอบครูคนนี้จังว่ายังมีความเป็นครูอยู่หรือไม่ น่าจะเข้าข่ายว่ามีอารมณ์ผิดปกติ และควรยกเลิกใบประกอบวิชาชีพครูได้แล้ว

ผู้เดือดร้อน
IP: xxx.51.103.33
เขียนเมื่อ 

ครูโรงเรียนสระน้ำใสวิทยา บ.สระน้ำใส ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้บุกรุกที่ทางหลวงชนบทสายสระน้ำใส โดยปักเสารั้วลวดหนามหน้าที่ดินของนางสาวบุษบา ฮกทา ทำให้ไม่สามารถเข้าไปในที่ดินได้ขอให้ สปพเขต4

นครราชสีมาได้สอบด้านวินัยกับครูวีระศักดิ์ รุ่งเต่าด้วยเพราะได้รับความเดือนร้อนมาก 089-6976938

เป็นผอ.ทรุจริตข้อสอบให้ลูกสาว. ให้ได้มาในตำแหน่งครูพี่เลี้ยง.  โรงเรียนบ้านไกลเสนียด ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์. (ยากให้ส่วนกลางลงมาตรวจสอบ )เห็นใจคนที่เขาไปสมัคร12คนไม่รู้เรื่องว่ามีการโกรงข้อสอบ) รูปด้านบนคือครูที่รักความถูกต้องไม่ชอบการกระทำของ ผอ. http://www.facebook.com/rungboonpok/posts/216939381786268

ผู้ปกครองเด็ก รร .ยุวทูต 2 อุบลราชธานี
IP: xxx.205.97.95
เขียนเมื่อ 

มีครูคนหนึ่ง  ชอบมี อคติกับเด็กนักเรียน   กลั่นแกล้ง  และลำเอียง สารพัด  ไม่น่าให้เป็นครูเลย  แบบแกล้งเด็กที่ไม่มีทางสู้ คุณเคยเห็นไหม  เด็กขาด  1  ครั้ง  ให้  มส.  และพอ  ไปแก้  ไม่ให้แก้  กว่า จะแก้ได้  เลือดตาแทบกระเด็น เด็กคนนี้แย่ตรงไหน  ถึงได้เกลียดขนาดนั้น    1. มาสาย เข้าแถวไม่ทัน   2.เป็นผู้นำเพื่อนในการต่อรองกับอาจารย์ หลายกรณีที่เด็ก  ม .6  ทุกคน เห็นต้องกัน

วััััััััันทนา
IP: xxx.26.54.72
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นแม่เด็กนักเรียนชั้นอ.1 รร.วัดดอนมะเกลือ มีครูคนหนึ่งชอบตีลูกดิฉันเป็นประจำทุกวัน ไม่ที่หลัง ก็เอาไม้ตีที่มือ เพราะเขียนหนังสือช้า วันนี้ตีมากหน่อยประมาณ 5 ที แล้วก็สั้งห้ามไม่ให้บอกผู้ปกครอง การกระทำแบบนี้คุณคิดว่าดีหรือไม่กับการที่เป็นครู ดิฉันได้ทำเป็นครูการถามว่าเรื่องเป็นอย่างไร ก็ทำเป้นโมโห การควบคุมอารรมณ์ตัวเองยังทำไม่ได้แลย ลาออกจากการเป็นครูไปเถอะ บอกกับดิฉันว่าลูกของดิฉันโกหก เด็กแค่อนุบาล1 โกหกเก่งจริง ๆ ครูคนนี้มีชื่อว่า นางเกศิณี ณ ถลาง ขอประนามว่าไม่น่าจะครูขอให้ลาออกมาเป็นแม่ค้าดีกว่า

จาก

หัวอกคนเป็นเม่

ชนิดาภา รู้ตระกูล
IP: xxx.175.252.208
เขียนเมื่อ 

มโนทัศน์ “ประชาธิปไตย”

คำว่า “ประชาธิปไตย” (democracy) มีรากเหง้ามาจากคำภาษากรีกว่า “demokratia” ซึ่งหมายถึง “การปกครองโดยประชาชน” (popular rules หรือ rule of the people) เมื่อกล่าวถึงระบอบการเมือง คำนี้มักหมายถึงระบอบที่ประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมการเมืองร่วมกันตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมส่วนรวม โดยทุกคนมีอำนาจการตัดสินใจที่เท่าเทียมกัน (equal power) อย่างไรก็ดี หากจะนำประชาธิปไตยมาใช้เป็นอุดมคติทางการเมือง ความหมายที่ว่ามานี้ยังไม่เพียงพอด้วยเหตุผลที่จะได้กล่าวต่อไป

เมื่อพูดถึงการปกครองโดยประชาชน (popular rule) เราสามารถคิดถึงการปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วมในความหมายแบบแคบ (narrow meaning) หรือความหมายแบบกว้าง (broad meaning) ก็ได้ กล่าวคือ สำหรับความหมายแบบแคบ การปกครองโดยประชาชนคือการยึดหลักในการตัดสินใจโดยเสียงข้างมาก (majority rule) กล่าวอีกนัยหนึ่ง สังคมการเมืองจะเลือกดำเนินนโยบายหรือออกกฎหมายโดยรับฟังความต้องการของประชาชนที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ เชื่อกันว่าหลักเสียงข้างมากเป็นกระบวนวิธี (procedure) ในการตัดสินใจที่ดีและสมเหตุสมผลที่สุดในกรณีที่เชื่อว่าประชาชนทุกคนมีอำนาจตัดสินใจเท่ากัน หรือเสียงของประชาชนทุกคนต่างนับเป็นหนึ่งเสียงเท่ากัน อย่างไรก็ดี ข้อจำกัดของการเข้าใจการปกครองโดยประชาชนในความหมายแบบแคบอยู่ที่หลักเสียงข้างมากโดยตัวของมันเองไม่สามารถตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับประชาธิปไตย เช่น ภายใต้ประชาธิปไตย ใคร ควรเป็นผู้ปกครอง (who rules) ควรใช้กระบวนวิธีใดในการปกครอง (by what procedures) กระบวนวิธีที่ว่านี้จำเป็นหรือไม่ที่ต้องเป็นหลักเสียงข้างมาก และหลักเสียงข้างมากควรใช้ภายในขอบเขตแค่ไหน (within what limits) หรือใช้กับเรื่องใดบ้าง (over what matters) รวมถึงระดับของการมีส่วนร่วมไตร่ตรองเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมควรเป็นเท่าใด (with what degree of deliberation) คำถามที่สะท้อนแง่มุมอันเป็นเนื้อหาสาระเหล่านี้ จะช่วยให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่าประชาธิปไตยจริงๆ แล้วคืออะไร แต่ในเมื่อความหมายแบบแคบไม่ได้ให้คำตอบอะไรไว้ ก็เท่ากับว่าความหมายที่ว่านี้ยังไม่ใช่ความหมายที่ดีพอ ประชาธิปไตยที่เป็น “การปกครองโดยประชาชน” น่าจะมีความหมายที่กว้างไปกว่าการยึดหลักเสียงข้างมากในการตัดสินใจ

ในความหมายแบบกว้าง การปกครองโดยประชาชนหมายถึงการปกครองที่นำไปสู่สิ่งดีงามอย่างครบถ้วนบริบูรณ์สำหรับมนุษย์ ซึ่งถ้าพิจารณาจากความสามารถในการตอบคำถามเชิงเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยแล้ว ความหมายนี้ดูจะได้เปรียบกว่าความหมายแบบแคบ เพราะชี้ชัดลงไปว่าการปกครองโดยประชาชนต้องเป็นไปเพื่อสิ่งที่ดีสำหรับมนุษย์ (the good) เสมอ อย่างไรก็ดี ความหมายแบบกว้างก็ยังมีข้อจำกัดตรงที่ไม่ได้ให้ความกระจ่างว่าสิ่งที่ดีสำหรับมนุษย์ที่พูดถึงนั้นหมายถึงอะไร ทั้งที่ประเด็นนี้นับวันจะยิ่งเป็นข้อขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่างกลุ่มผู้ที่เห็นด้วยและผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับประชาธิปไตย ความขัดแย้งดังกล่าวเกิดจากคำถามว่าจริงหรือไม่ที่ระบอบการปกครองที่ดีสำหรับมนุษย์ควรเป็นแบบที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนระดับรากหญ้าเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อพวกเขา แม้จะเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนเกินไปกว่าความรู้ความเข้าใจที่พวกเขามี? หรือระบอบการปกครองที่ดีควรให้ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นปัญหาเหล่านั้นเป็นผู้ตัดสินใจแทนประชาชน โดยให้กระทำอย่างยึดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของประชาชนเป็นตัวตั้ง? นอกจากนี้ ยังมีคำถามว่าควรปฏิบัติอย่างไรต่อผู้ที่เป็นเสียงส่วนน้อย (minority) ในสังคม เสียงส่วนใหญ่สามารถจำกัดหรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพของเสียงส่วนหรือไม่?

เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจึงพบว่าเราไม่สามารถเข้าใจมโนทัศน์ “ประชาธิปไตย” ได้โดยดูที่ความหมายของมโนทัศน์เพียงอย่างเดียว เพราะดังที่ได้เห็นแล้วว่าความหมายทั้งแบบแคบและแบบกว้างยังทิ้งคำถามไว้ให้เราอีกมากมายว่าจริงๆ แล้วอุดมคติทางการเมืองที่ว่านี้มีลักษณะเช่นไรกันแน่ นอกเหนือไปจากการเป็น “การปกครองโดยประชาชน” และนี่เองได้ทำให้การถกเถียงเกี่ยวกับประชาธิปไตยกลายมาเรื่องของ “ความเข้าใจ” (conception) หรือการตีความ (interpretation) ประชาธิปไตยแบบต่างๆ ดิฉันขอใช้หลักนี้เรียกร้องค่ะ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญลูกกราบขอพระราชทานอนุญาตินะค่ะแจ้งให้สังคมทราบมารยาทของครูที่แฝงในสังคม ขออนุญาติสั่งสอนคนอิจฉาที่นี่เมืองไทยลูกไม่ชอบค่ะ ไม่เกี่ยวกับก่อนหลังแต่ มารยาทของคนในสังคม

ดิฉันอธิบายการกระทำของครู0819883231หมู่บ้านกิติชัยห้าเลขที่28เอาพ่อแม่พี่น้องม่แฝงอยู่ข้างบนบอกว่าจะมาข่มขืนดิฉันให้มาขโมยของตบตีเวลาพวกพี่ๆกลับให้พี่น้องมาข่มขู่ ให้เลิกกับนายไพฑูรณ์ ทำเสียงเจ้านายพระองค์นึง่ ว่าเป็นแฟนของนายไพฑูรณ์ นายคนนี้มาแกล้งป่วยให้เรียกกลับ เอาผู้ชายมานอนที่ห้องทึ่เอื้ออาทรตบตีนายไพฑูรณ์ ถ้านายคนนี้าวุ่นวายกับดิฉันจะทำให้กรมศิลปากรนาคนนี้เกรงใจ เลยไม่ค่อยได้มา ครูคนนี้ยื่นข้อเสนอว่าขอวิชาความรู้ให้เขาอยู่ในสังคมจะให้คบดิฉันไม่อย่างนั้นจะทำให้ญาติดิฉันอายนายคนนี้บังให้ดิฉัน ลองตรวจนะค่ะลูกหรือหลานแจ้งที่สังคมว่าไม่มีลูกจริงไหม แค่พอนายคนนี้ไม่อยู่ครูมาแกล้งสารพัดบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ออกตากเอื้ออาทรดิฉันอยู่ในห้องไม่เคยไปไหนเลยพอพวกพี่มาบอกไม่อยู่พอพี่ไปก็หาเรื่องนายไพฑูรณ์ขอยึดคืนเงิน ทำให้ไม่ใช่คน ครูคนนี้บอกว่าให้รีบหนีก่อนองค์กรจะทราบค่ะ ยังไม่พอมาติดเครื่องดักฟังก็อปปี้รสนิยมมาเอาหัวสมองที่ดิฉันไปเป็นของตนของที่ทุกคนฝากให้ไม่เคยได้เลยคล้อยไปบ้านครูคนนี้เข้ามาบังคับให้มาแกล้งดิฉันจะทำให้นายคนนี้เสียหายมาพาดพิงโดย ดิฉันขอเพิ่งองค์กร จัดการความเป็นธรรมตระกูลครูคนนี้ไม่มีสิทธิ์อันใดมาบุกรุกแอบฟังสู้อะไรไม่ได้เอายาเสพย์ติดมาใหยังไม่พอนะค่ะครูคนนี้ทำเสียเจ้านายพระองค์ว่าเป็นแฟนกันทำเสียงนอนต้องเอาพิสูจน์นะค่ะไม่อย่างนั้นจะไม่รับถ้าข้อความอันใดไม่เป็นความจริงทั้งหมดกราบขอโทษทีาพาดพิงใครค่ะ้ดิฉันและครูคนนี้โทษแม่ของลูกว่าเป็นคนทำกล่าวหาบ้านนายคนนี้ด่าว่าดิฉันสารพัดขอรบกวนให้ข้อความนี้นายไพฑูรณ์ เจริญสุข โทษแม่ของลูกนายคนนี้เป็นคนทำสร้างละครว่าให้หนีเลยเดี๋ยวองค์กรรู้เอาผู้ชายนอนที่ห้องดิฉันนี่ยังน้อยนะค่ะ และนี่แหละค่ะเหตุผลทั้งหมดที่ดิฉันตามส่งข้อความสังคทราบโทษอาดิฉันเรืีองมากทั้งที่เป็นคนเข้าหาความเป็นธรรมมาโทษอาดิฉันพอดีครูคนนี้อยู่ข้างบนแอบฟังดิฉันเลยต้องใช้กลยุทธ์ดูดข้อมูลเพราะโทษแม่ของลูกนายไพฑูรณ์ขอเพิ่งพี่ๆกรมศิลปากรหาความจริงตรวจสอบเอาเข้าเครื่องจับเท็จถ้าข้อความใดไม่เป็นความจริงกราบขอโทษค่ะเป็นข้อความหาความเป็นธรรมให้แผ่นดินห้ามต่อท้ายนี่แหละค่ะมูลทำให้เกิดเหตุทั้งหมดไหนค่ะสังคมเป็นแบบนี้จะทำอย่างไรทำไมคนในสังคมปล่อยให้มีคนแบบนี้ขึ้นในสังคม ข้อความอธิบายเพิ่มเติมของวันที่21ค่ะไม่ใช่ข้อความอื่นต่อเนื่องขาดตอนค่ะ แจ้งให้สังคมทราบว่าแม่ของลูกคือ ภรรยาหลวงลูกคือบายลักษณ์อักษรของสังคมหลวงค่ะ ดิฉันกราบขออนุญาติไม่ใช่ทำโดยไม่มีใครทราบค่ะลูกใช้กฏของปรัชญาเชนอธิบายกราบขอสังคมนะค่ะคนผิดต้องโดนประนามค่ะเพราะดิฉันเอาผิดเป็นคนๆในเมื่อพูดภาษาไทยไม่เข้าใจต้องแจ้งคนในสังคมทราบเท่ากับจำนวนคนในสังคมไม่เกี่ยวกับองค์กรหรือคนอื่นนะค่ะราชการทั้งสองเท่านั่นค่ะ ถ้าเห็นเหตุผลของวันนี้เท่ากับคำว่าอนาคตที่แจ้งไว้ค่ะ ขอรับคนเดียวไม่มีใครสอนค่ะนิสัยส่วนตัวเองโดยตรงขอนะค่ะดิฉันขอทวงนะค่ะคิดว่าบ้านดิฉันตอบแทนแผ่นดินมิใช่น้อย นี่คือเหตุผลส่วนตน แต่เป็นส่วนหนึ่งของการอธิบาย ให้คนในสังคมทราบขออีกนิดนึงค่ะ ก่อนรับเช็คนิดนึงนะค่ะเพราะถ้าสอนวิทยาศาสตร์แล้วเป็นแม่พิมพ์ได้ไหมค่ะเอาเ้ามาล้อเล่นเอาพิสูจน์เข้าเครื่องจับเท็จนะลองเช็คดูที่โพสต่างๆนะค่ะทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นพฤติกรรมแค่คร่าวๆของราชการครูภรรยาน้อยภรรยาหลวงอยู่ปทุมมีลูกด้วยกันใช้เบอร0819883231หมู่บ้านกิติชัยห้าเลขที่28ยังนะค่ะขออีกนิดค่ะราชการคนนี้เป็นคไปหาอาดิฉันบอกอาดิฉันเรื่องมากบอกดิฉันว่านายคนนี้ฆ่าช..ลองตรวจสอบนะค่ะครูคนนี้สร้างละครพอทุกคนไปบอกขู่ดิฉันอย่าฟ้องใึครไม่อย่างนั้นจะไปฟ้องพ่อของลูกทำให้บ้านดิฉันอายู มาทำดิฉันแบบนี้สมควรไหมที่ดิฉันจะเอากลับเข้าไปหาที่บ้านดิฉันมาหาแม่ให้เลิกทำละครสารพัดเพราะอิจฉานายคนนี้ไม่ทราบค่ะทิ้งให้ดิฉันอยู่คนเดียวค่ะ์คล้อยหลังจากองค์กรก็สร้างละครตอนองค์กรอยู่เนียนค่ะของที่ทุกที่ทุกองค์กรฝากให้สลึงไม่เคยได้เอาผู้ชายมานอนที่ห้องดิฉันในเอื้อให้มาขโมยของตบตีบอกองค์กรว่าดิฉันไปเอาเงินเรื่องที่ไม่เคยไปไหนเลย ต้องกราบวอนขอองค์กรให้ความเป็นธรรมกับเจริญสุขคนอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานของนายคนนี้ดิฉันมีเรื้องแค่สองคนนี้นี่แหละค่ะที่ต้องทำแบบนี้เข้าไปหาพ่อของลูกเข้าไปหาอาหาแม่อะไรไม่ทราบค่ะรบกวนตรวจสอบราชการคนนี้นะค่ะ ห้ามแปลงข้อความหาความเป็นธรรมให้สังคมทั้งสิ้นค่ะไม่ใช่อื่นใดทุกข้อความที่กล่าวมาข้างต้นเป็นข้อความหาความเป็นธรรมให้กับแผ่นดินและองค์กรเท่านั้นต้องเอาบุคคลากรทั้งสามเข้าเครื่องจับเท็จแล้วจะทราบความจริงค่ะทำยิ่งกว่านี้นี่แค่ข้างต้นดิฉันถึงเป็นขนาดนี้ค่ะ ห้ามแปลงอื่นนะค่ะ

จนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้รับความรับผิดชอบก็ต้องขอการรายงานนะค่ะเพราะความเสียหายไม่ใช่บาทสองบาทขอโทษทุกที่หรือทุกข้อความที่มากน้อยถ้าใช้ข้อความธรรมดาราชการไม่สนใจต้องใช้จำนวนมิได้ท้าทายแต่อย่างใดค่ะแต่ต้องใช้กลยุทธ์ของดิฉันค่ะกราบขอโทษนะค่ะ ขอรับผิดแทนค่ะแต่ต้องมีการสั่งสอนราชการที่เอาเปรียบขอนะค่ะถ้าได้คืนจะรีบบอกและหยุดค่ะ ทุกวันจะเป็นข้อความหาความเป็นธรรมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนค่ะเพราะทุกที่ไม่ใช้วิธีเผด็จการจึงทำให้ราชการใช้วิธีได้คืบจะเอาศอกจนได้ใจแต่เป็นแสงของสังคมและทำอะไรไม่มีความทรงจำจึงต้องใช้วิธีบางอย่างในคำอธิบายทั้งหมดรวมกันหนึ่งปีทุกที่สิบเอ็ดเดือนค่ะดิฉันใช้ข้อความนี้ทั่สทุกที่และสังคมคิดส่าเสียหายไหมค่ะถึงเฉยไร้ซึ่งเหถผลของส่วนรวมที่บอกว่าคิดถึงคนหมู่มากค่ะ จะไม่ทำร้ายใครก่อนถ้าไม่มาทำร้ายดิฉันก่อนจำนวนที่มากขอให้ทราบว่าอะไรที่ไม่มีเหตุย่อมไม่มีมูล ข้อความเท่ากับระยะเวลาที่ทำให้ทุกที่เสียหาย

อย่าตัดสินคนด้วยการมองคนและอย่าเหมารวมว่าใครไม่มีดิฉันรับคนเดียวตระกูลดิฉันไม่เกี่ยวขออธิบายจะทำทุกวันจนกว่าจะมีคำบอกเล่า และเป็นกรกระทำส่วนตนเท่านั้นไม่เกี่ยวส่วนรวมรับทราบนะคะจะมากจะน้อยล้วนเป็นการกระทำส่วนตนที่โดนคนส่วนรวมทำร้ายที่ที่ส่วนรวมอยู่ต้องทราบข้อความเดิมอธิบายเพิ่มทุกวันแค่นั้นค่ะ ทุกข้อความทุกที่ทุกวันมากน้อยจะเหมือนกันในคำอธิบายทึาผ่านมาทั้งสิ้นค่ะก่อนขึ้นรับตำแหน่งตกลงจะทำตามกฏของสังคมได้ตำแหน่งทำอะไรไม่เห็นหัวใครละเมิดกฏเรียกร้องเข้าตนไม่สนใจสนแต่ฉันมีตำแหน่งทำอะไรต้องสนใจฉันใครร้องไม่ต้องมอง ไม่เห็นแก่ส่วนรวมเอาส่วนตนเข้าว่าวิ่งหาสังคมพอสังคมให้บทลงโทษไม่รับ ความเป็นตน อยู่ไหนค่ะ พอใครร้องเข้าโดนทำร้องพอทำเขาไม่ผิดให้สมเภชตัวเองและถามดิฉันโพสแบบนี้สมควรไหม ดิฉันจึงของถามกลับ แล้วสมควรไหมล่ะค่ะมี คำตอบที่สังคมแยกว่าสมควรหรือไม่ดิฉันจะหยุด ดิฉันขออธิบายนิดหนึ่งค่ะ ก่อนที่จะช่วยหรือเข้ามายุ่งช่วยกรองแบบสังคมว่าควรหมดอย่สใช้วิธี เอาเรื่องส่วนตัวตัดสินประเทศอย่ามองแค่อายุช่วยมองและช่วยช่วยให้เป็นธรรม ที่ใช้ ธ ไม่ใช่ ท นะค่ะ ดิฉันไม่เห็นด้วยในเรื่องบางอย่างที่คิดแทนคนอื่นจะทำใหทุกข์เพราะเรื่องของคนอื่นที่ใช้คำว่าส่วนตนนะค่ะ ประโยคนี้ได้ชี้ว่าส่วนตนอธิบายคงเป็นส่วนรวมซะเปล่า ถ้าคำพูดดีๆคนในสังคมไม่เข้าใจครั้งเดียวอ่านไม่เข้าใจต้องหลายครั้ง เผื่อจะสะดุดตามองเห็นคนนอกสังคมบ้างมิกล้ากล่าวโทษวครแต่เป็นที่มีความคิดไม่ใช่ใครว่าอย่างไรอย่างนั่นคิดออกคิดเป็น และไม่ตามใคร เพราะนี่คือความคิดส่วนตนแบบคนไม่มีวุฒิแต่คิดว่าเสนอและร้องในที่ที่ทุกคนเรียกว่าประชาธิปไตย ค่ะ ขออนุญาติเพิ่มเติมอีกนิค่ะ ทุกคนคงสงสัยว่าหาความเป็นธรรมรู้กาละเทศะหรือเปล่าเป็นหรือเปล่ามีวุฒิหรือเปล่า ถ้าโพสครั้งเดียวก็คงไม่มีคนมองและไม่มีใครตามเรียกว่ากลยุทธ์ผิดไหมกฏ ไม่ผิดนนะค่ะ ทุกอย่างที่ดิฉันเป็นกติกา กฏข้อความหาความเป็นธรรม รู้กาละเทสะไหม รู้ รับทราบ กาล กาลเวลาทำตามกาลเวลา เท คือข้อความในความคิดที่เทให้ทราบ ศะ มิใช่ศะอื่นใดค่ะแต่สะสมทั้ง จึงขอแจ้งทราบรับตามกาลเวลาที่สะสมเรื่องหาควา

มเป็นธรรม ตามวุฒิที่ได้รับตามสังคมมอบให้คือ ไม่สนใจไม่ต้องเคารพ เหมือนคนไม่มีวฒิ คือระรานอันตพานเหมือนทีาได้รับค่ะ และนี่คือสังคม สังคมน้อยซะเมื่อไหร่คะ ที่โพสเป็นสังคมทั้งสิ้นค่ะคิดว่าที่สังคมมีความรู้อ่านครั้งเดียวเข้าใจแต่กลับได้ในางตรงกันข้ามจึงคิดว่า คงอ่านไม่เข้าใจจึงโพสขึ้นให้อ่านให้ชัดและทั่วหน้าได้หน้าที่ใดเวลาเสียที่เดียวดิฉันจึงส่งขึ้นสังคม ผละกระทบบอกแล้วเป็นศิลปวิจารณ์ มิผิดใช่ไหมค่ะ ไม่เคลื่อนกติกาและไม่ผิดกฏ โพสเมล์มิได้บอกว่าห้ามส่งเกินวันละเท่าใดถึงถูกจับมิใช่เหรอค่ะ

การการทำตนทั้งสิ้น ตน นะค่ะ และทุกบทความที่ได้เห็นมากน้อยเพียงใดในทุกที่และในอนาคตเบื่องหน้านี้ไม่ว่าจะมีชื่อนามใดก็ตาม ล้วนเป็นความหมายเดียวกันกับที่ผ่านมาและเป็นส่วนหนึของการเทิดทูลในหลวงค่ะ

ที่ต้องการให้ทุกที่ทราบไม่มีเจตนจะลบหลู่ที่ใดตัองการทราบว่าสังคมมีความเป็นธรรมจริงไหมผลกระกับความเสียหายไม่ใช่น้อยและองค์กรแต่ละที่มีชื่อเสียงต่อแผ่นดินเรื่องขนาดราชการนิ่งไม่กล่าวโทษองค์ที่ใดแต่ทำในทุกที่เงียบจึงร้องขอของค์กรที่ดิฉันเรียกร้องคืนให้สังคมมองบุุคลากรสามารถเรียกค่าเสียหายของชื่อเสียงขององค์กรได้ไหมค่ะ รบกวนตรวจสอบเอาผิดราชการทั้งสองค่ะเพื่อความเป็นธรรมของที่ได้ข้อความของผลกระทบทั้งหมดต้องการแค่ของคืนที่ยามจากราชการคนนี้จะจบทุกเรื่องค่ะ

คนหมดที่พึ่ง
IP: xxx.230.97.35
เขียนเมื่อ 

ดิฉันขอร้องเรียนพฤติกรรมของคุณปรียารัตย์ ทุ่นใจ โรงเรียนบ้านนาสี จังหวัดหนองบัวลำภู ครูคนนี้ที่แย่งสามีโดยติดต่อกันทางเว็บBADOOและพอสามีดิฉันเดินทางไปต่างจังหวัดเธอก็มาหาที่โรงแรมและมีอะไรกันและเคยโทรไปถามเธอเพื่อให้รู้ว่าเขามีภรรยาแล้วแต่เธอไม่จิตสำนึกถูกผิดยังไม่ยอมเลิกลาทั้งที่รู้ว่าเขามีภรรยาแล้วและทำให้ครอบครัวต้องแตกสลาย เพราะเธอและพ่อแมของเธอให้สามีดิฉันต้องรับผิดชอบตัวเธอ โดยการทิ้งดิฉันไปและดิฉันต้องต้องมีภาระที่ต้องรับผิดชอบด้วยกันยังต้องผ่อนรถด้วยกัน และชื่อคนค้ำเป็นชื่อดิฉัน ในเมื่อเขาอยากได้สามีดิฉันมากอยากให้ช่วยแจ้งให้ครูคนนี้มาเปลี่ยนชื่อคนค้ำเป็นชื่อของครูคนนี้ เพราะดิฉันกลัวมันจะเป็นภาระกับดิฉันในวันข้างหน้า เพราะต่อไปดิฉันต้องสู้ต่อไปเพียงลำพัง ดิฉันไม่รู้จะหาออกทางไหนดี หมดที่พึ่งจริงๆค่ะ

ครูไม่มีสำนึกยังมีอยู่เยอะในประเทศ
IP: xxx.55.212.124
เขียนเมื่อ 

อยากร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมอาจารย์สาวโรงเรียนดังในนครสวรรค์มีพฤติกรรมลักลอบคนหาสามีคนอื่นทั้งๆที่รู้ว่าเค้ามีครอบครัวแล้วแบบนี้จะดำเนินการทางวินัยอะไรได้บ้าง

Alisa
IP: xxx.55.157.112
เขียนเมื่อ 

ร้องเรียนคะ วิลาวัณย์ โต๊ะถม ครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 อ.พบพระ จ.จังหวัดตาก แย่งสามีดิฉันไป จนดิฉันต้องแยกกันอยู่ แล้วเธอก็ไปแย่งสามีคนอื่นอีกไปทั่ว ตัวดิฉันเองก็เป็นครูเหมือนกัน เลยกลับมานั่งคิดว่าอาชีพไม่ได้เป็นตัวจำกัดพฤติกรรมชั่วๆเหล่านั้นหรอก ถ้าใครจะเป็นชู้กับสามีชาวบ้านมันเกิดจากอุปนิสัยส่วนตัวของคนคนนั้นเองมากกว่า ศีลธรรมและจิตสำนึกคนเราควรมีทุกคน แต่พวกที่ชอบผิดศีลข้อที่ 3 กลับเป็นอาชีพที่ต้องสอนคนอื่น อาชีพครูนับวันยิ่งไม่มีนับถือเพราะอาชีพหลักคือครู อาชีพรองคือแย่งผัวชาวบ้านไปวันๆ

เล็ก
IP: xxx.10.216.48
เขียนเมื่อ 
  1. อยากให้คณะกรรมการ เข้าตรวจสอบ ครู อาจารย์ รงเรียน แม่ยางมิ้น อ.แม่สรวย จ. เชียงราย ด้วย อยากสอนก็สอน ไม่อยากสอนก็ไม่สอน จนทำให้นักเรียนไม่มีจิใจที่จะเรีบนกันแล้ว และยังมีการรับเงินสินบน บางด้วย มีการปลอมลาซ็นครู เพื่อให้ได้เลื่อนขั้นเป็นครูอีกด้วย มีอีกเยอะค่ะ กลั่นแกล้งครูที่ชื่อสัตว์ ในโรงเรียนมีครูแค่ไม่กี่คนที่ชื่อสัตว์ นอกนั้นสุดจะบรรยายนิสัยเหี้ยๆแบบนี้ไม่น่าจะเป็นแม่พิมของใครได้หรอกค่ะ ฝากด้วยละกัน
ฟ้ามีตา
IP: xxx.96.0.23
เขียนเมื่อ 

ครูนิด กัญญาภัทร ปลอดปล่อง ครูอนุบาลศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โรคจิต ทำตัวไม่เหมาะสม(ไม่ได้ปรัะจานโรงเรียน)แต่ประจานครู

เนื่องจากสามีชื่อนายบุญเลิด ปลอดปล่อง ไปมีเมียน้อย แล้วก็เป็นบ้าด่าคนไปทั่ว เห็นครูผู้หญิงสวยๆก็พูดจาหยาบหยามเขา หาว่าจะไปแย่งผัวเขา เพื่อนร่วมงานขยาดไปทุกคน คำพูดคำจาไม่น่าเรียกครูเลย และเขาก็เป็นโรคขาดผู้ชายไม่ได้ วิ่งไปนอนประกบสามีถึงที่ทำงาน ลูกน้องเพื่อนร่วมงานสามีเอือมระอามากแล้ว แก่แล้วน่าจะมีความคิดไปทางเข้าวัดฟังธรรมแล้ว นิสัยแย่มาก ผอ.ก็เงียบไม่รู้มีนอนมีในอะไร อภิวัฒน์ แสนคุ้ม กินเงินเดือนอย่างเดียว แสนคุ้มเหมือนนามสกุล ถ้ายังไม่เลิกบ้าสงสัยต้องเอาฟันหน้าออกให้สักหน่อย


ไม่ออกนาม
IP: xxx.237.0.135
เขียนเมื่อ 

ร้องเรียนครูมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอ

ครูผู้นี้เป็นครูประจำวิชาดนตรีสากลในจังหวัดอ่างทอง มีพฤติกรรมชู้สาวกับนักเรียนหญิงมอปลาย ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆ ซึ่งคาดว่าคนในโรงเรียนดังกล่าวย่อมรู้ประวัติครูคนนี้เป็นอย่างดี แต่คงเห็นว่าไม่ใช่เรื่องของตนเอง จึงไม่มีการเรียกไปสอบสวนหรือตักเตือนว่ากล่าวถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้ ดิฉันได้รู้จักกับครูคนนี้พอสมควร ครูมีแฟนที่คบหามาประมาณเกือบสี่ปี ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาตรีในโรงเรียนเดียวกันกับที่สอนอยู่ ในขณะที่คบหาครูคนนี้ก็ยังมีผู้หญิงอีกคนที่อยู่กินแบบผัวเมียมาประมาณหนึ่งปีกว่า ครูคนนี้เป็นคนที่อื่นมาทำการสอนที่นี่จึงต้องเช่าหอพักและก็มีนักเรียนที่เป็นลูกศิษฐ์อาศัยอยู่ด้วยช่วยกันจ่ายค่าเช่า และอยู่กินกับผู้หญิงคนดังกล่าว โดยที่ไม่ให้แฟนตนเองรู้ ช่วยกันกับนักเรียนในหอปกปิดโกหก ต่อมาไม่นาน ครูก็ต้องเลิกลากับแฟนที่คบมาสี่ปีเพราะฝ่ายหญิงทนกับความเจ้าชู้ไม่ไหวเลยขอเลิกไป สาเหตุอาจเป็นเพราะคนรอบข้างไม่เห็นด้วยถ้าจะยังคบกับครูคนนี้อยู่ ครูแต่ละคนเตือนด้วยความหวังดีเพราะรู้ถึงพฤติกรรมครูคนนี้จึงเลิกไป ต่อมาไม่นานอีกก็เหมือนว่าจะห่างๆกับอีกคนไม่ไปมาหาสู่กัน ทำให้ฝ่ายหญิงเศร้าเสียใจมากย้ายจากหอพักออกมา เพราะครูคนนี้กำลังหลงระเริงกับเด็กนักเรียนมอปลาย เพราะนักเรียนหญิงคนนี้แสดงออกเป็นอย่างชัดถึงความเป็นเจ้าของครูคนนี้ นี่หร๋อคนที่มาสอนคนอื่น จะต้องมีนักเรียนหญิงอีกกี่คนที่ต้องเสียตัวเสียใจกับคนที่ไม่น่าเรียกว่าครูด้วยซ้ำ มักง่าย หลอกลวง ช่วยตรวจสอบทีค่ะ


kwang
IP: xxx.55.200.176
เขียนเมื่อ 

ครูผู้ช่วยชื่อ ชัชสุดา อาจศักดี บรรจุโรงเรียนบ้านห้วยเหลืง ต.แม่ท้อ อ.แม่สอด จ.ตาก ได้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เธอได้อยู่กินกับสามีมา กว่า 5 ปี แต่เธอกับไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพี่ชายของสามีเธอ และก่อนหน้านี้เธอได้ทำแท้งมาหลายครั้ง ซึ่งไม่ทีสำนึกของความเป็นแม่เลย พฤติกรรมแบบนี้ไม่เหมาะกับมาเป็นแม่พิมพ์ของชาติแต่เธอกับต้องมาสอนคน ซึ่งสังคมสมัยนี้อยู่ยากขึ้นทุกวันเพราะมีพวกจิตใจอำมหิตทำร้ายได้แม้กะทั้งลูกในไส้

ถามผู้รู้
IP: xxx.29.177.212
เขียนเมื่อ 

อันนี้เป็นเรื่องสอบถามครับ (เป็นเรื่องที่ได้ยินมานะครับ จริงเท็จไม่ทราบ)

เขาเล่าว่า.... พอดีเหตุการณ์ มีอยู่ว่า มีนักเรียนคนหนึ่ง ติด 0-ร. กับโรงเรียนแห่งหนึ่งครับ ก็ได้ดำเนินการแก้ 0-ร.ตามปกติ ส่งงานเรียบร้อย ช่วงปิดเทอม แต่มีบางวิชา ติดปัญหาบางอย่าง (ไม่ทราบเป็นที่เด็กหรือครู) ทำให้ งานต้องส่ง หลัง 16 พ.ค. ซึ่งเลยกำหนด ภาคฤดูร้อน ซึ่งครู ก็ได้รับงานไว้ แต่ จากที่ทราบ งานเกือบทั้งหมดครูไม่ส่งเกรด

ถึงปัญหาครับ ผู้ปกครองไปตามเกรดกับ โรงเรียน และครูได้โทรมาแจ้ง เกรด กับเจ้าหน้าที่ทะเบียน และเจ้หน้าที่ได้จดให้ผู้ปกครอง โดยใช่ดินสอ ทีนี้ผู้ปกครองก๊ไปติดตาม เพื่อให้โรงเรียน อนุมัติจบ แต่เป็นหลัง เดือนครับพ.ค. แต่โรงเรียนไม่อนุมัติครับ เพราะ เหตุผลที่ว่า เกินกำหนด และส่ง GPA ไปแล้ว ทำให้ไม่สามารถแจ้งจบได้ บอกให้เด็กรอปีหน้า ค่อยอนุมัติจบ แม้ผู้ปกครองจะแจ้งว่าตามระเบียบสามารถอนุมัติจบได้ตลอดปีการศึกษา (มีหนังสือราชการไปอ้างอิงนะครับไม่ได้มั่วไป ) แล้วได้โทรไปถามจากต้นสังกัดหรือต้นเรื่องของหนังสือด้วยตนเอง คำตอบก็คือได้ให้ยึดประโยชน์ของเด็ก แต่โรงเรียนก็ยังยืนนอนยันว่าไม่ได้

ประเด็นปัญหาครับ (ถ้าเด็กไม่ส่งงาน หรือผู้ปกครองไม่ได้ตามเกรดก็แล้วไป แต่ทำทุกอย่าง แล้วได้เกรดมาด้วย แต่โรงเรียนบอกว่าเกรดเป็นเท็จ)ตามที่ได้ยินมา

จึงขอถามว่า

0. ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงทำไมไม่ให้ครูมายืนยันกับผู้ปกครอง ที่วิชาการหรือทะเบียน ว่าเด็กไม่ได้ส่งงาน

1. ถ้าเป็ฯว่าครูส่งเกรดไม่ทัน ทำให้ไม่สามารถออกใบ รบ ได้ทันกำหนด ใครผิดครับ

2. ถ้าอ้างว่านักเรียนส่งงานไม่ทันกำหนดก่อน 15 พ.ค. ครูรับงานนักเรียนไว้ทำไม

3. โรงเรียนบออกว่า ทำการอนุมัติรอบเดียว แต่ขัดกับหนังสือสั่งการ ผิดไหม

4. เมื่อผู้บริหารรู้ปัญหาแล้ว แต่ไม่ถามที่ไปที่มา และไม่พยายามแก้ปัญหา หรือหาข้อข้อมูลเพื่อชี้แจงหรือหักล้างข้อมูลที่ผู้ปกครองถือมา กลับโยนให้ผู้ปกครอง ต้องหาหลักฐานเอง ตัวเองแค่บอกว่าทำไม่ได้ และท้าทายให้ผู้ปกครองดำเนินการ ยื่นเรื่องร้องเรียนตามสบายไม่กลัวทั้งนั้น

ถามว่ากรณีนี้ควรทำอย่างไร ทั้งฐานะโรงเรียน และผู้ปกครอง อย่างที่บอกครับ ความจริงเป็นอย่างไรไม่รู้ แต่ถ้าเหตุการณ์เป็นไปตามที่เล่ามา (กรณีเด็กส่งงานแล้ว )

ขอถามผู้รู้ครับ ว่ากรณีนี้ใครผิดครับ โรงเรียน หรือนักเรียน ครับ แล้ว ทางออกของโรงเรียนกับผู้ปกครองควรทำอย่างไรครับ ย้ำว่า ไม่เกี่ยวกับผมนะครับ เป็นข้อมูลที่ได้ยินมา แต่อยากรู้ครับ หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเองจะได้มีคำตอบให้ทุกฝ่าย ครับ

ขอบคุณครับ

กรรมทะลุถึงโคตร
IP: xxx.158.178.79
เขียนเมื่อ 

นางสาวพิชชาภา พงษ์ตัน มีพฤติกรรมด้านการชู้สาว แต่งตัวยั่วยุ โชว์นมโชว์จิมิ...