อริศรา บุญเลี้ยง

เรื่อยๆ


ความเห็น (1)

สุรัตน์ชัย
IP: xxx.172.229.22
เขียนเมื่อ 

1. ระบบสารสนเทศในการบริหารส่วนกลาง

2. ระบบสารสนเทศในการบริหารส่วนภูมิภาค

3. ระบบสารสนเทศในการบริหารส่วนท้องถิ่น

4. กลยุทธ์ในการเพิ่มคุณภาพการบริหารภาครัฐ

5. กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐ (ราชการแผ่นดิน)

6. การปรับปรุงกระบวนงานด้วยระบบสารสนเทศ

7. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในองค์การสาธารณะและการเมือง