Knowledge / Information / Data

สิ่งที่อยู่ในคน กับสิ่งที่มีอยู่ทั่วๆ ไป

มีความพยายามจะให้คำจำกัดความของ Knowledge management แต่บกพร่องที่การให้คำจำกัดความของ Knowledge, Information, Data

Knowledge = ความรู้

Tacit Knowledge = ความรู้ฝังลึก

Explicit Knowledge = ความรู้แจ้งชัด

Information = ข้อมูลสารสนเทศ

News = ข่าวสาร

Information = ข้อมูล

Statistical Data = ข้อมูลทางสถิติ

Data = ข้อมูล

Raw Data = ข้อมูลดิบ

Processed Data = ข้อมูลประมวล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Understand KMความเห็น (0)