ตามที่ท่านอาจารย์วิบูลย์ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอก  ระดับอุดมศึกษา ตามหนังสือเชิญของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2549  และได้รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสินในการประเมิน  พร้อมทั้งได้รับคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ที่แจกให้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญอย่างมากกับ IQA รอบที่ 6 และ EQA รอบที่ 2 ของม.นเรศวร โดย 3 ส่วนที่ค่อนข้างสำคัญเป็นพิเศษได้แก่

     1. รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาและน้ำหนักในแต่ละมาตรฐาน  จำแนกตามกลุ่มสถาบัน
         อุดมศึกษา  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2549)
     2. เกณฑ์การประเมินระดับตัวบ่งชี้
     3. เกณฑ์ในการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ.

     QAU ได้ทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังทุกคณะวิชาเพื่อเรียนเชิญ
     1. คณบดี
     2. รองคณบดีที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
     3. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
     4. ผู้สนใจทั่วไป

     เข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2549  เวลา 13.30 น. – 16.30 น.  ณ ห้อง Main  Conference
 ตึก CITCOMS โดย QAU จะจัดทำ (สำเนา) คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มอบให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยขอความกรุณาท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งใบตอบรับมายัง QAU ภายในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2549  พร้อมกันนี้ QAU ได้จะได้นำเรื่องดังกล่าวแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมที่จะถึงนี้ด้วย