ขอเชิญ QA Staff มน.ร่วมประชุมเตรียมการ IQA และ EQA ครั้งที่ 2/49

ท่านอาจารย์วิบูลย์ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอก ระดับอุดมศึกษา ตามหนังสือเชิญของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2549 โดยข้อมูลที่ได้จากการประชุมดังกล่าวมีความสำคัญอย่างมากกับ IQA รอบที่ 6 และ EQA รอบที่ 2

     ตามที่ท่านอาจารย์วิบูลย์ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินภายนอก  ระดับอุดมศึกษา ตามหนังสือเชิญของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2549  และได้รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับเกณฑ์การตัดสินในการประเมิน  พร้อมทั้งได้รับคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ที่แจกให้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญอย่างมากกับ IQA รอบที่ 6 และ EQA รอบที่ 2 ของม.นเรศวร โดย 3 ส่วนที่ค่อนข้างสำคัญเป็นพิเศษได้แก่

     1. รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาและน้ำหนักในแต่ละมาตรฐาน  จำแนกตามกลุ่มสถาบัน
         อุดมศึกษา  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2549)
     2. เกณฑ์การประเมินระดับตัวบ่งชี้
     3. เกณฑ์ในการรับรองมาตรฐานคุณภาพ สมศ.

     QAU ได้ทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังทุกคณะวิชาเพื่อเรียนเชิญ
     1. คณบดี
     2. รองคณบดีที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
     3. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
     4. ผู้สนใจทั่วไป

     เข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2549  เวลา 13.30 น. – 16.30 น.  ณ ห้อง Main  Conference
 ตึก CITCOMS โดย QAU จะจัดทำ (สำเนา) คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มอบให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยขอความกรุณาท่านที่สนใจเข้าร่วมส่งใบตอบรับมายัง QAU ภายในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2549  พร้อมกันนี้ QAU ได้จะได้นำเรื่องดังกล่าวแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมที่จะถึงนี้ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JRความเห็น (3)

KPRUQA Team
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณเจนจิต รังคะอุไร (รักษาการผู้อำนวยการฯ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกำลังดำเนินการจัดโครงการนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในเบื้องต้นคาดว่าจะเป็น วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2549 ค่ะ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน นำคณะเข้าเยี่ยมชมฯ โดย ผศ. อรอนงค์ แจ่มผล
ประธานกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  มุ่งให้นักศึกษามีบทบาทส่งเสริม
และสนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร สถาบันอุดมศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ และผู้ปกครอง มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาค่ะ

ทางสำนักงานประกันคุณภาพฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากคุณเจนจิต เรียนท่านอาจารย์วิบูลย์ วัฒนาธรทราบข้อมูลเบื้องต้นนี้ ซึ่งจะมีหนังสือราชการแนบโครงการและกำหนดการไปยังมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยเร็วที่สุดค่ะ


ขอบพระคุณค่ะ

 

KPRUQA Team

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

[email protected]

[email protected]

 

JR_NUQA
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
     ตอนนี้ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับท่านอาจารย์วิบูลย์ได้ทราบแล้วค่ะ   ถ้าอย่างไรประสานในรายละเอียดกันอีกครั้งนะคะ
KPRUQA Team
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณคุณเจนจิตมากค่ะ

KPRUQA Team