ผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการดำเนินการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 มีประเด็นสำคัญที่นำเสนออภิปรายดังต่อไปนี้ 1. ความครอบคลุมในการปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 ทุกขนาดโรงเรียน ครอบคลุม 5 ประเด็นหลัก พบว่า โดยส่วนร่วมปฏิบัติเพียงร้อยละ 47.04 ซึ่งอยู่ในระดับต่ำ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีประเด็นภารกิจย่อยที่ให้สถานศึกษาได้ปฏิบัติ หรือประเด็นเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา หรือเกิดขึ้นน้อยมาก เช่น ประเด็นการออกจากราชการ ปฏิบัติได้ครอบคลุมภารกิจเพียงร้อยละ 7.14 เพราะประเด็นย่อย กรณีออกจากราชการเพราะไม่พ้นทดลองราชการ กรณีออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีออกจากราชการเพราะมีมลทินมัวหมอง กรณีสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน ไม่เคยเกิดขึ้นในสถานศึกษาเลย หรือประเด็นวินัยและการรักษาวินัย สถานศึกษาปฏิบัติได้ครอบคลุมภารกิจ เพียงร้อยละ 22.67 เพราะประเด็นย่อยตามภารกิจบางประเด็นไม่เกิดขึ้นในสถานศึกษา เช่น กรณีการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง การอุทรณ์ การร้องทุกข์ 2. ระดับการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 ด้านการบริหารงานบุคคล ตามองค์ประกอบหลัก 5 ภารกิจ โดยรวมทุกขนาดโรงเรียน ระดับการปฏิบัติเฉลี่ย 2.50 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก ระดับการปฏิบัติ เฉลี่ย 2.42 อยู่ในระดับปานกลาง โรงเรียนขนาดกลาง ระดับปฏิบัติ เฉลี่ย 2.53 อยู่ในระดับปานกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับปฏิบัติ เฉลี่ย 2.55 อยู่ในระดับปานกลาง