นายวีระ ฤทธิ์เทวา

ปัญหาการบริหารงานบุคคล
ผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการดำเนินการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 มีประเด็นสำคัญที่นำเสนออภิปรายดังต่อไปนี้ 1. ความครอบคลุมในการปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 ทุกขนาดโรงเรียน ครอบคลุม 5 ประเด็นหลัก พบว่า โดยส่วนร่วมปฏิบัติเพียงร้อยละ 47.04 ซึ่งอยู่ในระดับต่ำ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 มีระดับการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ เนื่องจากไม่มีประเด็นภารกิจย่อยที่ให้สถานศึกษาได้ปฏิบัติ หรือประเด็นเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา หรือเกิดขึ้นน้อยมาก เช่น ประเด็นการออกจากราชการ ปฏิบัติได้ครอบคลุมภารกิจเพียงร้อยละ 7.14 เพราะประเด็นย่อย กรณีออกจากราชการเพราะไม่พ้นทดลองราชการ กรณีออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป กรณีออกจากราชการเพราะมีมลทินมัวหมอง กรณีสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน ไม่เคยเกิดขึ้นในสถานศึกษาเลย หรือประเด็นวินัยและการรักษาวินัย สถานศึกษาปฏิบัติได้ครอบคลุมภารกิจ เพียงร้อยละ 22.67 เพราะประเด็นย่อยตามภารกิจบางประเด็นไม่เกิดขึ้นในสถานศึกษา เช่น กรณีการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง การอุทรณ์ การร้องทุกข์ 2. ระดับการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 ด้านการบริหารงานบุคคล ตามองค์ประกอบหลัก 5 ภารกิจ โดยรวมทุกขนาดโรงเรียน ระดับการปฏิบัติเฉลี่ย 2.50 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก ระดับการปฏิบัติ เฉลี่ย 2.42 อยู่ในระดับปานกลาง โรงเรียนขนาดกลาง ระดับปฏิบัติ เฉลี่ย 2.53 อยู่ในระดับปานกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับปฏิบัติ เฉลี่ย 2.55 อยู่ในระดับปานกลาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารงานบุคคลความเห็น (4)

ชุมพล
IP: xxx.143.161.134
เขียนเมื่อ 
ให้ท่านช่วยอธิบายเหตุผลประเด็นข้อที่ 2 ให้ทราบหน่อย เพราะเห็นว่าเป็นประเด็นที่น่าศึกษา ลงชื่อ ชุมพล
นายวีระ ฤทธิ์เทวา
IP: xxx.143.161.134
เขียนเมื่อ 
ในสาระรายละเอียดผมได้ศึกษาให้แล้วดังนี้ ผลการศึกษาค้นคว้าชี้ให้เห็นว่า ระดับปฏิบัติงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 ด้านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมทั้งหมดอยู่ในการปฏิบัติ เฉลี่ยปานกลาง และโดยจำแนกตามขนาดโรงเรียน ผลปรากฏว่า โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ การปฏิบัติอยู่ในระดับเฉลี่ย ปานกลาง เหมือนกัน ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่า ขนาดของโรงเรียนไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล
ครูหมาย
IP: xxx.173.181.230
เขียนเมื่อ 

มาเยี่ยมเพื่อนครับผม

http://school.obec.go.th/banpo

ครูไทย
IP: xxx.42.121.82
เขียนเมื่อ 

พยายามติดต่อทางเวปไซต์สหกรณ์ครูแล้วครับ แต่ติดต่อไม่ได้ อยากนำเรียนให้ท่านในฐานะผู้จัดการออมทรัพย์ครูสงขลาว่าในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยและวาตภัย โดยการให้กู้ยืมฉุกเฉินโดยคิดดอกเบี้ย ร้อยละ3 ต่อปีนั้นเห็นด้วยอย่างยิ่งครับ แต่มีสมาชิกบางท่านไม่ได้ประสบทุกข์ภัยจริงแต่ประเภทอยากกู้เพราะดอกเบี้ยถูก เลยสร้างแบบรายงานเท็จขึ้นมาว่าได้รับความเสียหายแล้วให้ผู้บริหารรับรองนั้น ผู้บริหารบางท่านก็ไม่ทราบข้อมูลครับ ควรจะต้องให้แนบหลักฐานอื่น เช่นภาพถ่าย หรือคำรับรองจากผู้ที่เชื่อถือได้ เช่น นายกอบต. เทศบาล หรือผู้ที่รับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าว หรือทางสหกรณ์ก็น่าจะมีกรรมการเข้าไปตรวจสอบในสถานที่บ้านจริงๆนะครับ มิฉะนั้นท่านอาจจะตกหลุมพรางของคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงแต่เอาวิกฤติของผู้อื่นมาเป็นโอกาสของตนเอง น่าละอายนะครับ ฝากนะครับ เพราะสมาชิกสหกรณ์ท่านอื่น ๆ ก็หวังและเชื่อมือผู้จัดการและคณะกรรมการสหกรณ์ว่าจะไม่ถูกหลอกครับ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู