กระผมเป็นชาวเทคโนโลยีการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันการศึกษา  อยากให้เพื่อน พี่น้องชาวเทคโนโลยีการศึกษาได้เสนอแนะความรู้ใหม่ ๆ ความคิดใหม่ ๆ ทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามาให้เพื่อน ๆ พี่น้องผองเราชาวเทคโนฯได้อ่าน คิด เขียน แสดงความคิดเห็นกันให้มาก ๆ เพื่อที่จะได้ช่วยให้ศาสตร์ทางเทคโนโลยีการศึกษาของเราเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศอื่น ๆ เขาบ้าง

      กระผมจะรอความรู้ ความคิดและข้อคิดเห็นจากผองเพื่อนพี่น้องชาวเทคโนฯ อยู่นะครับ