หลักการ กระบวนการ ขั้นตอนการสร้างเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (2)


สรุปเป้าหมาย ตัวชี้วัด การพัฒนาของขบวนชุมชนท้องถิ่น  ต.บ้านเลือก  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี

(ฉบับปรับปรุงจากเวที วันที่ 29 ก.ค. 52 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง) ดังนี้

       เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

วิธีได้ตัวชี้วัด

วิธีบรรลุเป้าหมาย

(ที่สำคัญ)

1. คนในตำบลมีสุขภาพแข็งแรง

 

 

1. จำนวนผู้ป่วยในตำบลลดลง (โรคเบาหวาน ความความดันโลหิตสูง ไข้เลือดออก)

สถิติผู้ป่วยรายเดือนจากสถานีอนามัยและโรงพยาบาลโพธาราม

1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโดยกลุ่ม อสม.ร่วมกับสถานีอนามัย

2. อสม.ร่วมกับสถานีอนามัยออกหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ครอบครัว และคนในชุมชน มีการตรวจสุขภาพพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง

2. คนในตำบลมีความสามัคคี

 

 

2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมของชุมชนที่สำคัญที่สำเร็จด้วยความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ(เช่น จัดขบวนสงกรานต์ (ฟื้นเวียง) กิจกรรมวันแม่ ฯลฯ)

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญของชุมชน (เช่น จัดขบวนสงกรานต์ (ฟื้นเวียง) กิจกรรมวันแม่ ฯลฯ)

1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์คนในตำบลเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ และยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน

วิธีการ

-  เดินเคาะประตูบ้าน

-  ให้ตรงต่อเวลานัดหมาย

-  เน้นจิตสำนึกการมีส่วนร่วม

3. คนในตำบลมีรายได้และชีวิตที่มั่นคง

  

 

3. การออมในชุมชนเพิ่มขึ้น

4. หนี้ที่เป็นปัญหาลดลง

5. จำนวนครอบครัวที่ตกเกณฑ์ จ.ป.ฐ. ไม่มี/หรือลดลง/ที่เกินเกณฑ์มีเพิ่มมากขึ้น

1. สถิติการเงินจากทุกกลุ่มกองทุนในชุมชนทั้งข้อมูลสมาชิกที่มีการออมเงินในกองทุนชุมชนและจำนวนเงินออมต่อครัวเรือนในกองทุนชุมชน

2. ข้อมูล จปฐ.ของชุมชน

1. สร้างอาชีพเสริมขึ้นในชุมชนโดยกลุ่มกิจกรรมในชุมชน

2. รณรงค์ในเรื่องของการออมโดยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นในทุกหมู่บ้านรวมทั้งพัฒนาให้เข้มแข็งมีความน่าเชื่อถือเชื่อมโยงเป็นสถาบันการเงินระดับตำบล

4. คนในตำบลมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านและตำบล

 

6. การมีส่วนร่วมในการประชุมที่สำคัญของขบวนชุมชน

จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการประชุมที่สำคัญของขบวนชุมชน  ประกอบด้วย

1.  กลุ่ม อสม. 

2.  กลุ่มผู้สูงอายุ 

3.  กองทุนหมู่บ้าน   

4.  กลุ่มสตรี  

5.  กลุ่มเยาวชน  

6.  ประชาคม

(ข้อมูลจากกลุ่มทั้งตำบลอย่างน้อย 10 กลุ่ม) ประมวลสรุปทุก 6 เดือน

1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนในตำบลเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มและแก้ไขปัญหา

2. เชิญภาคีที่รับผิดชอบเข้าร่วมการประชุม

5. ตำบลปลอดยาเสพติด

  

 

7. จำนวนคดียาเสพติดลดลง

8. จำนวนผู้ติดยาเสพติดลดลงและหรือไม่มีผู้เสพใหม่

1. สถิติจาก สถานีตำรวจภูธรโพธาราม

2. ข้อมูลจากการสอบถามกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุก 3 เดือน

1. สร้างเครือข่ายเยาวชนในตำบล

2. จัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เช่น กีฬา อาชีพ วาดภาพ ดนตรี ฯลฯ

3. การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว พ่อ แม่ เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มผู้ติดยาเสพติด

4. ประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

5. ตรวจติดตามกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด

6. เป็นตำบลที่อนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น(ฟื้นเวียง)

  

 

9. ประเพณีลาวเวียงมีความคงอยู่ มีความดีและมีการปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม

จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีฟื้นเวียงประจำปีของชุมชน

1. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในชุมชนพาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญในชุมชน

2. รณรงค์เรื่องการแต่งกาย / ภาษา ในการเข้าร่วมกิจกรรม

3. ใช้ภาษาท้องถิ่นจัดเสียงตามสายในชุมชน

4. ตั้งกลุ่มดนตรีพื้นบ้าน และวัฒนธรรมแต่งกายท้องถิ่น (ลาวเวียง)

7. ผู้นำมีความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม มีความคิดสร้างสรรค์และเสียสละ

 

10. มีผู้นำคนรุ่นใหม่มาร่วมกิจกรรมงานพัฒนาของชุมชนร่วมกับสภาองค์กรชุมชนเพิ่มมากขึ้น

11. ผู้นำมีคุณภาพสูงขึ้นทั้งในมิติความดี ความสามารถ และความสุข

  

 

1. การประเมินตนเองของผู้นำตามแบบประเมินภาวะผู้นำที่สภาองค์กรชุมชนจัดทำขึ้นโดยจัดประเมินตามกลุ่มผู้นำใน4ส่วน (คือ ผู้บริหารท้องถิ่น/ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ องค์กรชุมชนและสภาฯ/ คนรุ่นใหม่) ทุก 6 เดือน

2. การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในบทบาทของผู้นำชุมชนท้องถิ่น ของกลุ่มต่างๆ (คือ ผู้บริหารท้องถิ่น/ ท้องที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ องค์กรชุมชนและสภาฯ/ คนรุ่นใหม่) ตามแบบสอบถามที่จัดทำขึ้นทุก 6 เดือน

1. จัดตั้งสภาองค์กรชุมชนระดับหมู่บ้าน (สภาผู้นำ) และมีเวทีปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาผู้นำทั้งภายในและนอกชุมชนต่อเนื่อง

2. จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อติดตามงานสม่ำเสมอ

3. สร้างรูปธรรมความสำเร็จในกิจกรรมงานพัฒนาร่วมกันของผู้นำในชุมชน/ ตำบล

8. คนในตำบลมีสวัสดิการชุมชนที่ดี

  

 

12. คนในตำบลเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม สวัสดิการชุมชนเพิ่มขึ้น

13. กองทุนสวัสดิการชุมชนมีจำนวนเพิ่มขึ้น

14. คนในตำบลทุกเพศทุกวัยได้รับสวัสดิการที่ชุมชนจัดขึ้น

สถิติการดำเนินงานด้านสวัสดิการจากทุกกองทุน กลุ่ม/ องค์กร ในชุมชน จัดประมวลดูความก้าวหน้าทุก 3 เดือน

1. จัดตั้งสถาบันการเงินฯ ระดับตำบลและรณรงค์ขยายจำนวนสมาชิกกองทุนให้ครบทุกครอบครัวในชุมชน

2. รณรงค์ให้มีการจัดสวัสดิการให้ครบทุกประเภทของกลุ่มองค์กรการเงินและกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในตำบล

3. เชื่อมโยงสวัสดิการชุมชนกับกองทุนอื่นๆ ในชุมชน

9. กลุ่ม องค์กรชุมชน ในตำบลบ้านเลือกมีความเข้มแข็ง

  

 

15. มีกลุ่ม องค์กรชุมชนที่เข้มแข็งเพิ่มขึ้น

16. มีกลุ่ม องค์กรชุมชนที่ต้องฟื้นฟูความเข้มแข็งลดลง

ข้อมูลจากจากเวทีการวิเคราะห์ความเข้มแข็งกลุ่ม องค์กร ต่างๆ ในชุมชนของสภาองค์กรชุมชนตามกรอบเครื่องมือที่สภาองค์กรชุมชนจัดทำขึ้น (จัดเวทีปีละ 2 ครั้ง)

1. กำหนดเกณฑ์มาตรฐานความเข้มแข็งของแต่ละประเภทกลุ่ม กลุ่ม องค์กรชุมชน

2. ประเมินความเข้มแข็งของแต่ละกลุ่ม

3. การประสานหน่วยงานต่างๆมาสนับสนุนการพัฒนาหนุนเสริมกิจกรรมกลุ่ม

4. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชนในระดับตำบล

 

หมายเลขบันทึก: 293233เขียนเมื่อ 1 กันยายน 2009 10:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 พฤษภาคม 2012 10:38 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท