วันนี้มาเรียนผึ้ง อาจารย์ให้ลงความเห็นว่าจะสอบครั้งเดียวหรือ 2 ครั้ง เสียงส่วนใหญ่บอกว่าสอบครั้งเดียว อยากให้อาจารย์บอกข้อสอบอีกสักหน่อย

ชนัจจนาฏ  ฉายศรี