ข้าพเจ้าอธิบดีกรมทางหลวง แต่เป็นผู้ที่สนใจในเรื่องไผ่มาก เคยกราบบังคมทูลเชิญเสด็จทรงปลูกไผ่บริเวณที่ตั้งหน่วยตำรวจตระเวนชายแดนที่ จ.ขอนแก่น และบริเวณสวนไผ่ริมทางใน อ.แว้ง จ.นราธิวาส ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จเยี่ยมศาลาผลิตภัณฑ์ไผ่ ซึ่งกรมทางหลวงได้สร้างขึ้นในงานส่งเสริมศิลปาชีพ และเคยให้รับสั่งข้าพเจ้าจัดส่งพันธุ์ไผ่ที่เหมาะสมที่จะปลูกในภาคใต้ เช่น ไผ่ตง,ไผ่สีสุก ไปให้แก่ราษฎรในภาคใต้
        ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเดินทางติดตามอยู่ในขบวนพระราชดำเนินเสด็จฯเยี่ยมชาวเขาเผ่าม้งที่ จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้จัดเข้าร่วมโต๊ะเสวยที่ประทับชั่วคราวบนภูเขานั้น โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเอกอัคราชทูตชาวต่างประเทศอีก 2-3 ท่านร่วมด้วย พระองค์ได้แนะนำข้าพเจ้ากับเอกอัคราชทูตเหล่านั้นว่า ข้าพเจ้าเป็นอธิบดีกรมไผ่ (He is the Director-General of Bamboo Department)
        แล้วจึงทรงอธิบายภายหลังว่า ความจริงข้าพเจ้าเป็นอธิบดีกรมทางหลวง แต่เป็นผู้ที่สนใจเรื่องไผ่มาก

ที่มา : ที่สุดของหัวใจ
สำนักพิมพ์ : กันตนา