สรุปผลการอบรมโครงการ ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับบุคคลทั่วไป

สิ่งที่ได้มา

               หลักสูตร     โครงการ“ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับบุคคลทั่วไป” เมื่อวันที่ 28เมษายน 2549 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารศูนย์วิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 38 คน    ส่งแบบประเมินกลับมา 30 คน คิดเป็นร้อยละ 78.95  สรุปผลการประเมินดังนี้
                ** ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ก่อนอบรมปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 58.99  
หลังการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นมาก คิดเป็นร้อยละ 91.65
            ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาการอบรม (3 อันดับแรก)
                (1) ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะจากการอบรมครั้งนี้อย่างไร
                    - เข้าใจทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น                                       

                    - การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า                            
                    - รู้จักกฎหมาย การหลีกเลี่ยงการละเมิดต่าง ๆ เช่น ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร   

               (2)ท่านจะนำสิ่งที่ได้รับไปประยุกต์ใช้อย่างไร
                    - ใช้ในการปกป้องสิทธิเมื่อสร้างสรรค์ผลงาน                                                      
                    - ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น                                                              

                    - อธิบายให้ผู้อื่นที่สนใจรับทราบข้อมูล                                                                   

               (3) หัวข้อที่ท่านต้องการให้จัดในครั้งต่อไป
                      - กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา                                                                

                      - การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร                                                 
                      - การจดทะเบียนสิทธิบัตร                                                                                        
              (4) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
                      - วิทยากรควรมีกรณีศึกษา (Case Study) มากกว่านี้ และหลากหลายสาขา   

                      เพื่อจะได้ทราบว่าในองค์ความรู้ของตนส่วนใดที่สามารถจดทะเบียนลิขสิทธิ์ได้ เช่น สาขาแพทย์ศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์                                                                        
                      - อยากให้ประชาสัมพันธ์มากกว่านี้ เพราะเป็นการอบรมที่น่าสนใจ                  

                       - ควรมีรูปภาพประกอบจะเห็นภาพชัดเจนกว่านี้                                                   
                การประเมินความคิดเห็นต่อหลักสูตร
                ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 30 คน ให้ความคิดเห็นความพึงพอใจด้านหลักสูตรดังนี้
            - เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา     คิดเป็นร้อยละ 89.99     ระดับมาก
          - ทราบประโยชน์การจดทรัพย์สินทางปัญญา                         คิดเป็นร้อยละ 93.32     ระดับมาก
            - ทราบสิ่งที่สามารถขอรับความคุ้มครองทรัพย์สิน                คิดเป็นร้อยละ 92.99     ระดับมาก
             ทางปัญญา
            - สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรและหน่วยงาน                      คิดเป็นร้อยละ 89.65      ระดับมาก
             ต่าง ๆ ใน มข. และนอก มข.ตระหนักถึงความสำคัญของการขอรับความคุ้มครอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ความเห็น (2)

JJ
IP: xxx.121.176.241
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านนิภาพรรณ

 มีท่านใดจะขอจดสิทธิบัตรใหมท่าน

นิภาพรรณ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

รองศาสตราจารย์ทวี  ศิริวงษ์ ค่ะ มีสิ่งประดิษฐ์อยู่ 2-3 ชิ้นงาน แต่ดิฉันได้เรียนให้อาจารย์ท่านทราบว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมี 2 หน่วยงานดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา คือ

   -  ศูนย์บริการวิชาการมีหน้าที่ในการจัดฝึกอบรม ทำความเข้าใจเรื่องการจดสิทธิบัตร 

   - ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่เชื่อมโยงเพื่อนำงานวิยหรือนวตกรรมของคณาจารย์หรือบุคลากรไปสู่การจดสิทธิบัตร

    ตามที่ได้ประชุมปรึกษาหารือกับท่านอธิการบดี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549